КСО. Социални разходи в натура за транспорт от местоживеене до месторабота с личен автомобил

 Още стотици актуални публикации всяка година. Абонирай се.


 

КСО. Въпрос. Работодател предоставя на персонала си социална придобивка в натура - транспорт до месторабота като за целта се използва нает автобусен транспорт от външна фирма, който обслужва персонала по предварително обявени графици и спирки.  Във връзка с разрастващата се епидемия от корона вирус и прогресивно нарастващия брой заболели лица работодателят въвежда множество допълнителни противоепидемични мерки за периода на извънредната епидемиологична обстановка с цел ограничаване броя на заболелите работници и служители, като една от тези мерки е възможността лицата да пътуват до месторабота с личен автомобил като алтернатива на организирания транспорт до месторабота. Работодателят е взел решение да поеме разходите за гориво на лични автомобили като е определил фиксирана сума за отработен ден, еднаква за всички лица. Изчислените суми за месеца се зареждат по карти, издадени от верига бензиностанции, които могат да послужат единствено за зареждане на гориво. Не е налице парично взаимоотношение между работодателя и работника. Фирмата, собственик на бензиностанциите фактурира на работодателя заредените в картите суми за гориво на лицата. Целта на работодателя е да стимулира работниците и служителите да пътуват с личен автомобил като така се минимизират социалните контакти по време на пътуването, както и да компенсира работниците и служителите в натура за зареденото от тях гориво. Зареждането на картите ще се извършва на месечна база след обработка на данните за ползваните през месеца лични автомобили. Тази извънредна мярка е предвидено да трае за неопределен период от време, до значително намаляване на нивата на зараза и ще бъде съобразена с интензитета и нивото на предприетите от държавата противоепидемиологичните мерки.

 

За социалния разход в натура – транспорт до месторабота с личен автомобил се дължи данък върху социалните разходи от работодателя съгласно чл. 210 ал. 2 от ЗКПО.

 

Дължат ли се социални осигуровки върху този социален разход и в какъв размер, в случай, че се дължат?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

 

Актуално към 15.12.2020 г.

 

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски (осигурителният доход), най-общо включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване).

 

Средствата за социални разходи по Кодекса на труда (КТ) също са част от осигурителния доход, при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване (основание чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване).

 

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ). С НЕВДПОВ са определени, също така, елементите на възнаграждението/доходите, върху които не се правят осигурителни вноски.

 

По мое мнение, така предоставяните средства (под формата на карти за гориво) са доход, свързан с трудовата дейност (осигурителен доход) на работниците, а в зависимост от начина им на предоставяне, би следвало да се третират:

 

  • като социални разходи по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО): когато средствата се предоставят съгласно чл. 293, ал. 1 от КТ и отговарят на предвиденото в чл. 6, ал. 12 от КСО

или

  • като трудови възнаграждения в натура: когато средствата не се предоставят по горепосочения ред от КТ (и по-специално чл. 293, ал. 1 от него, съгласно който начинът на тяхното използване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите)

От съществено значение е, също така, че въпросните средства (под формата на карти за гориво) не фигурират сред освободените по НЕВДПОВ [1].

 

С оглед на гореизложеното, независимо от начина им на предоставяне (трудови възнаграждения в натура или социални разходи по смисъла на КСО), върху тези средства изглежда би следвало да се правят осигурителни вноски:

 

  • за четирите фонда на държавното обществено осигуряване, респективно
  • за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
  • за здравно осигуряване [2] -

в предвиденото разпределение/съотношение съгласно КСО, съответно в Закона за здравното осигуряване.


Абонирай се и прочети в декемврийския брой/Издание Труд и осигуровки от Димитър Бойчев материала: "Основания за задължително здравно осигуряване на чужденци в България".

 

Назад