КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ

► Още стотици актуални публикации всяка година. Абонирай се.


 

Въпрос. КТ. Служител е назначен на втори трудов договор от 01.01.2000 г. Назначен е на 4 часа на основание чл. 111 от КТ. Лицето има основен трудов договор на 8 ч. при друг работодател. През периода от 01.01.2000 г. до 30.07.2004 г. лицето работи на 4 часа. От 01.08.2004 г. до момента, работи 1,6 часа на ден на основание чл. 111 от КТ.  През месец ноември лицето навършва възраст за пенсия.

 

Въпроси:

 

 1. За периода от 01.01.2000 г. до 30 юли 2004 г. ще му бъде ли зачетен допълнителен трудов стаж за работата при втория работодател?
 2. Необходимо ли е да се изготвят някакъв вид документ за този период при втория работодател (УП или попълване в трудовата книжка)?
 3. Тъй като трудовото правоотношение при основния работодател се прекратява, то следва ли да се прекрати трудовото правоотношение и по втория трудов договор?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 15.11.2020 г.

 

1. Относно признаването на осигурителен стаж:

 

В описания се прилага разпоредбата на чл. 38, ал. 15, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), съгласно която:

 

За периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2015 г. се зачита за осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:

 

 1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа...“.

Видно от цитираната разпоредба, осигурителният стаж при работа по договор за допълнителен труд се зачита 4 за 5 години от трета категория

 

 • само за периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2015 г. и
 • ако са изпълнени следните две допълнителни изисквания:

-  това е да по-благоприятно за лицето и

- работата по договора за допълнителен труд да е най-малко 3 часа.

 

Важно е да се има предвид, че стажът се зачита по посочения ред само за целите на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред, предвиден в чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, при условие, че лицето няма достатъчен стаж за придобиване право на пенсия по посочения ред (арг. от чл. 38, ал. 11 НПОС).

 

2. Относно необходимите документи:

 

По отношение на необходимите документи за неговото удостоверяване, разпоредбата на чл. 40, ал. 1 НПОС предвижда, че:

 

Осигурителният стаж се установява с:

 

 • с трудови, служебни, осигурителни книжки и
 • с документ по утвърден образец“.

В описания случай е необходимо работодателят по договора за допълнителен труд да издаде Удостоверение за осигурителния стаж (обр. УП-3), тъй договорът за допълнителен труд не се вписва в трудовата книжка.

 

Задължение за водене на трудова книжка има само работодателят по основното трудово правоотношение по смисъла на § 1, т. 12 ДР на КТ.

 

При попълване на образеца е важно да се има предвид, че:

 

 • за периода до 31 декември 2004 г. осигурителният стаж се изчислява в

- дни,

- месеци и

- години,

 • а след този период – в:

-​​​​​​ часове,

- дни,

- месеци и

- години,

за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски (чл. 38, ал. 1 НПОС).

 

В допълнение към него, работодателят по договора за допълнителен труд следва да издаде и Удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2), в което да впише осигурителния доход на работника или служителя, въз основа на:

 

 • ведомости за заплати,
 • други разходооправдателни документи и
 • договори за възлагане на труд (чл. 40, ал. 3 НПОС).

 

3. Относно необходимостта от прекратяване на договора за допълнителен труд:

 

По отношение на въпроса за необходимостта от прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия, следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ предоставя:

 

 • право, но
 • не и задължение

за работодателя да прекрати трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на изпълнение на трудовото правоотношение.

 

В случая обаче след прекратяване на основното трудово правоотношение не е възможно договорът за допълнителен труд да се преобразува автоматично в основен трудов договор.

 

Както посочихме и по-горе в отговора на втория въпрос, договорът за допълнителен труд по чл. 111 КТ не се вписва в трудовата книжка при възникване на трудовото правоотношение по него, поради което няма как и впоследствие да се правят вписвания за обстоятелства, свързани с неговото изпълнение.

 

Затова е необходимо:

 

 • договорът за допълнителен труд да бъде прекратен на някое от основанията в Кодекса на труда и
 • при желание работникът или служителят да бъде запазен на работада бъде сключен нов трудов договор, който да бъде вече вписан в трудовата книжка на работника или служителя като основен.

За отразяване на тези обстоятелства е необходимо да се подадат и нови уведомления до Националната агенция за приходите (НАП), съответно:

 

 • в тридневен срок от сключването на новия трудов договор и
 • в седемдневен срок от прекратяване на договора за допълнителен труд (чл. 62, ал. 3 КТ).

 

Обобщено -  в описания случай:

 

 • за удостоверяване на осигурителния стаж на работника или служителя по договора за допълнителен труд следва да се издаде УП-3, а
 • за удостоверяване на осигурителния му доход - УП-2.

Също така следва:

 

 • договорът за допълнителен труд да бъде прекратен, след прекратяване на основното трудово правоотношение и
 • при желание той да бъде запазен на работа да се сключи нов трудов договор, който да бъде вписан в трудовата книжка, за които обстоятелства да се подадат уведомления до НАП.