ЗМИП. Вписване в предмета на дейност на счетоводна кантора предоставянето на адрес на управление/кореспонденция

ЗМИП. Въпрос. Счетоводна кантора наема офис от физически лица – съдружници в същото предприятие. За целите на по-лесна кореспонденция с НАП и други държавни служби, адресът на седалището и на кореспонденцията на фирмите - клиенти на счетоводната кантора е регистриран на адрес, на който се намира горепосоченият офис.
 
 1. Дали в този случай е приложим чл. 4, т. 16 от ЗМИП?
 2. В какъв срок трябва да се впише промяната в предмета на дейност, който чл. 105, ал. 4 от ЗМИП изисква да бъде вписан, когато лице по занятие предоставя някои от услугите по чл. 4, т. 16 от закона?
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално към 04. 06. 2019 г.
 
В чл. 4 от ЗМИП са посочени лицата, за които прилагането на мерките против изпирането на пари и финансиране на тероризма посочени в чл. 3, т. 1-6 са задължителни.
 
Съгласно чл. 4, т. 16, б. “а“ лицата, които по занятие предоставят:
 
 • адрес на управление,
 • адрес за кореспонденция,
 • офис и/или
 • други сходни услуги за регистрация и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание
са задължени да прилагат мерките посочени в чл. 3,т. 1 - т. 6.
 
Във въпроса е посочена именно тази дейност - счетоводната фирма предоставя адрес на управление и адрес за кореспонденция на нейните клиенти.
 
Няма значение, че офисът е нает, а не собствен на счетоводната фирма, нито пък това, че адресът на управление се предоставя с цел да се улесни кореспонденцията.
 
Важно е в този случай е да се прецени доколко предоставянето на:
 
 • адрес на управление или
 • адрес за кореспонденция
на клиентите на счетоводната фирма се извършва „по занятие“.
 
Извършване на дейност по занятие няма легално определение в закона, но се приема, че ако дейността:
 
 • се извършва системно,
 • извършва се срещу заплащане и
 • е включена като услуга, която се предоставя от счетоводната фирма,
то това е дейност по занятие.
 
Вероятно ще има възражение в посока на това, че от предоставянето на адреса на управление не се получават приходи, но според мен тази услуга се кумулира в общата цена на счетоводната услуга.
 
По отношение на счетоводната фирма е приложим чл. 4, т. 16, тъй като предоставя по занятие:
 
 • адрес на управление,
 • адрес за кореспонденция
на търговци или други юридически лица, или правни образувания.
 
С промените в ЗМИП в ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. беше направена промяна в чл. 105, ал. 4, съгласно която лицата, които по занятие предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16 от ЗМИП са длъжни да посочат изрично съответните услуги в предмета си на дейност.
 
Следователно счетоводната фирма трябва да направи промяна в предмета на дейност, като включи и предоставянето на адрес на управление или адрес за кореспонденция на обслужваните от нея търговски дружества.
 
В закона не е посочен срок, в който трябва да се извърши промяната, но допускам че този пропуск скоро ще бъде поправен.
 
Ето защо след като се подадат ГФО в срок до 30.06, намирам за разумно да се направят и промените в предмета на дейност от онези счетоводни фирми, които са засегнати от тези промени.