Безплатно

КТ. Сключване на ТД по чл. 110 КТ или по чл. 114 КТ с един и същ работодател за сходни длъжности


КТ. Относно планирането и отчитането на нощните часове при сумирано изчисляване на работното време


Уронване на престижа и доброто име на работодателя чрез разпространение на поверителна информация във Facebook


КТ. Закрила при уволнение на бременна работничка или служителка при договор със срок за изпитване по чл. 70-71 от КТ


КТ. Работно време и време на разположение при работа от разстояние, изразяваща се в комуникация по телефон


КТ. Третиране на участието в обучения, конгреси и търговски изложения през двата дни на седмична почивка като „работно време“


Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя


Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за засилване на прилагането на принципа на равно заплащане за еднакъв труд между мъжете и жените


Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда


Критичен преглед на ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г. на ВКС относно прекратяването на трудовото правоотношение от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, 6 и 11 КТ


Преглед на промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, въведени с ПМС № 9 от 15 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2020 г.)


КТ. Връчване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение


Допустимо ли е тестването на служители за COVID-19 от работодателя?


КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ


Трудов договор с работодател извън ЕС - международно право


КТ. Задължение за заплащане на тест за коронавирус от работодател при командироване по НСКСЧ


Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент


Работа чрез интернет платформи като предизвикателството пред трудовото право


За допустимостта управител или съдружник в дружеството с ограничена отговорност да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество


Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение


Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство


КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД


КТ. Прекратявана на ТД със срок на изпитание на лице в отпуск по болест


КТ. Прекратяване на трудово правоотношение с лице, получаващо обезщетение по чл. 54, ал. 1 от КСО


КТ. Командироване по чл. 121а от КТ и минимални ставки на заплащане


КТ. Трудов договор за работа през определени дни от месеца


Дискусионно: КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд


КТ, КСО, ЗКПО. Командироване на собственик на ЕООД в Гърция


КТ. Разлика при командироване за конкретна работа и при специализация/обучение в чужбина


КТ. Срок на договор по програма „Помощ при пенсиониране“


Третиране на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество – КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ


КТ. Сключване на два трудови договора с един работодател


Ревизирана Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници и други предложени промени


КТ. Пътни, дневни и квартирни при командировка по чл. 121а от КТ


Коментар на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя


КТ. Необходими документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина


КТ. Относно реда на командироване в предприятие от същата група за обучение или бизнес – срещи


КТ. Относно командироване на шофьори при международен транспорт


КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение


Коментар на промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)


Относно полагане на труд от съдружник като самоосигуряващо се лице


КТ. Относно третиране на командировки на шофьори в Германия


Новата уредба на свободното движение на работници и служители и заетостта на граждани на трети държави в Република България


Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя


Преглед на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, въведени с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.


Преглед на реда за ползване на платен годишен отпуск, установен с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.