КТ. Трудов договор за работа през определени дни от месеца

КТ. Въпрос. Може ли лице, назначено по чл. 67, ал. 1 от КТ по график, два дни седмично, да започне да работи само събота и неделя или трябва да се освободи и да се назначи по чл. 114. Разрешение от Инспекцията по труда трябва ли? Лицето е редовен студент във Висше учебно заведение.
 
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Актуално към 07. 12. 2018 г.
 
Следва да се има предвид, че разпределението на работното време не зависи от вида на трудовия договор (неопределено време – чл. 67, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) или срочен – чл. 67, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 68 КТ).
 
По правило, разпределението се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (чл. 139, ал. 1 КТ), а по отношение на договора по чл. 114 КТ следва да се уговори в самия договор (вж. по-долу в отговора).
 
В правилника се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието (чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).
 
В конкретния случай, доколкото е посочено, че намерението е работникът или служителят (студент) да работи само през събота и неделя следва да се сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 или 2 (в зависимост дали ще е срочен или за неопределено време) във връзка с чл. 114 КТ.
 
Разпоредбата на чл. 114 КТ позволява трудовият договор да се сключи за работа през определени дни от месеца.
 
Този договор се характеризира с това, че трудът не се полага през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните в договора продължителност и разпределение на работното време.
 
В тази връзка разпоредбата на чл. 115 КТ изрично предвижда, че в трудовия договор, освен общите за всеки трудов договор условия по чл. 66, ал. 1 KT, следва да се уговарят продължителността и разпределението на работното време.
 
Продължителността на работното време през определените дни (в случая – събота и неделя) може да бъде както:
 
  • пълна – за 8 часа, така и
  • непълна (например за 4 или 5 часа).
Следва да се има предвид, че периодът на работа по трудов договор по чл. 114 КТ се зачита за трудов стаж, поради което трябва да бъде вписан в трудовата книжка.
 
Тъй като лицето вече работи в предприятието, е необходимо:
 
  • да се прекрати действащият трудов договор и
  • да се сключи нов с посоченото по-горе правно основание,
като се изпрати уведомление за тези обстоятелства до Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от прекратяване на действащия трудов договор и 3-дневен от сключването на новия (чл.  62, ал. 3 КТ във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т  2 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда).
 
Разрешение от инспекцията по труда не е необходимо, освен ако лицето е все още непълнолетно (под 18 г.), при което следва да се спазят специалните правила за закрила на непълнолетните, предвидени в разпоредбата на чл. 301 и следващите от Кодекса на труда.
 
 

За абонатите на списанието виж още от Михаил Илиев в декемврийския брой на списанието: "Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя" (III част).