ЗСч. Изискване за публикуване декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от ЕТ без дейност

ЗСч. Въпрос. ЕТ без дейност трябва ли да публикува декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в търговския регистър и откога съществува това изискване?
 
Дали формата на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, публикувано като бланка в Търговския регистър, е задължителна или може да се представи и декларация за липса на осъществявана дейност аналогична на тази, която се подава в статистиката?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално към 07. 03. 2019 г.
 
Едноличният търговец е предприятие по смисъла на чл. 2, т. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч).
 
Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч изискванията на чл. 38, ал. 1-8 не се прилагат по отношение на предприятията, които през изминалия отчетен период не са осъществявали дейност.
 
Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година.
 
Следователно едноличните търговци, които за изминалия отчетен период не са осъществявали дейност, трябва да подават декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.
 
За 2018 г. декларацията трябва да се подаде в срок до 31 март на 2019 г.
 
В известен смисъла това изискване е нелогично с оглед на облекчението предоставено по чл. 38, ал. 9, т. 1 от ЗСч на бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на независим финансов одит.
 
Ако едноличният търговец извършва дейност, но не подлежи на независим финансов одит, то той не подава ГФО и никакъв друг документ в търговския регистър, тъй като изискванията в чл. 38, ал. 1 до ал. 8 от ЗСч не се прилагат по отношение на него.
 
Ако обаче едноличният търговец не извършва дейност, то той е задължен да подаде декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. Подаването на декларцията се извършва със заявление образец Г3, като към него се прилага:
 
  • декларацията по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).
Такса за публикуване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи. Заявлението за обявяване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч може да се подаде само от:
 
  • едноличния търговец или
  • адвокат с адвокатско пълномощно.
Счетоводителите не могат да подават декларции за липса на дейност.
 
Те подават ГФО като съставители на финансовите отчети и то само с нотариално заверено пълномощно
 
Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ обявяването в ТРРЮЛНЦ на актовете по чл. 6, ал. 3 (това са актовете по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от ЗСч) може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на ЗСч с нотариално заверено пълномощно.
 
Съгласно чл. 62б от Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на ЮЛНЦ подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, че не е осъществявана дейност през предходната календарна година се представя за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г3, като видът на акта, представен за обявяване се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч“.
 
Към заявлението се прилагат декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и подлежащата на обявяване декларация със заличени лични данни, освен тези които се изискват по закон.
 
 
Нито в закона, нито в наредбата има запис, че декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се подава по установен образец. Считам, че можете да подавате декларация във формата каквато намерите за добре. Достатъчно е да пресъздадете точно съдържанието на разпоредбата по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.
 
Ако обаче има форма, която в търговския регистър са разработили, според мен е по-добре да ползвате нея.
 
Изискването по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч е в сила от 01.01.2018 г. и дава възможност предприятията, които не са осъществявали дейност през изминалия отчетен период, да декларират в срок до 31 март само обстоятелството, че предприятието не е осъществявало дейност и тази декларация се обявява без да се заплаща такса.
 
Не допускам да се налагат санкции за неподаване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, но все пак да посоча, че е възможно при неподаване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 да се приложи чл. 77, ал. 1 от ЗСч – който не изпълни друго задължение по този закон се наказва с глоба от 200 лв. до 1000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 300 лв. до 2000 лв.