КТ, КСО, ЗКПО. Командироване на собственик на ЕООД в Гърция

Казус. Собственик на ЕООД има сключен договор за управление и контрол (ДУК) с дружеството си. Дружеството няма нает персонал. Собственикът на ЕООД извършва сам инженерни услуги от името на дружество. През следващия месец ЕООД ще сключи договор с гръцко дружество за изпълнение на инженерни дейности (договор за услуги), които собственикът на ЕООД ще трябва да изпълни в Гърция за период 2-3 месеца. Разходите за нощувки и транспорт в Гърция и до Гърция ще бъдат поети от българското ЕООД.

 

 1. Приложим ли е чл.121а от КТ в дадения случай?
 2. Законосъобразно ли оказване на инженерни услуги от собственика на ЕООД на други дружества при сключен ДУК или по-правилно би било лицето да организира осъществяване на трудовата си дейност като съдружник с личен труд с възнаграждение?
 3. Как трябва да бъде оформено командироването на лицето, ако той прекрати ДУК и започне да се осигурява като самоосигуряващо се лице с личен труд?
 4. Какви документи ще трябва да бъдат представени в Гърция от българската страна за да може лицето да окаже инженерни услуги за горепосочения период?
 5. Може ли да се приеме, че ако в едно ЕООД работи само собственикът (няма нает персонал) и има сключен ДУК без възнаграждение, то дори ако този собственик не се осигурява на никакво друго основание отникъде другаде, може да не внася осигуровки за трудовата си дейност?
 6. Ще бъдат ли данъчно признати за българското дружество от гледна точка на ЗКПО разходите за нощувки, транспорт и дневни пари в Гърция?

 

Собственикът на ЕООД е местно лице на България за данъчни цели.

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 01. 10. 2018 г.

 

1. Относно трудовоправните аспекти на командироването

 

По отношение на трудовоправните аспекти на командироването и изпращането в рамките на предоставянето на услуги се прилагат разпоредбите на:

 

 

Този вид командироване е налице в три случая:

 

 1. Когато български работодател командирова работници или служители на територията на друга държава членка за собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между командироващия работодател и страната, за която са предназначени услугите, действаща в тази държава членка;
 2. Когато предприятие от група предприятия, установено в България, командирова работници или служители в организация или предприятие, притежавано от групата, на територията на друга държава членка;
 3. При изпращане на работник или служител от предприятие за временна работа или агенция за посредническа дейност по наемане на работа, установено/а в България, в предприятие ползвател, установено или извършващо дейност на територията на друга държава членка.

И при трите хипотези основно изискване е да съществува трудово правоотношение между командироващия работодател, съответно предприятието за временна работа или агенцията за посредническа дейност, и работника или служителя за срока на командироването или изпращането (чл.121а, ал.3 КТ).

 

Поради това и доколкото в описания случай се посочва, че:

 

 • лицето е собственик на капитала на ЕООД и
 • управлява дружеството по силата на сключен договор за управление и контрол,

то към него не се прилага посоченият режим за командироване/изпращане, тъй като не е налице трудово правоотношение.

 

Тъй като лицето работи по договор за управление и контрол, към него се прилага Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

 

Съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на тази наредба, тя се прилага освен за лицата, които се намират в служебни или трудови правоотношения с ведомствата и предприятията, и за лицата на изборни длъжности и лицата в органи за управление и контрол.

 

Поради това и съдружникът (управител) следва да бъде командирован при условията на чл. 121 във връзка с чл. 215, ал. 1 КТ и НСКСЧ, като му бъдат заплатени командировъчни пари при условията и реда на наредбата.

 

..............................................................................