КТ. Закрила при уволнение на бременна работничка или служителка при договор със срок за изпитване по чл. 70-71 от КТ

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Всеки четвърти понеделник от месеца безплатна публикация: ТРУД

 

Абонирай се за е-бюлетина ни ТУК


КТ. Въпрос. Може ли бременна работничка или служителка да бъде уволнена при уговорен срок за изпитване в ползва на работодателя по чл. 70-71 КТ?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 15.07.2021 г.

 

Същността на договора с клауза срок за изпитване се изразява в това, че страната, в чиято полза е уговорен срокът, има право да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие и без да е необходимо да излага каквито и да било мотиви за това.

 

Срокът може да бъде уговорен в полза на: 

 

 • работодателя,
 • работника/служителя или
 • и на двете страни.

След изтичане на срока за изпитване договорът става окончателен от вида, който първоначално е уговорен – срочен или за неопределено време.

 

В срока за изпитването не се включва времето, през което

 

 • работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или
 • по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът (чл. 70, ал. 4 КТ).

Поради това и ако работникът/служителят е ползвал законоустановен отпуск, срокът на изпитване се удължава съответно със срока на отпуска.

 

Що се отнася до предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ, както сме имали възможност да споменем на страниците на списанието и при други случаи[1], тя е неприложима, когато трудовото правоотношение се прекратява по чл. 71, ал. 1 КТ.

 

Това се отнася и по отношение на закрилата на:

 

 • бременни работнички и служителки,
 • работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро и
 • работници и служители, които ползват отпуск за бременност и раждане по чл. 163 КТ,

предвидена в разпоредбите на чл. 333, ал. 5 и 6 КТ, въпреки че техният буквален смисъл дава аргументи за застъпване и на обратното становище.

 

В тази връзка разпоредбата на:

 

 • разпоредбата на чл. 333, ал. 5 КТ предвижда, че бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена

- с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 (при закриване на предприятието, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност, когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност и при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор),

 

- както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 (дисциплинарно), а

 

 • разпоредбата на чл. 333, ал. 6 КТ предвижда само едно основание, на което може да бъде уволнен работник или служител, който ползва отпуск за бременност и раждане по чл. 163 КТ – поради закриване на предприятието по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Буквалното тълкуване на тези разпоредби дава основание да се твърди, че:

 

 • след като разпоредбата на чл. 71 КТ не е между изчерпателно изброените основания, на които работодателят може да прекрати трудовото правоотношение,
 • то когато срокът на изпитване е уговорен в негова ползва, той няма право да прекрати трудовото правоотношение на това основание на работниците и служителите, които са обхванати от посочените хипотези на чл. 333, ал. 5 и 6 КТ.

Специално в хипотезата на чл. 333, ал. 6 КТ е налице и още един аргумент за застъпване на това становище – посочената вече разпоредба на чл. 70, ал. 4 КТ, съгласно която времето на ползване на законоустановен отпуск (какъвто е и отпуска по чл. 163 КТ) не се включва в срока за изпитване.

 

Независимо от посоченото обаче, константната съдебна практика на Върховния касационен съд последователно застъпва становището, че предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ не се прилага при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 71, ал. 1 КТ (Решение № 109 от 27.06.2017 г. на ВКС, ІV г.о.; Решение № 620 ОТ 18.10.2010 г. на ВКС, ІV г.о.).

 

Основополагащо в това отношение е Решение № 109 от 27.06.2017 г. на ВКС, ІV г.о., в което се приема следното:

 

Закрилата по чл. 333, ал. 5 и, ал. 6 КТ не важи и при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 71 КТ.

 

Договорът със срок за изпитване по чл. 70, ал. 1 КТ се сключва с цел да се провери годността на работника да изпълнява възложената му работа, както и с цел работникът да провери дали работата е подходяща за него; в срока на изпитване работодателят извършва преценка за годността на работника да изпълнява възложената му работа, която преценка не подлежи на съдебен контрол, а до изтичане на срока за изпитване разполага с правото да прекрати трудовия договор без предизвестие при условията на чл. 71, ал. 1 КТ във всеки момент от изпълнението му.

 

Характерът на договора изключва приложението на предварителната закрила - работодателят не може да бъде задължен да продължи трудовия договор с работник, след като е преценил, че не е годен да изпълнява възложената работа и е упражнил правото си да прекрати договора в срока, за който страните предварително са се споразумели. В срока за изпитване трудовото правоотношение не преминава в безсрочно, поради което работничката не може да ползва предвидената в чл. 333, ал. 5 и, ал. 6 КТ закрила при уволнение“.


[1] Вж. КТ. Освобождаване при трудов договор със срок на изпитание при болничен лист от същата дата.