Дискусионно: ЗСч. Промените в ЗСч и публикувани вече ГФО на кредитна институция в ТР

ЗСч. Въпрос. Възникна въпрос във връзка с промените, публикувани в ДВ бр. 37 от 07.05.2019 г. и по-точно § 59 и § 60. Ние сме фирма за бързи кредити, регистрирана в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, като водим счетоводството си на база националните счетоводни стандарти и към датата на публикуване на промените вече сме съставили и публикували в търговския регистър годишния си финансов отчет за 2018 г.
 
Как трябва да процедираме след публикуваните промени? Разбираме, че задължително занапред трябва да работим по международните стандарти, но за 2018 г, която вече е приключена, как трябва да постъпим?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
Актуално към 20.05.2019 г.
 
Още в началото на нашия коментар следва да заявим, че по силата на § 64 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, обнародван в ДВ, брой 37 от 07.05.2019 г., с който се правят изменения и допълнения в чл. 34 от Закона за счетоводството (ЗСч), третиращи приложимата счетоводна база на предприятията в страната, влиза в сила считано от 07.05.2019 г., тоест от деня на обнародване на промените в Държавен вестник (ДВ).
 
Това означава, че от 01.01.2019 г. до 06.05.2019 г., отчитащите се предприятия следва да се съобразяват и съответно да спазват изменените изисквания на счетоводния закон такива, каквито те са били регламентирани с обнародваният в ДВ, брой 98 от 27.11.2018 г. ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), посредством който са направени промени в чл. 34 от ЗСч.
 
В контекста на зададения въпрос относно приложимата счетоводна база за изготвяне на ГФО за 2018 г. на предприятие, което се счита за финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), следва да се съобразим с приложимото счетоводно законодателство към датата на изготвяне на ГФО. Ако трябва да се върнем към отменения ЗСч, действал в периода 2002 г. – 2015 г., там бе регламентиранн крайния срок в който предприятията изготвят своите ГФО, а именно до 31 март на следващата година [1].
 
В новия ЗСч, в сила считано от 01.01.2016 г., подобно изискване за краен срок за изготвяне на ГФО не е намерило изрична законова регламентация.
 
Ето защо следва да се обърнем към принципните постановки на приложимия за целта СС 10 – „Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет”, за да определим на коя дата ГФО вече се счита за одобрен и приет. Съгласно дадените определения в § 2 от СС 10, като дата на изготвяне на ГФО се визира тази, определена със закон, на която най-късно следва да се изготви ГФО.
 
След като в сега действащият ЗСч подобна дата не се предвижда, то тогава решението за определяне на датата, на която се изготвя ГФО е въпрос от компетенциите на управляващия и представляващ предприятието (управителят, прокуристът, ликвидаторът, управителният съвет или съвета на директорите).
 
Същата естествено не може да бъде по-ранна от 1 януари на следващата година или по-късна от датата на официалното одобрение за публикуване на ГФО [2].
 
Във Вашето конкретно запитване твърдите, че ГФО е съставен и одобрен от ръководството преди 07.05.2019 г.
 
Това означава, че спазвайки изискванията на ЗСч в редакцията му до 06.05.2019 г., ГФО за 2018 г. на Вашето предприятие, представляващо финансова институция по смисъла на чл. 3а от ЗКИ, следва да се състави на база НСС.
 
Естествено предприятието е могло доброволно да избере ГФО за 2018 г. да бъде съставено на база МСФО, то този избор в контекста на приложимото счетоводно законодателство би било само опция, но не и законово задължение.
 
В издаденото от Министерството на финансите указание № УК-1 от 22.03.2019 г. относно съставяне на ГФО за 2018 година на застрахователни и презастрахователни предприятия; на управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми; както и на предприятията, чийто прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар не се третира съставянето на ГФО за 2018 г. на кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции от [U1] 2018 г.
 
Въпреки това като цяло можем да кажем, че цялото това указание има по-скоро пожелателен характер, като неговата задължителност се утвърждава едва след обнародване на промените в ЗСч в ДВ, брой 37 от 07.05.2019 г.
 
В крайна сметка като заключение на поставения проблем по повод последните изменения на чл. 34 от ЗСч, обнародвани в ДВ, брой 37 от 07.05.2019 г., по повод съставянето на ГФО за 2018 година на кредитни и финансови институции по смисъла на ЗКИ, можем да обобщим, че същите ще повлияят върху счетоводната отчетност и изготвените финансови отчети както следва:
 
1. Предприятията, които са изготвили своя финансов отчет до 06.05.2019 година включително – съставят своя ГФО за 2018 г. на база НСС. Опционно и доброволно им се дава възможност да възприемат МСФО като своя счетоводна база за съставяне и представяне на ГФО, при положение, че през 2016 година предприятието не е направило еднократно преминаване от МСФО към НСС.
 
2. Предприятията, които изготвят своя ГФО на или след 07.05.2019 година, на база § 60 от ПЗР на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, имат задължението да съставят своя ГФО за 2018 г. на база МСФО.