ППЗДДС и Образец 2001в

Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2016 г.

 

 

Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Както всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица следва да информират приходните органи за изплатени през годината доходи на физически лица (местни и чуждестранни) до 30. 04. на следващата година чрез подаване на известната Справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Независимо, че в образеца на Справката, приложим за изплатени през 2016 г. доходи на физически лица, липсват промени, отново е представена подробна информация за нейното попълване, тъй като то винаги поражда въпроси в практиката.