Безплатно

КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД


КТ. Прекратявана на ТД със срок на изпитание на лице в отпуск по болест


КТ. Прекратяване на трудово правоотношение с лице, получаващо обезщетение по чл. 54, ал. 1 от КСО


КТ. Командироване по чл. 121а от КТ и минимални ставки на заплащане


КТ. Трудов договор за работа през определени дни от месеца


Дискусионно: КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд


КТ, КСО, ЗКПО. Командироване на собственик на ЕООД в Гърция


КТ. Разлика при командироване за конкретна работа и при специализация/обучение в чужбина


КТ. Срок на договор по програма „Помощ при пенсиониране“


Третиране на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество – КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ


КТ. Сключване на два трудови договора с един работодател


Ревизирана Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници и други предложени промени


КТ. Пътни, дневни и квартирни при командировка по чл. 121а от КТ


Коментар на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя


КТ. Необходими документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина


КТ. Относно реда на командироване в предприятие от същата група за обучение или бизнес – срещи


КТ. Относно командироване на шофьори при международен транспорт


КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение


Коментар на промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)


Относно полагане на труд от съдружник като самоосигуряващо се лице


КТ. Относно третиране на командировки на шофьори в Германия


Новата уредба на свободното движение на работници и служители и заетостта на граждани на трети държави в Република България


Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя


Преглед на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, въведени с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.


Преглед на реда за ползване на платен годишен отпуск, установен с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.