КТ. Необходими документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина

КТ. Въпрос. Какви са необходимите документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Актуално към 07. 05. 2018 г.
 
Командироването на работници в държави членки на Европейския съюз в рамките на предоставянето на услуги се урежда от:
 
Разпоредбата на чл. 9, § 1, б. „б“ – „г“ от Директива 2014/67/ЕС урежда възможност за държавите членки да въведат в националното си законодателство задължение за доставчиците на услуги, които командироват работници (в това число шофьори) на тяхна територия да предоставят определен набор от документи на работника, които той да представи при необходимост.
 
По-специално, разпоредбата на чл. 9, § 1, б. „б“ от Директива 2014/67/ЕС предвижда възможност за въвеждане на задължение за съхраняване или предоставяне и/или задържане на:
 
  • копия на хартиен или електронен носител от трудовия договор или равностоен документ по смисъла на Директива 91/533/ЕИО на Съвета, включително, където е целесъобразно или уместно, допълнителната информация, посочена в член 4 от същата директива),
  • фишовете за трудово възнаграждение,
  • документите, удостоверяващи отработеното време, обозначаващи началото, края и продължителността на работното време и удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, или
  • копия на равностойни документи за срока на командироването на достъпно и ясно установимо място на тяхна територия, като например на работното място или в сградата, а за мобилните работници в сектора на транспорта — оперативната база или превозното средство, с което се предоставя услугата.
В допълнение в б. „в“ и „г“ на посочената разпоредба е предвидена възможност за въвеждане на задължение за:
 
  • предоставяне на документите, посочени в б. „б“, след изтичане на срока на командироването по искане на органите на приемащата държава членка в рамките на разумен срок и
  • осигуряване на превод на документите, посочени в б. „б“, на официалния език (един от официалните езици) на приемащата държава членка или на друг(и) език(ци), които тя приема.
На основа на посочената разпоредба на чл. 9 от Директива 2014/67/ЕС идентични задължения са предвидени в разпоредбата на чл. 14 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги за работниците и служителите, командировани в България, от работодатели, установени в други държави членки.
 
За улесняване на достъпа до информация относно условията на труд на командированите работници, разпоредбата на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС задължава всяка държава членка да поддържа тази информация на единен национален уебсайт на общодостъпен език.
 
Информация за единните национални уебсайтове може да намерите на следния интернет адрес:
 
На същия уебсайт може да намерите информация и за органите за връзка и лицата за контакт във всяка държава членка, от които може да получите допълнителна информация за приложимите условия, включително документите, които е необходимо да предоставяте на Вашите шофьори.
 
Съветваме Ви при командироване на шофьори в други държави членки да им предоставите най-малко екземпляр от трудовите договори, преведени на английски език.
 
Посочените по-горе изисквания не се прилагат при командироване на шофьори в трети държави (които на са държави членки на ЕС).
 
В момента в работните групи към Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент се работи по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС.
 
То се очаква да установи условията и реда за командироване на шофьори в ЕС и да определи случаите, при които се прилагат изискванията на Директива 96/71/ЕО.
 
Самото предложение може да намерите на следния интернет адрес:
 

Не пропускай най-новите ни безплатни публикации. Абонирай се за нашия е-бюлетин ТУК.