КТ. Сключване на ТД по чл. 110 КТ или по чл. 114 КТ с един и същ работодател за сходни длъжности

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Всеки четвърти понеделник от месеца безплатна публикация: ТРУД

 

 ► Абонирай се и чети още коментари на тема трудово право:

 

Изисквания при електронна обмяна на документи между работника или служителя и работодателя

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Относно заплащането и отчитането на извънредния труд и зачитането и оформянето на трудовия и осигурителен стаж за положения извънреден труд

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно възможност за задължаване на неваксиниран персонал за седмичен бърз антигенен или PCR тест за COVID-19 за негова сметка

 

МТСП. Относно признаването на периода на незаконно уволнение за придобит трудов стаж и професионален опит

 

МТСП. Относно поправка в трудовата книжка при признаване на дисциплинарното уволнение за незаконно

 

МТСП. Относно продължителност на работното време при сумирано изчисляване и закрила на бременни работнички и служителки


КТ. Въпрос. Възможно ли е да се сключи трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 от КТ или за работа през определени дни от месеца по чл. 114 от КТ между един и същи работодател и работник или служител, когато в трудовия договор се определи изпълнението:

 

 • на сходни длъжности (не едни и същи според НКПД) и
 • на различно работно място?

 

Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Актуално към 15.10.2021 г.

 

Съгласно чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която :

 

 • не е в кръга на неговите трудови задължения,
 • извън установеното за него работно време.

В чл. 114, ал. 1 от КТ е предвидено, че трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

 

Основно изискване на чл. 110 от КТ и на чл. 114, ал. 2 от КТ, за да може работникът или служителят да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, е трудовият договор да е за извършване на работа, която:

 

 • не е в кръга на неговите трудови задължения,
 • извън установеното за него работно време.

Следва да се има предвид, че Кодексът на труда не употребява изразаза същата длъжност“, а „работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения“.

 

Поради това длъжността в случая не е основният фактор, който се изследва при забраната за сключването на трудовия договор по чл. 110 и 114 от КТ, а същността на работата.

 

Според разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ в трудовия договор следва да се определи:

 

 • наименованието на длъжността и
 • характера на работата.

При сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика (чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ). С нея изрично се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от заеманата длъжност.

 

В длъжностната характеристика работодателят едностранно определя изискванията по отношение на:

 

 • професионалната квалификация;
 •  вида, естеството и съдържанието на трудовите задължения;
 • връзките в трудовия процес;
 • изискващите се образование, лични способности и умения за изпълнението на длъжността
 • и т. н.

Тя конкретизира обема и кръга на изискванията към работника или служителя за изпълнение на длъжността, неговите трудови функции и задължения.

 

Следователно за работа, която не е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя се приема всяка работа, която:

 

 • не е част от подписаната длъжностна характеристика и
 • не следва от определения характер на работата в трудовия договор.

Легалното определение на понятието „работно място“ се съдържа в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на КТ и според него това е:

 

 • помещение,
 • цех,
 • стая,
 • нахождение на машина, съоръжение или
 • друго подобно териториално определено място в предприятието,

където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие ползвател.

 

Освен това, според чл. 118, ал. 2 от КТ не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е:

 

 • преместен на друго работно място в същото предприятие,
 • без да се променят:

- определеното място на работа,

- длъжността и

- размерът на основната заплата на работника или служителя.

 

В тази връзка промяната на работното място не е промяна на характера на работата или на основни елементи от трудовото правоотношение.

 

Основната цел на забраната за сключване на трудов договор по чл. 110 и 114 от КТ, при който се предвижда извършване на работа, която е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя по основния трудов договор, е да се предотврати възможността да се „заобикалят“ изискванията за ограничаване на извънредния труд и за заплащането му с увеличение.

 

Поради това, когато от длъжностната характеристика може да се установи, че:

 

 • правата и задълженията на лицето са сходни/идентични и
 • единствената разлика е работното място, на което се изпълняват служебните задължения,

то това ще представлява нарушение на трудовото законодателство.