Безплатно

ЗСч. ЗКПО. Преоценка на инвестиция в чуждестранна валута


Корекция на счетоводна грешка при данък върху разходите и коригираща ГДД по чл. 92 от ЗКПО


ЗСч. ЗКПО. Провизия за имуществени санкции


ЗСч. Условен наем и отстъпки по наеми при прилагане на НСС


Разграничение на отчетните периоди при сделките по продажба на стоки


Нов подход на счетоводно отчитане на дейността по добиване на криптовалута


ЗСч. ЗКПО. Покупка на активи или бизнескомбинация. Клиентска база.


ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Замяна на несходни активи


Разходи за собствена интернет страница - счетоводни и данъчни аспекти


Отстъпки по наеми – счетоводни и данъчни аспекти


ЗДДС. СС 17. Отсрочени или опростени наемни вноски поради извънредното положение


Счетоводно отчитане на намаляването или опрощаването на наемни плащания във връзка с разпространението на COVID 19


Относно счетоводното третиране на разходите за ремонт, изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост


По въпроса за срока на лизинговия договор в МСФО 16


Счетоводни и данъчни аспекти на стимулите по договори за оперативен лизинг в контекста на промените на СС 17 – Лизинг от 2019 г.


ЗДДС. МСС 21. Третиране на сделка между две български дружества в долари


Счетоводното третиране на криптовалутите в контекста на решението на КРМСФО от 12.06.2019 г.


Дискусионно: ЗСч. Промените в ЗСч и публикувани вече ГФО на кредитна институция в ТР


ЗСч. Изискване за публикуване декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от ЕТ без дейност


Кой е задължен да публикува годишните си финансови отчети, кога и в какъв обем?


Промените в СС 17 – „Лизинг"


ЗСч. МСФО 16 Лизинг и стандартните договори за наем


ЗСч. ЗКПО. Прилагане на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и чл. 92, ал. 4 от ЗКПО


Счетоводни и данъчни аспекти на промяна в счетоводната политика в резултат на МСФО 9 Финансови инструменти


Коя е годината на признаване на прихода от субсидии, получавани от земеделските производители по схемите за директни плащания за счетоводни и данъчни цели?


Счетоводно и данъчното третиране на промяна в счетоводна политика и други въпроси при прилагането на МСФО15 Приходи от договори с клиенти


ЗСч. Санкции за неподаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч


ЗСч. Приложимост на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за ДЗЗД


Как следва да се обявяват финансовите отчети на ЮЛНЦ след 01. 01. 2018 г.?


Дискусионно: Непризнат данъчен кредит по ЗДДС – счетоводно и данъчно третиране по ЗКПО.


Икономическа същност и счетоводно третиране на криптовалутите


Новият международен стандарт за приходите МСФО 15 Приходи от договори с клиенти


Относно необходимостта от пътни листа/пътна книжка или друг подобен документ при смесено ползване на автомобил


ЗСч. Относно публикуване на ГФО на неактивни фирми


ЗСч. Относно публикация на ГФО за 2016 г.


Преминаване за първи път от Международни към Национални счетоводни стандарти


Кой може да бъде съставител на финансовите отчети на предприятията? (казуси)


Илюстративен пример относно вливане на дъщерно дружество в дружество-майка


Новият Закон за счетоводството


Счетоводно отчитане на стимули (разходи по преместване, извършено подобрение на наето имущество или периоди освободени от наем), предоставени от лизингодателя при сключване на нов или подновяване на договор за оперативен лизинг, съгласно МСС/МСФО