КСО. Основание за начислени лихви по подадена със закъснение декларация образец № 6

КСО. Въпрос. Установихме неподадена декларация образец № 6 за месец септември 2017 г., за която осигуровки и данъци са напълно платени в срок през 2017 г. В електронната система на НАП съответно съществуваха надплатени суми. В 2018 г. е подадена декларация образец № 6 за липсващия период от 2017 г. В системата на НАП автоматично към декларацията за месец септември 2017 г. се свърза най-новото плащане от 2018 г. и системата начисли съответно лихви, защото по декларация от 2017 г. се съответства плащане от 2018 г. 

 

Имаме ли законово основание да изискаме от НАП въпросните лихви да бъдат сторнирани, като се има предвид, че плащането за септември 2017 г. е направено в срок, както и всички последващи такива?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,

с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД

 

Актуално към 01.09.2018 г.

 

Плащанията на задълженията за осигурителни вноски и данъци се извършват по 4 банкови сметки към съответната териториална структура на Националната агенция за приходите (НАП):

 

  •  за централния бюджет;
  •  за социално-осигурителни фондове;
  •  за Националната здравно-осигурителна каса (вноски за здравно осигуряване) и
  •  за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

 

За всяка от четирите сметки или иначе казано за всеки от четирите вида публични задължения, е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение, закрепен в разпоредбата на ал. 5 на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекса (ДОПК).

 

А самите задължения се установяват (определят) основно по декларация (в конкретния случай декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на Министъра на финансите), която в настоящата ситуация, независимо от направените плащания, безспорно е подадена със закъснение - задълженията се отнасят за септември 2017 г., а декларацията е подадена през 2018 г.

 

С направените плащания за септември 2017 г., ако не е било заявено възстановяване на сумата, най-вероятно са се погасявали чрез автоматично обвързване нововъзникнали задължения по сметката на задълженото лице от същия вид и то по реда на тяхното възникване, защото на база действащото процесуално законодателство (ДОПК) системата насочва автоматично преводите към онези задължения, отразени по сметката на задълженото лице, за които има подадена декларация и за които остава най-малко време преди да се погасят по давност.

 

В конкретния случай лицето се е “задължило” извън определения срок и именно закъснението при подаване на декларация образец № 6 е причината, поради която задължения за септември 2017 г. са обвързани с плащания от 2018 г., респективно системата е начислила съответните лихви.

 

Добре е да се има предвид, че в конкретния случай законът не предоставя възможност за избор на задълженото лице да посочва кое конкретно задължение от съответния вид да погаси, независимо дали това става чрез внасяне на съответната сума или чрез автоматично обвързване с надвнесена по съответната сметка сума.

 

Предвид гореизложеното считам, че трудно би могла да бъде аргументирана тезата за неправомерно начисляване на въпросните лихви и че същите подлежат на сторниране.

 

Въпреки това, с оглед максимално гарантиране законовите интереси на задълженото лице, не съществува пречка да бъде подадено възражение в съответната териториална структура на НАП, въз основа на което орган по приходите да извърши преценка дължими ли са така начислените лихви в данъчно-осигурителната сметка.

 

Назад