Регламентът за недвижими имоти и ППЗМЗМ

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на прехвърляне на апартаменти, придобити срещу учредено право на строеж в режим на СИО
Казус. Физическо лице собственик, в режим на съпружеска имуществена общност -СИО, прехвърля през 2015 г. част от УПИ на строителна фирма и учредява правото на строеж срещу задължение на строителя в срок от 24 месеца да предостави апартаменти. Коректно е издадена от строителната фирма „авансова фактура“ на датата на учредяване на правото на строеж. Парична престация няма. През третото тримесечие на 2016 г. сградата е завършена в груб строеж и е издаден Акт 14. Предстои следващ етап на сделката през 2017 г. – издаване на разрешение за ползване, завършване на строителната услуга. Лицето ще придобие в режим на съпружеска имуществена собственост 5 апартамента. Един от тези апартаменти ще запази за себе си, 3 броя ще дари на роднини по права и съребрена линия от първа степен и 1 брой ще продаде. Дарението ще се осъществява между свързани лица.
 
Имаме следните въпроси:                   
  1. Съвкупността от тези сделки може ли да бъде разглеждана като независима икономическа дейност?
  2. Формират ли собствениците оборот за регистрация по ДДС?
  3. Как ще се формира облагаемият доход на лицата по ЗДДФЛ при придобиването на апартаментите – бартерната сделка? На кой етап от сделката? Дължат ли се Декларации по чл. 55 за третото тримесечие на 2016 г. от съпрузите – съсобственици? Как ще се изчисли облагаемият доход на тези лица за третото тримесечие на 2016 г.?
  4. Как ще се формира облагаемият доход на лицата по ЗДДФЛ при дарението и продажбата на апартаментите?
  5. Необходима ли е оценка от лицензиран оценител? 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, Людмила Мермерска
Относно отдаване на персонал под наем от дружество, което не разполага с лиценз от Агенцията по заетостта
Казус: Разполагам с дружество в което на назначени на трудов договор и обучени тясно специализирани кадри. Същите отдавам под наем на други дружества за различен период от време - от 3 месеца до една година, а може и повече.
 
Не разполагам с лиценз от Агенцията по заетостта, тъй като всички работят в други дружества, а не само 30 на сто, каквото е условието.
  1. Какви санкции биха били наложени от НАП или Инспекция по труда?
  2. Има ли особеност от гледна точка на ЗДДС?
  3. Моля да ми отговорите дали издадените от мен фактури за отдаден персонал за изработка на изделия ще бъде данъчно признат необходимо - присъщ разход на дружеството ползвател?  
 
Отговор: Михаил Илиев, Ивайло Кондарев, Людмила Мермерска