Безплатно

ЗОПБ. Договори за неопределен срок с физически лица


Правна същност на домейн имената


За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19


По повод промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой (Дискусионно)


Цесията и защита на личните данни


ЗТРРЮЛНЦ. Обявяване на ГФО в ТР след повече от 7 дни след приемането му


ЗМИП. Вписване в предмета на дейност на счетоводна кантора предоставянето на адрес на управление/кореспонденция


ЗМИП. Деклариране на действителни собственици в АД


ГПК. Удържане на сума по запор от обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ


Регламент (ЕС) 2016/679. Необходимост от сертифициране съгласно GDPR


Регламент (ЕС) 2016/679. Задължение за назначаване на ДЛЗД и уведомление за него в КЗЛД


Задължението за водене на регистри по чл. 30 GDPR - някои практически съвети


Привеждане в съответствие с GDPR – стъпка по стъпка


GDPR - задължения на обработващите личните данни


Основни задължения на администраторите на лични данни – ключови промени по GDPR


Разваляне на договори


Препоръчителното съдържание на договора за управление и контрол


Относно правна възможност за отписване на заем от собственик


Промените в Наредба № 1 от 09 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения


Преглед на последните промени в Закона за административните нарушения и наказания


ТЗ. Отговорност на управител на търговско дружество, изпаднало в неплатежоспособност, непоискал откриване на производство по несъстоятелност


Основни имуществени задължения на съдружниците в дружество с ограничена отговорност


ТЗ. Въпрос: Възможно ли е да се заличи дружество при налични вземания и задължения?


ТЗ. Право на дивидент след продажба на дялове


Относно наследяване на задължения от физически лица


ТЗ. Отговорност на ликвидатора при ликвидация на търговско дружество