ЗСч. Санкции за неподаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч

ЗСч. Въпрос. Имам дружество, което през изминалата 2017 г., не е работило. Няма да имам възможност да подам декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в срока, т.е. до 31. 03. 2018 г. Предвидени ли са санкции за неподаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и какви?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално към 24. 03. 2018 г.
 
Разпоредбата на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) е в сила от 01. 01. 2018 г. и дава възможност на търговски дружества, които не са осъществявали дейност през изминалия отчетен период, да не подават годишен финансов отчет (ГФО) с нулеви данни в срок до 30 юни, а да декларират само обстоятелството, че дружеството не е осъществявало дейност в срок до 31 март.
 
Облекчението за търговските дружества, които не са осъществявали дейност се изразява както:
 
 • във формата - подава се само декларация свободен текст, така и
 • в разноските - не се заплаща такса за публикуването на декларацията в търговския регистър (ТР).
Разбира се срокът за публикуване на декларацията в ТР е твърде кратък, но може да бъде спазен при добра организация.
 
От представляващия дружеството се изисква:
 
 • да попълни и подпише декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч,
 • да попълни и подпише декларацията по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и също и
 • заявлението образец Г2 за обявяване на финансови отчети или заявление образец Г1 за обявяване на актове.
 
С тези форми на заявление се прие, че ще се подават за публикуване в ТР по чл. 38, ал. 9,т. 2 от ЗСч.
 
Публикуването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч може да бъде направено както:
 
 • от представляващия дружеството, така и
 • от упълномощен адвокат.
От счетоводителя не може да бъде подадено заявлението за публикуване на тази декларация.
 
Ако все пак срокът за подаване на декларацията не може да бъде спазен, то по мое мнение, дружеството трябва да подаде за обявяване ГФО с нулеви данни в срока до 30. 06. 2018 г.
 
Считам така, защото:
 
 • Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч е законово регламентирана възможност на дружествата,  неосъществявали дейност:
-   да не подават ГФО и
-   да не заплащат такса за публикуване,
 

ако декларират до 31 март това обстоятелство, т.е. че не са осъществявали дейност.

 • Ако не се спази срокът за подаване на декларацията, за дружествата, неосъществявали дейност, си остава общото задължение за обявяване на ГФО което е регламентирано в чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч - подават ГФО в срок до 30 юни 2018 г.
В случай, че дружеството не спази срока за подаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, моето мнение е, че трябва да се подаде ГФО с нулеви данни в срока до 30. 06. 2018 г.
 
Смисълът на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се състои в това, че дружествата обозначават с нейното подаване, че за тях общият ред за обявяване на ГФО не се отнася.
 
Ако обаче не е подадена декларацията до 31. 03. 2018 г., то трябва да се подадат ГФО за изминалата година в срок до 30. 06. 2018 г.
 
Няма изрично предвидена санкция в закона за това, че не е подадена декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.
 
В чл. 74 от ЗСч е предвидена глоба за лица, които са длъжни, но не публикуват ГФО, а за предприятията е предвидена имуществена санкция. Размерите на глобите и на имуществените санкции са указани в чл. 74 от закона.
 
Има обща разпоредба в чл. 77 от ЗСч, която се прилага за неизпълнение на задължения по ЗСч, за които не са предвидени конкретни административно наказателни разпоредби.
 
Съгласно чл. 77 от ЗСч, който не изпълни друго задължение произтичащо от този закон се наказва с глоба, а на предприятието се налага имуществена санкция.
 
Ако не е подадена декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и ако не е подадена и ГФО с нулеви данни, то в такъв случай е в възможно е да се наложат санкции:
 
 • по чл. 74 от ЗСч на представляващия на такова предприятие за неподаване на ГФО.
Считам, че след като не е декларирано обстоятелството, че дружеството не е осъществявало дейност, то за него се прилага общия ред за обявяване на ГФО и ако отчетът не е подаден до 30. 06. 2018 г., ще бъде налице нарушение по чл. 74 от ЗСч;
 
 или
 • по чл. 77 от ЗСч, който е общият санкционен текст, който се прилага за неизпълнение на други задължения по ЗСч.
Прилагането на тази разпоредба ще бъде обоснована с неподаването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.
 

Моето мнение е, че в посочената хипотеза би следвало да се приложи чл. 74 от ЗСч.

 
За пълнота на изложението само ще посоча, че в § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗСч са посочени четири условия, които трябва да са едновременно налице за да се приеме, че дружеството не е осъществявало дейност, а именно:
 
а) през отчетния период не са извършвани сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство или продажба;

г) не са осъществявали покупки на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.