КСО. ЗКПО. Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития

 

Казус. Фирма „А“ възнамерява да сключи договор за групова рискова застраховка „Живот“ за всички работници и служители. Застраховката покрива рисковете: смърт, смърт от злополука, временна загуба на трудоспособност от заболяване, временна загуба на трудоспособност от злополука, дневни пари за болничен престой в резултат на заболяване/злополука, трайна загуба на трудоспособност от злополука, хирургическо лечение в резултат на заболяване/злополука. Застраховката се сключва по приложен поименен списък на служителите по професии. Застрахователната премия е разсрочена на четири вноски. Преди плащането на всяка вноска се актуализира списъка. Застрахователят не изчислява размер на премия за всяко застраховано лице, т.е. не е възможно да се определи стойност, която се начислява периодично на всяко лице. (Застрахователят обяснява, че работи със софтуер, които при въвеждане на определени показатели, икономически сектор, професия, брой служители и т.н., определя размера на премията).
 
 1. Възможно ли е изброените застрахователни рискове, без застраховка Живот, да бъдат включени в определението за „доброволно здравно осигуряване“?
 2. Дължат ли се осигуровки върху размера на „Групова рискова застраховка Живот“? Кога трябва да се начисляват и плащат осигуровките – всеки месец или на тримесечие, когато се плаща съответната вноска по полицата?
 3. При условие, че не можем да разграничим застраховка Живот от другите застраховани рискове по полицата, възможно ли е прилагането на чл. 208 от ЗКПО при условие, че годишната премия по застраховката е по-малка от произведението на броя работещи във фирмата и 60 лв. за 12 месеца.
 
Отговор: Димитър Бойчев, Румяна Йорданова
 
Актуално към 01. 11. 2018 г.
 
Относно дължимост на задължителни осигурителни вноски:
 
1. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), най-общо включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване).
 
Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт (основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване).
 
Това е Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
 
С НЕВДПОВ, също така, са определени и елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които не се правят осигурителни вноски.
 
Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за доброволно здравно осигуряване (основание чл. 2, ал. 2 от НЕВДПОВ).
 
В случая обаче считам, че не става въпрос за доброволно здравно осигуряване.
 
Основната правна уредба на доброволното здравно осигуряване се съдържа в Глава трета от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Доброволното здравно осигуряване се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на глава четиридесета, раздел IV от Кодекса за застраховането (основание чл. 82, ал. 1 от ЗЗО), докато в конкретния случай намерението е да се сключи договор за съвсем различен вид застраховка, а именно застраховка “Живот”.
 
Без да се налага да навлизаме в детайли относно разликите между тези застраховки, считам че съществува достатъчно ясно разграничение помежду им за целите на доброволното здравно осигуряване, а именно:
 
 • дейността по доброволно здравно осигуряване касае видовете застраховки по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (основание чл. 83, ал. 1 от ЗЗО), докато
 • животозастрохаването е в съвсем различен раздел на това приложение към същия кодекс.
 
Следващият важен аспект е свързан с чл. 2а от НЕВДПОВ. Разпоредбата дословно гласи следното:
 
Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.
 
Иначе казано,осигурителни вноски не се изчисляват и внасят само върху разходите за тези от застраховките, които са задължителни по закон. В този смисъл е и установената от НАП практика по темата, намерила отражение в редица отговори на писмени запитвания по сходни случаи, които са достъпни в системата Въпроси и отговори на интернет страницата на агенцията.
 
Въз основа на изложеното до тук, считам че въпросните средства не са сред освободените по НЕВДПОВ.
 
С други думи, визираните средства представляват осигурителен доход по смисъла на КСО и върху тях се дължат осигурителни вноски:
 
 • за ДОО, респективно
 • за ДЗПО и
 • за здравно осигуряване.

 

2. По отношение срока за внасяне на осигурителните вноски считам, че въпросните средства би следвало да се третират като допълнителни доходи от трудова дейност по смисъла на чл. 7, ал. 2 от КСО.
 
Върху допълнителни доходи от трудова дейност:
 
 • след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът,
 • осигурителните вноски се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите (основание чл. 7, ал. 2 от КСО).
Иначе казано, ако въпросните средства са начислени/изплатени:
 
 • до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, осигурителните вноски се дължат в този срок (до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът). При тези случаи в т. 8 от декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. се попълва код за вид плащане 5 - “Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност.”.
 • след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, осигурителните вноски се дължат до 25-о число на месеца, следващ месеца на тяхното начисляване или изплащане. Съответнов т. 8 от декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. се попълва код за вид плащане 6 - “Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5).”.
 
Относно третиране по реда на ЗКПО:
...............................................................
 

Виж от Димитър Бойчев в ноемврийския брой на списанието и материала:

ЗЗО. Здравноосигурителни вноски при бременност и раждане

Назад