Преглед на новата наредба, свързана с реда за избор на осигуряване, внасянето и разпределянето на задължителните вноски и за обмен на информация

Преглед на новата наредба, свързана с реда за избор на осигуряване, внасянето и разпределянето на задължителните вноски и за обмен на информация

 

 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,

с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД

 

Актуално към 05. 09. 2018 г.

 

В Държавен вестник (ДВ), брой 70 от 24.08.2018 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 175 от 20.08. 2018 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

 

Новата наредба влиза в сила от деня на нейното обнародване в ДВ, т.е. от 24.08.2018 г.

Необходимостта от приемане на новия подзаконов нормативен акт е породена от отмяна на наредбата с идентично наименование, която уреждаше тази материя.

 

Въпросната наредба беше отменена с Решение № 410 от 10 януари 2018 г. на Върховния административен съд по административно дело № 12089 от 2015 г., в сила от 22.05.2018 г. (ДВ, бр. 42 от 2018 г.). Наредбата е отменена с мотиви за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са уредени със Закона за нормативните актове.

 

Тази отмяна доведе до ситуация, при която за определен период не съществуваше подзаконова нормативна уредба по отношение на:

 

 • правилата и реда за изчисляване, разпределяне и внасяне на задължителните вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица;
 • реда и начина за избор за промяна на осигуряването по Кодекса за социално осигуряване (КСО);
 • правилата и реда за обмена на информация между МФ, НАП, НОИ, НЗОК и пенсионноосигурителните дружества във връзка с внасяне и разпределяне на задължителните вноски и информация за натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица;
 • други.

Още в самото начало обаче е важно да се отбележи, че съпоставката между:

 

 • отменената наредба и 
 • новоприетата наредба 

не откроява промени по същество в начина, по който е уредена въпросната материя на подзаконово ниво.

 

Предвид това, целта на настоящият материал е по-скоро:

 

 • да разгледа някои основни аспекти от тази подзаконова нормативна уредба, както и 
 • режима относно случаите на избор за промяна на осигуряването, възникнали за периода от 22.05.2018 г. до 24.08.2018 г.

 

Важните общи положения, които остават валидни и заслужават внимание, са следните:

 

 

I. Изчисляване на задължителните вноски

 

Правилата, по които се изчисляват задължителните вноски са възпроизведени без промяна в чл. 3, ал. 1 и 2 от новоприетата наредба.

 

При наличие на съотношение/разпределение, осигурителните вноски за различните фондове/видове задължения продължават да се изчисляват поотделно за сметка на осигурителя и на осигуреното лице, по познатия досега начин, който не е променен с въпросната разпоредба.

 

Запазва се, също така, изчисляването на вноските до втория знак след десетичната запетая, за всяко осигурено лице поотделно, както и подходът при тяхното закръгляване, а именно:

 

 • когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;

 

 • когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

Макар и да не са нови, тези правила не са маловажни:

 

 • тъй като въз основа на тях се определя общият размер на сумите за дължимите вноски, които подлежат на внасяне и деклариране в декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на Министъра на финансите (Наредба № Н-8),
 • а така също и за запазване на задължителното равенство с изчислените задължителни вноски от подадените декларации образец № 1 по Наредба № Н-8 (във връзка с чл. 2, ал. 4 от нея и § 2а от Допълнителните й разпоредби).

Именно поради това, начинът на изчисляване на вноските за целите на тяхното внасяне и деклариране като дължими суми (в декларация образец № 6) се запазва тясно свързан с модела, по който се подава информация за осигурените лица с декларации образец № 1.

 

В продължение на гореизложеното, изчисляването на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО) в размера на осигурителната вноска за универсален/професионален пенсионен фонд (за лицата, които са направили избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1, респективно по чл. 4в, ал. 1 от КСО) продължава да се извършва отделно от изчисляване на останалите дължими вноски за фондовете на ДОО (основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 от новоприетата наредба).

 

Това е така, защото дължимите вноски за фонд “Пенсии” на ДОО в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд (УПФ)/професионален пенсионен фонд (ППФ) продължават да се декларират като задължение заедно с дължимите вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - на ред 12, съответно на ред 13 от декларация образец № 6, а не с другите дължими вноски за ДОО (на ред 10 от декларацията).

 

Същевременно при подаване на данните за осигуряването на тези лица, осигурителната вноска за фонд “Пенсии” на ДОО в размера на осигурителната вноска за УПФ/ППФ се попълва в полето, в което се посочва размерът на осигурителните вноски за УПФ/ППФ (в т. 26, съответно в т. 25 от декларация образец № 1).

 

Иначе казано, при направен избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1, респективно по чл. 4в, ал. 1 от КСО се запазва алгоритъмът, по който се извършва съпоставката между:

 

 • декларираните месечни задължения в декларация образец № 6 и
 • изчислените задължителни вноски от декларации образец № 1

при преценката за наличие на равенството, което е необходимо, за да бъдат приети въпросните декларации.

 

 

II. Внасяне на задължителните вноски

 

Задължителните вноски, както и лихвите към тях, продължават да се внасят по общо три на брой банкови сметкикъм съответната териториална структура на Националната агенция за приходите (НАП), както следва:

 

1. За събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт (НОИ).

 

По тази банкова сметка продължават да се плащат осигурителните вноски за Учителския пенсионен фонд (Уч.ПФ), както и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (“ГВРС”), разбира се с уточнението, че за 2018 г. не се дължат вноски за този фонд.

 

Важно е да се припомни, че по въпросната банкова сметка не се превеждат вноските за фонд “Пенсии” на ДОО в размера на увеличената осигурителна вноска за УПФ, съответно за ППФ (за лицата, които са направили избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1, респективно по чл. 4в, ал. 1 от КСО).

 

2.  За събиране на приходите на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), т.е. за вноските за задължителното здравно осигуряване.

 

3. За допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

Именно по тази банкова сметка се внасят и вноските за фонд “Пенсии” на ДОО в размера на увеличената осигурителна вноска за УПФ, съответно за ППФ - за лицата, които са направили избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1, респективно по чл. 4в, ал. 1 от КСО.

 

Независимо, че са вноски за ДОО, както вече беше отбелязано същите не следва да се превеждат по банковата сметка за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ.

 

Не се променят и:

 

 • начините, по които се внасят задължителните вноски (чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България), както и
 • идентифицирането на платеца - в платежните документи се вписват съответно ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП (основание чл. 4, ал. 1 от новоприетата наредба). А регистрираните с 13-значен ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения продължават да вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП (основание чл. 4, ал. 2 от новоприетата наредба).

 

III. Избор за промяна на осигуряването

 

1. Запазва се и редът, по който се извършва изборът за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 или по чл. 4в, ал. 1 от КСО. Става въпрос за осигурените в УПФ, респективно в ППФ лица, които избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО.

 

Осигурените в УПФ лица избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО чрез подаване заявление с аналогично съдържание, което е приложение с идентична номерация по отмененият и новоприетият подзаконов нормативен акт, а именно Приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от наредбата.

 

Подобна е ситуацията и с осигурените в ППФ лица, които избират да се осигуряват само във фонд “Пенсии” на ДОО - те също подават заявление с аналогично съдържание, което е приложение с идентична номерация по отмененият и новоприетият подзаконов нормативен акт - Приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 от наредбата.

 

Въпросните заявления продължават да се подават в компетентната ТД на НАП - лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице (основание чл. 4, ал. 7 и 8 от новоприетата наредба).

 

Запазва се ограничението и не се приемат от НАП заявления съгласно Приложение № 3 от осигурени в УПФ лица, които към датата на подаване на заявлението не отговарят на условията по чл. 4б, ал. 1 и/или ал. 2 от КСО (основание чл. 4, ал. 9 от новоприетата наредба).

 

Не се приемат от НАП и заявления Приложение № 4 от осигурени в ППФ лица, на които към датата на подаване на заявлението е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране (основание чл. 4, ал. 10 от новоприетата наредба).

 

Обменът на информация, разпределянето и прехвърлянето на средства във връзка с избор за промяна на осигуряването продължава да се извършва основно на институционално ниво (между МФ, НАП, НОИ и пенсионноосигурителните дружества), като в това отношение новоприетата наредба не въвежда допълнителни изисквания спрямо задължените лица.

 

2. Не на последно място, внимание заслужават и ситуациите, свързани с избор за промяна на осигуряването за периода, през който не съществуваше подзаконова нормативна уредба в това отношение, а именно от 22.05.2018 г. до 24.08.2018 г.

 

Възникналите в този период случаи са уредени посредством специален ред, който е създаден с Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към новоприетата наредба.

 

Когато лицата писмено са заявили избора си за промяна на осигуряването от УПФ във фонд “Пенсии” на ДОО в периода от 22.05.2018 г. до влизането в сила на новата наредбата, се счита, че са подали заявление по реда на чл. 4, ал. 5 и 7 от нея, т.е. приема се, че са подали заявление Приложение № 3 в компетентната ТД на НАП (основание § 1, ал. 1 от ПЗР на новоприетата наредба).

 

Подобна е ситуацията и с лицата, които писмено са заявили избора си за промяна на осигуряването от ППФ във фонд “Пенсии” на ДОО в периода от 22 май 2018 г. до влизането в сила на новата наредба. Счита се, че са подали заявление по реда на чл. 4, ал. 6 и 7 от нея, т.е. приема се, че са подали заявление Приложение № 4 в компетентната ТД на НАП (основание § 1, ал. 2 от ПЗР на новоприетата наредба).

 

В тази връзка, с ПЗР към новоприетата наредба са уредени, също така, обменът на информация, разпределянето и прехвърлянето на средства на институционално ниво (между МФ, НАП, НОИ и пенсионноосигурителните дружества), за да се реализира изборът за промяна на осигуряването, въпреки липсата на подзаконова нормативна уредба за периода от 22.05.2018 г. до 24.08.2018 г.

 

 

Въз основа на всичко изложено до тук може да се направи изводът, че новоприетата наредба не променя по същество начина, по който е уредена разглежданата материя на подзаконово ниво. Тя по-скоро запълва възникналия правен вакуум с оглед нормалното функциониране на свързаните с това обществени отношения.

 

 

 

Назад