КСО. Осигуряване на председател на сдружение за дейност без възнаграждение

КСО. Въпрос. Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и извършва дейност като спортна организация. Сдружението се състои от председател и членове. Председателят не получава възнаграждение в това си качество. Председателят подпомага дейността на сдружението. Председателят на организацията се осигурява като управител в еднолично дружество с ограничена отговорност.
 
Следва ли председателят да се осигурява и в сдружението с нестопанска цел, при положение че не получава възнаграждение?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
 
Актуално към 01. 11. 2018 г.
 
Сдружението едва ли има статут на търговско дружество или на неперсонифицирано дружество – същото най-вероятно е учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
В зависимост от начина на уреждане на взаимоотношенията с лицето, са възможни следните две хипотези:
 
  1. Лицето не придобива съответното качество въз основа на избор

 

Възможно е лицето да не придобие това качество въз основа на избор, а да бъде определено като такова.
 
Ако е така, въпросното лице няма да попадне в чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (тъй като разпоредбата касае управители на търговски дружества, както и на неперсонифицирани дружества) и няма да попадне в чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (точката се отнася за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности).
 
В случай, че осъществява тази дейност без трудово правоотношение, по отношение на лицето приложение намират разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6, чл. 6, ал. 4 и чл. 7, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В тази връзка е важно да се подчертае, че вноските за социално и здравно осигуряване за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят при изплащане на възнаграждение.
 
Това е така, защото съгласно чл. 7, ал. 6 от КСО, осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Аналогична е и съответната разпоредба от Закона за здравното осигуряване - чл. 40, ал. 1, т. 3, б. ”в” от него.
 
  1. Лицето придобива въпросното качество въз основа на избор

 

Упражняващите трудова дейност на изборни длъжности са определени като осигурени лица в чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.
 
В случай, че възнагражденията на лице, което упражнява трудова дейност на изборна длъжност не сe изплащат или начисляват, осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване се дължат върху не по–малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (основание чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от КСО).
 
Като „неначислени възнаграждения” на лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности се третират единствено дължими възнаграждения. А дължими възнаграждения са тези, които са договорени или определени по съответния ред съобразно вида на юридическото лице.
 
Иначе казано, разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от КСО не намира приложение по отношение дължимостта на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения в случай, че възнагражденията не са договорени или определени по съответния ред.
 
Това означава, че ако в конкретната ситуация не е налице договорено или определено възнаграждение на лицето за дейността на изборна длъжност и в случай, че такова възнаграждение не се начислява и/или изплаща, тогава не се дължат осигурителни вноски за ДОО, респективно за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване.
 
 
Виж от Димитър Бойчев в ноемврийския брой на списанието и материала: КСО. ЗДДФЛ. Безвъзмезден договор за възлагане на управление на търговско дружество.

Назад