КСО. Прилагане на код за вид осигурен при работа в чужбина по време на празници

КСО. Въпрос. Лице има сключен безсрочен трудов договор по чл. 67 от КТ с фирма. Лицето се отчита на сумирано работно време. През м. май 2017 г. към договора е сключено допълнително споразумение за изпълняване на длъжността „регионален мениджър на териториите на Република България и Република Румъния“. В тази връзка на лицето му е издадено удостоверение А1 за работа в две или повече държави. 
 
През м. май 2018 г. служителят е командирован в Румъния за периода 25 - 29.05.2018 г. по силата на сключен анекс към трудовия договор. Периодът на командировката обхваща официален празник - 28.05.2018 г. (втори ден на Петдесетница) в Румъния. 
 
При така създалата се ситуация възникват следните въпроси:
 
  1. Какъв код на „вид осигурен“ би следвало да бъде посочен в декларация обр. 1 за м. май на лицето?
  2. Трябва ли да се посочват данни в клетките 14 и 15 на същата декларация и ако да - какви?
  3. Как би следвало да бъдат попълнени клетките от 16 до 16.7-8, като се има предвид, че лицето не е използвало отпуск във временна неработоспособност и за отглеждане на малко дете?
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Актуално към 01. 07. 2018 г.
 
В сила от началото на 2018 г. е създаден нов код за вид осигурен 99 при подаване на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г.
 
Този код за вид осигурен (99) се попълва за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.
 
Разпоредбата на чл. 121а от Кодекса на труда се отнася за работници или служители, които са командировани/изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
 
В дадената ситуация обаче, лицето не е командировано в рамките на предоставяне на услугимежду българско и румънско предприятие (чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. “а” от КТ), като въз основа на изложената фактическа обстановка не може да се направи и извод, че е командировано в предприятие от същата група по смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. “б” от КТ, а работи на територията на две или повече държави-членки по смисъла на чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) 883/2004.
 
Това предполага, че код 99 не би следвало да намира приложение при подаване на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г. в конкретния случай, а данните за лицето продължават да се подават със съответния код за вид осигурен в зависимост от това дали сумираното изчисляване на работното време е за един или за повече от един месец.
 
В позиции 1 и 2 на точка 16 "Дни в осигуряване - общо" от декларация образец № 1 се попълват действително отработените от лицето дни, независимо че поради несъвпадение на официалните празници на двете държави тези дни са по-малко (или в други месеци може да са повече) от работните дни по календар в България.
 
При всички случаи, дори когато дните са по-малко от работните дни по календар в България, лицето би трябвало да се счита осигурено за пълен месец и съответно не се попълват точки 14 и 15 от декларация образец № 1 за прекъсване и възобновяване на осигуряването.
 
Въпреки спецификата на ситуацията не би следвало да възникнат затруднения с приема на попълнена по този начин декларация образец № 1, защото аналогични случаи се срещат и с лица, работещи изцяло на територията на България в населени места с официални празници, различни от тези за цялата държава, които в определени месеци се отразяват на действително отработените от лицата дни в сравнение с работните дни по календар.
 

Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.


 

Назад