Безплатно

КСО. Дължимост на осигурителни вноски при изплащане възнаграждение на починало лице на наследници


КСО. ЗДДФЛ. Доходи по трудово правоотношение за сезонна работа в България


ЗДДФЛ. КСО. Възстановяване на внесен авансов данък и задължителни осигуровки при възстановяване на получените суми


ЗЗО. Здравни осигуровки за сръбски гражданин, работещ в България по ТД за български работодател


КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командироване на лица от страни на ЕС по договор за предоставяне на услуги в друга страна от ЕС


ЗЗО. Здравноосигурителни вноски при парично обезщетение по чл. 50а, ал. 1, т. 2


КСО. ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС


Регламент (ЕО) № 883/2004. Приложимо осигурително законодателство за гражданин на Обединеното кралство, собственик и управител на българско ЕООД


КСО. КТ. Зачитане на неплатения отпуск за стаж за 2020 и 2021 г.


Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за осигурителен стаж


КСО. ЗДДФЛ. Помощи на личните лекари -  Covid-19


КСО. Особености при осигуряване без трудово правоотношение и подаване на Декларация обр. № 1


Промяна на вида осигуряване за 2021 г. на самоосигуряващите се лица


КСО. Социални разходи в натура за транспорт от местоживеене до месторабота с личен автомобил


ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2021 г. - основните акценти в резюме


КСО. Подаване на Окд-5 от собственик на ЕООД при временно преустановяване на дейността поради Ковид


Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин


Два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността


Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица


КСО. Минимален осигурителен доход при едновременно извършване на търговска дейност и ресторантьорство


Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство


КСО. Дължимост на осигурителни вноски при продажби чрез Еконт през 2018 г.


КСО. Декларация № 1 при 60 дни неплатен отпуск, признати за осигурителен стаж


КСО. Декларация образец № 1 при получени компенсации съгласно § 6 от ПЗР на ЗМДВИП


КСО. Осигуряване на бъдеща майка – работещ съдружник и управител в ООД


Дискусионно: КСО. Въпрос. Попълване на Таблица 1 и 2 при самоосигуряващо се лице, придобило право на пенсия през 2018 г.


КСО. ЗКПО. Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития


КСО. Осигуряване на председател на сдружение за дейност без възнаграждение


Приложимо осигурително законодателство в трансгранични ситуации, които не попадат в приложното поле на наднационален координационен инструмент в сферата на социалната сигурност


КСО. Право на обезщетение за болничен на лице, работещо по чл. 114 от КТ


Дискусионно: ЗДДФЛ. ЗКПО. КСО. ЗДДС. Третиране на доходи на физическо лице от американска интернет платформа за игри


КСО. Отпуск по майчинство на лице с двойно гражданство, работещо по трудови договори в България и Румъния


КСО. Основание за начислени лихви по подадена със закъснение декларация образец № 6


Преглед на новата наредба, свързана с реда за избор на осигуряване, внасянето и разпределянето на задължителните вноски и за обмен на информация


КСО. Осигуряване на пенсионер със сключен договор за управление в качеството му на член на съвета на директорите на АД


Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България


КСО. Приложимо законодателство при чуждестранен собственик, полагащ труда си в страна от ЕС


КСО. Прилагане на код за вид осигурен при работа в чужбина по време на празници


КСО. Дължимост на осигуровки по време на отпуск по майчинство


КСО. Годишен осигурителен доход при авансово осигуряване върху по–висок доход


Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. от началото на 2018 г.


КСО. Относно осигуряване на български шофьори, работещи в Белгия, Франция и Германия


Задължителни вноски за 2017 г. Коментар за промените в законодателството.


КСО. Относно попълване на Таблица 1 и 2 от пенсионер – ЕТ при наличие на прокурист


Задължителни вноски за 2016 г. Коментар за промените в законодателството.


Сумирано изчисляване на работното време - задължителни осигурителни вноски и подаване на данни за осигурените лица