КСО. Подаване на Окд-5 от собственик на ЕООД при временно преустановяване на дейността поради Ковид

 Още стотици актуални публикации всяка година. Абонирай се.


КСО. Въпрос. ЕООД осъществява дейност като питейно заведение и има нает персонал - един работник. Ако работникът излезе в неплатен отпуск за периода, в който съгласно заповед на министъра на здравеопазването обектът не може да работи.

 

Възможно ли е да се подаде прекъсване на дейност в НАП от фирма ЕООД с обр. Окд-5 за този период.

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

 

Актуално 02.12.2020 г.

 

За ограничаване разпространението на вируса COVID-19, на територията на Република България се прилагат противоепидемични мерки, част от които засягат функционирането на търговски дейности и обекти, сред които и на питейните заведения.

 

Дейността на някои от въпросните обекти понякога е пряко или косвено свързана с упражнявана трудова дейност от самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица, а (временното) преустановяване функционирането на такива обекти може да окаже влияние и върху задълженията за осигурителни вноски на тези лица.

 

Това е така, защото именно упражняването от лицата на трудова дейност по КСО е основополагащо за социалното осигуряване (основание чл. 10, ал. 1 от КСО). Като в частност спрямо самоосигуряващите се по КСО лица (в т.ч. собствениците на ЕООД) изрично е уредено, че задължението за тяхното осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (основание чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

 

Иначе казано, ако поради някаква причина самоосигуряващото се лице прекъсне трудова дейност, то за него поначало би следвало да отпадне и задължението за социално осигуряване, но само до момента, в който трудовата дейност се възобнови.

 

При все това обаче е изключително важно да се прави ясно разграничение между:

 

  • функциониране на обект и
  • трудова дейност на самоосигуряващо се лице.

Макар в редица случаи да е възможно наличие на причинно-следствена връзка помежду им, следва да се има предвид, че това са две различни понятия, които не бива машинално да се отъждествяват.

 

С други думи, ако въпреки, че е преустановено функционирането на обекта, самоосигуряващото се лице упражнява без прекъсване трудова дейност, то спрямо него не би могло да става дума за отпадне на задължението за социално осигуряване [1].

 

Обаче в случай, че поради временното преустановяване функционирането на обекта, самоосигуряващото се лице безспорно прекъсне трудовата си дейност, то за него би следвало да отпадне и задължението за социално осигуряване, но както вече беше отбелязано - само до момента, в който трудовата дейност се възобнови.

 

В контекста на гореизложеното, декларация образец Окд-5 би следвало да се подава при съответното прекъсване (респективно възобновяване) на трудова дейност от самоосигуряващото се по КСО лице - в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица), а не по отношение: 

 

  • (прекъсване) дейността на дружеството или
  • в зависимост от неплатен отпуск на персонала.

 

Назад