Промяна на вида осигуряване за 2021 г. на самоосигуряващите се лица

► Още стотици актуални публикации всяка година. Абонирай се.


Промяна на вида осигуряване за 2021 г. на самоосигуряващите се лица

 


Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
управител на Бойчев консултинг

 

 Актуално към 15.01.2020 г.

 

Самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване,   старост и смърт, т.е. само във фонд “Пенсиина държавното обществено осигуряване (основание чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от кодекса).

 

По свой избор обаче тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство във фонд “Общо заболяване и майчинство(“ОЗМ”) на държавното обществено осигуряване (основание чл. 4, ал. 4 от КСО).

 

Видът на осигуряването:

 

  • във фонд “Пенсии” или
  • във фонд “Пенсии” и във фонд “ОЗМ”

на държавното обществено осигуряване се определя от самоосигуряващо се лице с декларация по образец (Окд-5), която се подава в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност.

 

В тази връзка, използваме възможността да напомним, че когато декларацията е подадена извън горепосочения (7-дневeн) срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, т.е. само във фонд “Пенсии на държавното обществено осигуряване (основание чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

 

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година чрез същата декларация (образец Окд-5), но ако е подадена в рамките на определения по наредбата срок, а именно - от 1 до 31 януари на съответната календарна година.

 

Това означава, че самоосигуряващите се по КСО лица, които имат намерение да променят вида на осигуряването за 2021 г. биха могли да го направят, но при стриктно съобразяване с въпросния срок (т.е. от 1 януари до 31 януари 2021 г.).  Тази година крайният срок за деклариране се удължава до 1 февруари, тъй като 31 януари е в неделя.

 

Извън горепосочения срок самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването за календарната година, в т.ч.

 

  • при прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и
  • при започване на друга трудова дейност през календарната година (основание чл. 1, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

Това се отнася и за самоосигуряващите се, на които е отпусната пенсия, тъй като въпросните лица (могат да) променят вида на осигуряването си по общия ред (основание чл. 1, ал. 8 от наредбата).

 

 

Назад