КТ. Срок на договор по програма „Помощ при пенсиониране“

КТ. Въпрос. Назначили сме лице по програма помощ за пенсиониране, което навършва години за пенсиониране на 05.02.2019, но няма нужния осигурителен стаж. Лицето е назначено на 15.05.2017 със срок на договора от 24 месеца, тоест до 20.05.2019. От служба „Трудова заетост“ сега ни уведомяват, че договорът трябва да се подмени със срок до 05.02.2019, защото според тях лицето придобива право на пенсия при навършени години без да се съобразяват с това, че няма достатъчно осигурителен стаж. 
 
Кога лице придобива право на пенсия при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 - при наличието само на навършени години или при наличието на навършени години и осигурителен стаж?

 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Актуално към 01.08.2018 г.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както личи и от самото й наименование, се придобива при наличието на две кумулативни предпоставки:
 
  • навършена определена възраст и
  • придобит осигурителен стаж.
 
През 2018 г.:
 
  • жените придобиват право на пенсия при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО при достигане на възраст 61 г. и 2 м. и придобит осигурителен стаж 35 г. и 6 м., а
  • мъжете – при възраст 64 г. и 1 м. и придобит осигурителен стаж 38 г. и 6 м.

Което и от двете изисквания да не е изпълнено, лицето не може да придобие право на пенсия по този ред.

Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст има значение за трудовото право във връзка с:
 
  • правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение в този случай с предизвестие, на основание на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10, 10а и 10б от Кодекса на труда (КТ), както и за
  • правото на работника/служителя да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ.
 
Конкретно обаче по отношение на Национална програма “Помощ за пенсиониране” (изменена и допълнена), удължена със Заповед № РД01-58 от 22.01.2018 г. на министъра на труда и социалната политика, след проверка на условията на програмата, публикувани на сайта на Агенцията по заетостта се установява, че в т. 4.5. от тях е предвидено че:
 
Работодателите наемат безработните лица за работа по Програмата за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, но до навършване на изискуемата възраст, когато лицата придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО“.
 
Същото се отнася и за лицата, на които се осигурява заетост по програмата, като в т. 4.6 от Програмата е предвидено, че:
 
На лицата, отговарящи на условията за включване в Програмата, се осигурява заетост за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, но до навършване на изискуемата възраст, когато придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО“.
 
Самите договори за финансиране на заетост по програми за насърчаване на заетостта се сключват на основание чл. 30а във връзка с чл. 30б от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
 
Това е специален закон спрямо Кодекса на труда.
 
За сключването и прекратяването на договора за финансиране се прилагат условията, предвидени в ЗНЗ.
 
Един от основните реквизити на тези договори е срокът на действие (чл. 30б, ал. 2, т. 2 ЗНЗ), който се определя от условията на съответната програма.
 
Затова и в конкретния случай доколкото в Национална програма “Помощ за пенсиониране” е предвидено, че по нея се финансира заетост на лица до навършване на възрастта за пенсиониране, макар и лицето да не отговаря на изискванията за придобиване на право на пенсия, поради недостигащ осигурителен стаж, то такъв договор може да се сключи със срок до навършване на тази възраст.
 
Условията на програмата и необходимите документи за участие може да намерите на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-pomosht-za-pensionirane/.
 
 .

Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.