Регламентът за недвижими имоти и ППЗМЗМ

Най-често задавани въпроси, свързани с личното ползване на фирмените активи след промените в ЗКПО
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Влезлият в сила от 27. 09. 2016 г. нов данък върху разходите в натура, съпроводен с отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, ползвани за управленски цели, продължава да поражда доста въпроси.
 
Затова независимо, че в октомврийския брой на списанието новият данък бе обект на обстоен коментар „Промени в ЗКПО относно данъчното третиране на личното ползване, в т.ч. за 2016 г.“ целта на този материал е да систематизира редица конкретни въпроси, които възникват в практиката, с цел по - детайлното му изясняване.
Относно възможна процедура на корекция на ползван ДК за лично ползване на мобилни телефони след промените в ЗКПО
Въпрос. Със задна дата от 01. 01. 2016 г. от страна на ЗКПО се дава право да се ползват проценти за лично ползване на активи по реда на ЗКПО. Ако обаче със задна дата за 2016 г. се приеме, че ще се признае 20 % лично ползване на мобилни телефони, от началото на годината, но не е декларирано такова ползване и е ползван 100% данъчен кредит, може ли да се подаде коригираща декларация за периода 01. 2016 - 09. 2016 и да се възстанови 20 % ползван данъчен кредит или ЗДДС не дава такава възможност? Колегите ми изказват различни мнения - една част от колегите считат, че може, а друга част, че не може.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЕТ и личното ползване фирмени активи след промените в ЗКПО
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Целта на материала е да се посочат проблемите, които пораждат промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), обнародван в ДВ, 75, бр. 27. 09. 2016 г., чрез въвеждане на новия 10 на сто данък върху разходите в натура върху фирмени активи със смесено предназначение.