Безплатно

КСО. Декларация № 1 при 60 дни неплатен отпуск, признати за осигурителен стаж


КСО. Декларация образец № 1 при получени компенсации съгласно § 6 от ПЗР на ЗМДВИП


КСО. Осигуряване на бъдеща майка – работещ съдружник и управител в ООД


Дискусионно: КСО. Въпрос. Попълване на Таблица 1 и 2 при самоосигуряващо се лице, придобило право на пенсия през 2018 г.


КСО. ЗКПО. Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития


КСО. Осигуряване на председател на сдружение за дейност без възнаграждение


Приложимо осигурително законодателство в трансгранични ситуации, които не попадат в приложното поле на наднационален координационен инструмент в сферата на социалната сигурност


КСО. Право на обезщетение за болничен на лице, работещо по чл. 114 от КТ


Дискусионно: ЗДДФЛ. ЗКПО. КСО. ЗДДС. Третиране на доходи на физическо лице от американска интернет платформа за игри


КСО. Отпуск по майчинство на лице с двойно гражданство, работещо по трудови договори в България и Румъния


КСО. Основание за начислени лихви по подадена със закъснение декларация образец № 6


Преглед на новата наредба, свързана с реда за избор на осигуряване, внасянето и разпределянето на задължителните вноски и за обмен на информация


КСО. Осигуряване на пенсионер със сключен договор за управление в качеството му на член на съвета на директорите на АД


Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България


КСО. Приложимо законодателство при чуждестранен собственик, полагащ труда си в страна от ЕС


КСО. Прилагане на код за вид осигурен при работа в чужбина по време на празници


КСО. Дължимост на осигуровки по време на отпуск по майчинство


КСО. Годишен осигурителен доход при авансово осигуряване върху по–висок доход


Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. от началото на 2018 г.


КСО. Относно осигуряване на български шофьори, работещи в Белгия, Франция и Германия


Задължителни вноски за 2017 г. Коментар за промените в законодателството.


КСО. Относно попълване на Таблица 1 и 2 от пенсионер – ЕТ при наличие на прокурист


Задължителни вноски за 2016 г. Коментар за промените в законодателството.


Сумирано изчисляване на работното време - задължителни осигурителни вноски и подаване на данни за осигурените лица