Илюстративен пример относно вливане на дъщерно дружество в дружество-майка

Илюстративен пример относно вливане на дъщерно дружество в дружество-майка

Пример. Описаните в материала процедури са илюстрирани в числова таблица, като са направени следните примерни допускания:
  1. Собственият капитал на преобразуващото се дружество е в размер на 7000 лв., като приемащото дружество отчита своята инвестиция в дъщерното дружество на същата стойност;
  2. Приемащото дружество е предоставило заем на преобразуващото се дружество в размер на 3000 лв., който към датата на вливането не е върнат;
  3. През текущия отчетен период са начислени лихви в размер на 1000 лв. върху отпуснатия заем, които също са дължими към датата на вливането;
  4. Преобразуващото се дружество е реализирало приходи от лихви в размер на 7000 лв. през текущия период и е отчело разходи за лихви в размер на 1000 лв. във връзка със заема отпуснат от майката;
  5. През текущия отчетен период, приемащото дружество е отчело като приход единствено лихвата по предоставения заем на преобразуващото се дружество.
Числова таблица относно отразяване на описаните процедури на счетоводно отчитане при вливане при преобразуващото се и приемащото дружество – преди вливане и след вливане.