ГДД по чл.92 от ЗКПО и промените в ДДС

ЗДДС. Оформяне на платени и получени лихви след промените в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01. 01. 2010 г.
ЗДДС. Въпрос: Как следва да се оформят платени и получени лихви след промените в сила от 01. 01. 2010 г. И как се отразяват в дневника за покупките и продажбите. Има ли значение дали става въпрос за страна от ЕС или трета страна?
 
 
Отговор:  Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Оформяне на договор за бартер за замяна на УПИ срещу построяване на апартаменти
ЗДДС. Въпрос: Предстои оформяне на договор за бартер между нашето дружество и строителна фирма – замяна на УПИ на стойност 350 00 лв. срещу построяване на два апартамента. Апартаментите следва да бъдат готови след две години. Каква фактура (с каква данъчна основа) следва издадем при осъществяване на прехвърлянето на УПИ-то и каква строителите, когато апартаментите са готови?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Данъчното третиране на наемните вноски по реда на ЗДДС след 01.01.2010 г.
ЗДДС. Въпрос: Има ли промяна в данъчното третиране на наемните вноски след 01. 01.2010 г., при условие, че наемната цена се плаща ежемесечно?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Нови случаи за отразяване на продажби в рамките на ЕС във VIES - декларациите
ЗДДС. Въпрос: Има ли нови изисквания (нови случаи) за отразяване на продажби в рамките на ЕС във VIES - декларациите, които не са съществували до момента?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Приспадане на ДДС за възстановяване, възникнал през декември 2009 г.
ЗДДС. Въпрос: Как следва да се извършва приспадане на ДДС за възстановяване, възникнал през декември 2009 г.?
 
 
ОтговорИвайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Срок на отразяване на получена фактура в дневника за покупките
ЗДДС. Въпрос: Действително ли мога да посоча фактура, получена през януари 2010 г., в дневника за покупките в месец по мой избор до януари 2011 г. включително?
 
 
ОтговорИвайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Случаи на специална регистрация по чл. 97а
ЗДДС. Въпрос: За кого се отнася специалната регистрация по чл. 97а? Има ли връзка с консултантска фирма с оборот под 50 000 лв., която прави консултация на лице от ЕС? Или софтуерна фирма с оборот под 50 000 лв., която изработва програми за лице от ЕС?
 
ОтговорИвайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Регистриране по ЗДДС на съдружник, полагащ личен труд в дружеството
ЗДДС. Въпрос: След като доходите на съдружник – самосигуряващо се лице, полагащ личен труд в дружество (който не е оформен с договор по КТ или договор за управление и контрол) по реда на т. 26, буква „и” от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, вече се третират като доходи от трудови правоотношения, това означава ли, че при доходи над 50 000 лв. за дванадесетте месеца, той не подлежи вече на регистрация по ЗДДС? И евентулно, ако лицето е регистрирано, може ли в бъдеще да се дерегистрира по ЗДДС, поради това, че вече не включва в бъдещите обороти доходите от полагане на личен труд в дружеството?
 
 
ОтговорИвайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Определен ДДС за внасяне на основание чл. 84 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗДДС за употребяван автомобил.
ЗДДС. Въпрос: През м. 04. 2007 г. физическо лице от България закупува от германска фирма употребяван автомобил. Германската фирма е регистрирана по ЗДДС и на физическото лице е издадена фактура с включен 19 % ДДС. Данъчната основа и данъка са заплатени на доставчика. След извършена ревизия през м. 01. 2010 г. на физическото лице е определен ДДС за внасяне на основание чл. 84 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗДДС, тъй като автомобилът попада в обхавата на «ново превозно средство» по смисъла на пар. 1, т. 17, б. «в», «аа» от допълнителните разпоредби на ЗДДС. ДДС по ревизионния акт е внесен. Въпросът е следва ли този данък два пъти да бъде внасян от лицето, има ли ред за възстановяването му и какъв е той?
 
 
ОтговорИвайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Авансово облагане на лице, упражняващо свободна професия, което е и съдружник в търговско дружество

ЗДДФЛ. Въпрос: Как следва да се облага авансово след 01. 01. 2010 г. лице, което, упражнява свободна професия, като се самоосигурява като такова и едновремено е съдружник в търговско дружество, без да е на трудов договор или договор за управление и контрол. За дейността си в търговското дружество, в което е съдружник,  получава възнаграждения от дружеството.

 

Отговор: доц., д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Авансово облагане на лице, съдружник в три дружества след 01. 01. 2010 г.

ЗДДФЛ. Въпрос: Как следва да се формира след 01. 01. 2010 г. месечната данъчна основа при авансово облагане на лице, което е съдружник в три дружества, като и в трите полага личен труд, в две от тях получава възнаграждение по 500 лв. (без да е на трудов договор или договор за управление и контрол), в третото полага личен труд без възнаграждение, но именно чрез него се самоосигурява върху минималния осигурителен доход.

 

 

Отговор: доц., д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Документиране доход на съдружник при изплащане на възнаграждение от дружеството след 01. 01. 2010 г.

ЗДДФЛ. Въпрос: Какъв документ следва да се представя от съдружник при изплащане на възнаграждение от дружеството, в което е съдружник, при полагане на личен труд по граждански договор, след като вече не се облага авансово по досегашния ред ? Може ли да му  се издава Сметка за изплатени суми?

 

 

Отговор:  доц., д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ДОПК. Срок за представяне на документите по Искане за представяне на документи
ДОПК. Въпрос: Връчено е  Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице, в което органът  по приходите не е  посочил  срок за представяне на документите и обясненията. Има ли възможност да се уточни какъв е срокът и ако същият е недостатъчен да се поиска продължаване?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ДОПК. Искане за спиране на ревизия
ДОПК. Въпрос: Връчена ни беше на 18. 01. 2010 г. Заповед за възлагане на ревизия, като указания в заповедта срок за извършване на ревизията е два месеца от датата на връчването й. Ревизията е по ЗДДС и е за няколко данъчни периода. Внезапно заболя счетоводителката на дружеството и се оказва невъзможно за нас да съдействаме на органите по приходите за извършване на ревизията. В отменения ДПК имаше възможност да искаме спиране на ревизията, когато внезапно се разболее лице, чието участие в ревизията е наложително. Имаме ли такива възможности и сега?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат