ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2021 г. - основните акценти в резюме

Очаквайте подробен коментар по тези въпроси в януарския брой на е-сп. Данъци ТИТА/издание Труд и осигуровки.

 

► Още стотици актуални публикации всяка година. Абонирай се.


 ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2021 г.

(основните акценти в резюме)

 

 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

 

 Актуално към 04.12.2020 г.

 

В ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г. са обнародвани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК) за 2021 г.

 

  1. Със ЗБДОО за 2021 г. са определени размерите на месечния осигурителен доход за годината:

 

  1. Минималните месечни размери на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (минималните осигурителни прагове), които ще се прилагат за 2021 г., са определени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.;
  1. Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е определен в размер на 650 лв. за 2021 г. (с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2021 г.);
  1. Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите е определен в размер на 420 лв. за 2021 г. (с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2021 г.);
  1. Максималният месечен осигурителен доход за 2021 г. е определен в размер на 3000 лв.чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2021 г.).

Определени са размерите на осигурителната вноска за фонд “ТЗПБ” по групи основни икономически дейности за 2021 г. (с Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2021 г.).

 

Размерите и разпределението на осигурителните вноски за останалите фондове на ДОО остават непроменени (фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица”).

 

За 2021 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС” - това изрично е определено с чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

 

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

 

Разширена е времево възможността за упражняване правото на избор за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО.

 

  1. Със ЗБНЗОК за 2021 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, а именно - 8 на сточл. 2 от закона).

 

Запазва се съотношението, в което се разпределя здравноосигурителната вноска между осигуряващите и осигурените лица.

 

Назад