ЗСч. Определяне на стойността на наследствен дял в ООД

За абонатите на е сп. "Данъци ТИТА" виж още материали на тема счетоводство от майския брой:

 

 

 

 

 


ЗСч. Въпрос. Съдружник в ООД е починал и трябва да се изплати на наследствен дял на наследниците. През годините дяловото участие на починалия съдружник в капитала на дружеството от създаването му до смъртта му намалява:

 

 • от 2006 г. до 2012 г. е 100%,
 • от 2013 г. до 2015 г. е 50% и
 • от 2015 г. до датата на смъртта на съдружника е 30%

 

Въпрос:

 

Как следва да се изплати делът на наследниците – съгласно последните 30% дялово участие в капитала на дружеството към датата на смъртта на съдружника ли? Какво трябва да влезе в сумата?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Актуално към 01.05.2022 г.

 

Прекратяването на членствените отношения на съдружник в дружество с ограничена отговорност, поради неговото напускане, е регламентирано в чл. 125 от Търговския закон (ТЗ). Попадайки в конкретната фактическа обстановка, една от предвидените законови възможности за самото предприятие, което си остава да съществува в правният мир е да намали своя вписан капитал, тъй като по силата на чл. 149, ал. 3, т. 2 от ТЗ, намалението на капитала на търговското дружество може да се извърши чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

 

Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 1 от ТЗ, участието на съдружника в търговското дружество се прекратява с неговата смърт. Всички имуществени последици с наследниците на прекратилия участието си съдружник поради смърт се уреждат съобразно изискванията на чл. 125, ал. 3 от ТЗ. Съгласно цитираната търговско-правна норма, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

 

Тоест ако съдружникът е починал през месец април 2022 година, то имуществените отношения следва да се уредят съгласно изготвения към 30 април 2022 година счетоводен баланс. Изготвянето на счетоводния баланс следва да е направено в съответствие с всички правила на приложимите за целта НСС. Тоест всички оценки на активите, пасивите, приходите и разходите, следва да бъде съобразено с приложимите за целта СС към датата на баланса. Това ще изиска предприятието да направи междинно счетоводно приключване към 30 април 2022 година, като към тази дата следва:

 

 • да се установи счетоводен финансов резултат – печалба или загуба,
 • същият да се преобразува за целите на ЗКПО с данъчни постоянни и временни разлики с цел формиране на данъчен финансов резултат и
 • съответно да се начисли като задължение установеният корпоративен данък към датата на баланса – 30 април 2022 година.

 

В съответствие с изискванията на Общите разпоредби към НСС, стопанските операции, които са свързани с вноски в капитала и с разпределението на капитала, в полза на съдружниците на предприятието, не могат да изискват признаването на счетоводни приходи. Ето защо при изплащане на дела на прекратилия членството си съдружник на неговите наследници, съответната стопанска операция следва да се представи като намаление на активите, които са изплатени и съответно като намаление на собствения капитал на предприятието, отразено по следните две позиции:

 

1. намаление на записания капитал, съответстващ на притежаваните от съдружника дружествени дялове. В случая към датата на баланса съдружникът притежава 30% от записания капитал, поради което ако капиталът на предприятието е в размер на 10 000 лева, то това означава, че намалението на капитала следва да бъде в размер на 3 000 лева (10 000 лв. х 30% = 3 000 лв.). Намалението следва да бъде вписано в Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партида на търговеца.

 

2. намаление на други статии от собствения капитал като например:

 

 • резерви или
 • натрупана печалба (загуба) от минали години,

за разликата до размера на действително изплатените активи на прекратилия участието си съдружник.

 

Следва да се има предвид, че нормата на чл. 125, ал. 3  от ТЗ не предвижда нейното прилагане да се замени с нещо друго, договорено и уредено между двете страни – предприятие и наследници на прекратилият участието си съдружник, поради което нейното приложение следва да се разглежда като правна норма от императивен порядък, тоест не допускаща отклонение от предписаното правило, а не от диспозитивен характер, която урежда отношението, но само до колкото участниците в него не са предвидили нещо друго. По този начин имуществените последици задължително следва да се уредят въз основа на счетоводния баланс на предприятието, изготвен в съответствие с НСС, като всякакви други договорки, споразумения или оценки на активите и пасивите по справедливи стойности биха били нищожни на основание чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за задълженията и договорите.

 

Нека приемем, че изготвеният баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването изглежда по следният начин:

 

Счетоводен баланс на „Дружество” ООД

Към 30.04.2022 г.

АКТИВ

ПАСИВ

Статия

Сума в хил. лева

Статия

Сума в хил. лева

ДМА

20 хил. в.

Записан капитал

10 хил. лв.

Стоки

50 хил. лв.

Натрупана печалба

70 хил. лв.

Материали

50 хил. лв.

Текуща печалба

20 хил. лв.

Вземания от клиенти

30 хил. лв.

Задължения за данъци

2 хил. лв.

Парични средства

40 хил. лв.

Задължения към доставчици

50 хил. лв.

Х

Х

Задължения към персонала

38 хил. лв.

Сума на Актива

190 хил. лв.

Сума на Пасива

190 хил. лв.

 

Съгласно Общите разпоредби към НСС собственият капитал представлява остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадане на всичките му пасиви. 

 

В случая съгласно данните в баланса към 30.04.2022 година, предприятието има нетни активи (активи – пасиви) в размер на 100 000 лева. Тоест собственият капитал на предприятието, като сбор от:

 

 • записаният капитал (10 хил. лева);
 • натрупаната печалба от минали години (70 хил. лева) и
 • текуща печалба след облагане с корпоративен данък (20 хил. лева)

 

е на стойност 100 000 лева, поради което делът на прекратилия участието си съдружник, който ще се изплати на неговите наследници, се изчислява в размер на 30 000 лева, тъй като 100 000 лева х 30% притежаван дял = 30 000 лева стойност на дела на прекратилия участието си съдружник.

 

В своите хронологични счетоводни регистри изплащането на дела на прекратилия участието си съдружник на неговите наследници, в резултат на което се намалява записаният капитал на предприятието, следва да се отрази със следните счетоводни записвания:

 

1. За начисляване на дела на напускащия съдружник:

 

Дебит сметка Записан капитал                                                         -           3 000 лева.

Дебит сметка Неразпределена печалба от минали години     -           27 000 лева.

            Кредит сметка Разчети със собственици                 -           30 000 лева.

 

2. За изплащане на дела на напускащия съдружник в пълен размер:

 

Дебит сметка Разчети със собственици                                            -           30 000 лева.

            Кредит сметка Разплащателна сметка в лева                      -           30 000 лева.

 

Следва да се има предвид, че плащането на дела на прекратилият участието си съдружник на неговите наследници става по наследство, поради което на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица получената от наследниците сума не се смята за доход и съответно не се облага с данък. Ето защо предприятието следва да я изплати на наследниците в пълен размер от 30 000 лева, без да се удържа данък.