КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД

КТ. Въпрос. Управител съм на счетоводна къща, която е ЕООД. Собственик е синът ми. Имам подписан договор за управление, в който е посочено, че ще извършвам управлението безвъзмездно. Нямам нает персонал. Извършвам сама счетоводното обслужване на клиентите на фирмата. Отговарям на изискванията за съставители на финансови отчети. Работя на трудов договор в друга фирма на 8 ч. от 08 ч. до 17 ч. Обслужвам клиентите на фирмата в извън работно време. След извършена ревизия ми казаха че е трябвало да подпиша с фирмата, която управлявам и трудов договор като счетоводител на 4 часов работен ден. Съгласно чл. 17, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч), мога да подписвам ГФО на дружеството, ако имам сключен трудов или облигационен договор.

 

Имам следните въпроси:
 

 1. Като управител на счетоводна къща и лице отговарящо на условията на чл.17 ал.1 от ЗСч, мога ли да обслужвам клиентите на фирмата, като водя текущото им счетоводство и съставям ГФО, без сключен трудов договор за счетоводител с фирмата, която управлявам?
 2. Мога ли без сключен друг договор, а само с договор за управление, да съставям ГФО на дружеството, което управлявам?
 3. Работата по трудов договор има своя специфика, на която смятам че по начина по който аз извършвам счетоводното обслужване на клиенти си, не отговаря на условията на трудов договор. Нямам работно време и не работя всеки ден. Работя предимно вечер и то само ако имам документи (фирмите, които обслужвам са малки и си носят документите 1 път в месеца). Може ли на база броя на фирмите, които се обслужват да се претендира от органа на приходите че полагам 4 часов труд под формата на прикрит трудов договор?
 4. Водя счетоводство на ЕООД, на което собственикът е управител и доктор. Този доктор се осигурява като управител. Във фирмата няма подписан трудов договор за доктор. Управителят сам извършва медицинските прегледи. Трябва ли задължително да се подпише и трудов договор като доктор? Изключвам възможността да се осигурява като СОЛ и да получава възнаграждение.
   

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 01. 11. 2019 г.

 

1. По отношение на първия въпрос, според нас няма пречка да обслужвате счетоводно клиентите на счетоводното дружество, което управлявате, без да е необходимо да сключвате трудов договор с него. Още повече, че това е и невъзможно в конкретния случай.

 

Както сме имали възможност да се произнесем и по други поводи, не е допустимо едно лице:

 

 • да заема длъжност по трудово правоотношение в търговско дружество и
 • едновременно с това да изпълнява управителни функции в същото дружество по договор за управление и контрол,

тъй като това е несъвместимо с отношенията на „власт“ и „подчинение“, които възникват при трудовото правоотношение.

 

Това становище се застъпва и в по-новата практика на Върховния касационен съд (ВКС), в която се приема, че в този случай е налице договаряне сам със себе си по смисъла на чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съответно трудовият договор е нищожен.

 

Според ВКС:

 

„…сключвайки с представляваното от него дружество сделка като физическо лице, по силата на която възникват трудовоправни правоотношения между представляваното от лицето дружество и същото лице, като страна по това правоотношение в качеството му на служител - физическо лице, в тези отношения управителят встъпва като самостоятелен гражданско-правен субект, воден от собствен интерес. Поради това спрямо него са приложими общите граждански разпоредби, включващи и забраната на чл. 38, ал. 1 предл. 1 ЗЗД да договаря в лично качество с представляваното от него лице. По тези съображения, на основание чл. 74, ал. 1 КТ, трудовия договор е недействителен, поради противоречие с разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, въвеждаща забрана за договаряне в лично качество с представляваното от лицето дружество. Доколкото по отношение на недействителността, предвидена в разпоредбата на чл. 74 КТ се прилагат субсидиарно правилата на ЗЗД, наличието на противоречие със закона, посочено по-горе, при сключването на трудовия договор, предмет на иска, води до недействителност на същия, конкретно до неговата нищожност“ (Решение № 91 от 16.04.2018 г. на ВКС, IV г. о.).

 

Затова според нас договорът за управление и контрол е достатъчен, но е подходящо в него да бъде упомената допълнителната дейност по обслужване счетоводно на клиенти на дружеството, което на практика е предметът на дейност на управляваното и представлявано от Вас дружество.

 

За да предоставяте счетоводни услуги и да съставяте финансовите отчети на дружествата, които обслужвате счетоводно, също така е необходимо да сключите договор за счетоводно обслужване с тях.

 

Той може да бъде сключен:

 

 • от името на дружеството, което представлявате (ако предоставяте услугите от негово име като счетоводно предприятие) или
 • като физическо лице (ако не извършвате счетоводните услуги от негово име, а от Ваше лично).

Когато договорът се сключва от името на дружеството, съдебната практика приема, че той представлява договор за изработка по смисъла на чл. 258 и следващите от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), към който ще се прилагат и нормите на Търговския закон, уреждащи търговските сделки, доколкото страна по договора са търговци (представляваното от Вас счетоводно дружество и дружествата – клиенти) – в този смисъл Решение № 1793 от 07.8.2018 г. на Пловдивски административен съд (неокончателно).

 

 

2. По отношение на втория въпрос относно основанията, на които могат да се съставят финансови отчети, разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предвижда, че финансовият отчет може да се съставя пряко от физическо лице, но в този случай то трябва да бъде в:

 

 • трудово,
 • служебно или
 • облигационно правоотношение

със съответното предприятие.

 

Когато страните изберат да сключат трудов договор, той по дефиниция е възмезден (чл. 242 от Кодекса на труда).

 

Облигационното правоотношение може да бъде:

 

 • договор за изработка по смисъла на чл. 258 и сл. ЗЗД или
 • договор за услуга, който по своята правна същност е договор за поръчка по смисъла на чл. 280 и сл. ЗЗД.

Когато се използва договор за изработка, той по дефиниция е възмезден (чл. 258 ЗЗД).

 

Когато се използва договор за услуга (договор за поръчка) възнаграждение се дължи само ако е уговорено (чл. 286 ЗЗД), т.е. в този случай се допуска правоотношението да бъде и безвъзмездно.

 

Според нас към тази група на облигационно правоотношение би могло да се отнесе и договорът за управление и контрол. В този случай, освен задължението да управлява и представлява дружеството, е добре в договора да бъде включено и задължението управителят да извършва счетоводната дейност на дружеството и да съставя неговите годишни финансови отчети.

 

За данъчни цели всички посочени по-горе правоотношения следва да бъдат възмездни, за да не е налице отклонение от данъчно облагане по смисъла на чл. 77 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица и чл. 16 от Закона за корпоративното подоходно облагане (в този смисъл вж. Разяснение № М-26-К-26 от 16.03.2017 г. на Националната агенция за приходите относно извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение). Това се отнася и за предоставянето на счетоводни услуги по договор за услуга (поръчка), независимо че ЗЗД допуска той да е безвъзмезден.

 

Освен от физически лица, разпоредбата на чл. 17 ЗСч предвижда, че междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията могат да се съставят и от счетоводни предприятия, т.е. отделни от търговеца юридически лица, които извършват счетоводна дейност по занятие.

 

 

3. По отношение на третия въпрос, органите по приходите нямат компетентност да прогласяват съществуване на трудово правоотношение.

 

Такава е предоставена само на инспекцията по труда, когато се установи, че се предоставя работна сила без да е сключен трудов договор (в чести случаи, когато посредством сключен граждански договор се прикрива наличието на трудово правоотношение).

 

В този случай разпоредбата на чл. 405а от Кодекса на труда предоставя възможност на инспекцията по труда да обяви съществуването на трудовото правоотношение. Тази хипотеза според нас обаче е неприложима във Вашия случай, предвид сключения договор за управление и контрол и цитираната съдебна практика в отговора на първия въпрос.

 

 

4. По отношение на четвъртия въпрос относно собственика и управител на ЕООД, който извършва дейност като доктор, сме на мнение, че не е възможно сключването на трудов договор в тази хипотеза. Както посочихме и в отговора на първия въпрос, това е недопустимо и според съдебната практика на ВКС.

 

Поради това, в този случай сключеният договор за управление и контрол според нас е напълно достатъчен, но отново е добре в него да се упомене извършването на посочената дейност, която на практика е предметът на дейност на дружеството.

 

Но дори и това да не бъде направено, както сме имали възможност да се произнесем и по други поводи, доколкото лицето е и собственик на капитала на дружеството, в качеството на обикновен съдружник то може:

 

 • да осъществява действия по обикновено управление, както и
 • такава по оказване съдействие за осъществяване на дейността на дружеството за постигане на неговите цели, т.е. фактически и правни действия от името и за сметка на същото.

Тези задължения по естеството си са неимуществени и са част от членственото правоотношение на съдружника.

 

Поради това, както се приема и в съдебната практика правоотношенията между съдружник и ООД могат да се основават:

 

 • на трудов договор,
 • на граждански договор,
 • на мениджърски договор, но и

 


Препоръчваме на абонатите на списанието да прочетат от Михаил Илиев още актуални материали от последните два броя на списанието: