КТ. Относно определянето на повече от едно място на работа при работа от разстояние

КТ. Въпрос. Дружество желае да се възползва от възможността, предвидена в чл. 107з, ал. 8 от Кодекса на труда (КТ), за уговаряне на повече от едно място на работа за работник и служител, извършващ работа от разстояние.

 

Въпроси:

 

1. Как следва да се тълкува въведената възможност с разпоредбата на чл. 107з, ал. 7 КТ като приложима и при смесен режим или само при постоянен режим на работа от разстояние?

2. Дали ограничението за смяна на работното място за не повече от 30 работни дни годишно е ограничение за смесения режим на работа или е допълнителна възможност за постоянния режим на работа от разстояние?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 15.06.2024 г.

 

Трудовият договор за работа от разстояние следва да съдържа:

 

  • минимално необходимите реквизити, които са предвидени за всеки трудов договор в разпоредбата на чл. 66, ал. 1 Кодекса на труда (КТ)[1],

 

  • като в допълнение към тях следва да бъдат договорени и някои допълнителни елементи, породени от спецификите на работата от разстояние, свързани с:

 

- осигуряването на оборудването за извършване на работа от разстояние и неговото използване,

- възлагане и отчитане на работата

и т.н.[2].

 

Един от основните реквизити на всеки трудов договор, включително на този за работа от разстояние, е определяне на мястото на работа (чл. 66, ал. 1, т. 1 КТ).

 

С промените в Кодекса на труда от месец март 2024 г. (ДВ, бр. 27 от 2024 г.)[3] беше предвидена изрична възможност в трудовия договор за работа от разстояние да се договори повече от едно място на работа. Това не е нещо ново, тъй като и преди тези промени в практиката на Министерството на труда и социалната политика се застъпваше становище, че подобна уговорка е допустима (вж. Отговор на МТСП от 12/08/2021 г.).

 

Тази възможност е приложима:

 

  • както за хипотеза на изцяло полагане на труд от разстояние,

 

  • така и при уговорени в трудовия договор смесени режими на работа с редуване на работа от разстояние с работа в помещения на работодателя.

 

Важно е обаче адресите на местата на работа, където ще полага труд работникът или служителят да бъдат ясно посочени в трудовия договор, което е необходимо освен за целите на контролната дейност още и за спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд от работодателя и от работника и служителя.

 

Освен изричната възможност за договаряне на повече от едно място на работа при работа от разстояние, с новата ал. 8 на чл. 107з КТ беше предвидено, че:

 

„…Работодателят може да промени мястото на работа за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на работника или служителя при условия и по ред, определени с трудовия договор и/или с вътрешни актове на предприятието“.

 

С тази разпоредба се осигурява допълнителна гъвкавост за страните по трудовото правоотношение посредством уреждането на възможност веднъж определените в трудовия договор места на работа да бъдат краткотрайно променяни със заповед на работодателя без да е необходимо да се сключва допълнително споразумение за изменение на трудовия договор (на мястото на работата) по чл. 119 КТ.

 

За целта обаче е необходимо да има постъпило писмено искане от страна на работника или служителя и заповед на работодателя, с която той променя работното място за определен период, който не може да бъде по-дълъг от 30 работни дни годишно.

 

При необходимост от промяна за по-дълъг период от посочения в разпоредбата на чл. 107з, ал. 8 КТ е необходимо да бъде сключено допълнително споразумение по чл. 119 КТ за промяна на трудовия договор в частта, отнасяща се до мястото на работа.


[1] По този въпрос вж. Илиев, М. Трудов договор, публ. в бр. 12 от месец ноември 2022 г. на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“ (достъпен към 15.06.2024 г.), т. 2.

[2] По този въпрос, както и образец на трудов договор за работа от разстояние вж. Илиев, М. ІV. Видове трудови договори (Част II - трудов договор за надомна работа и работа от разстояние), публ. в бр. 14 от месец януари 2023 г. на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“ (достъпен към 15.06.2024 г.), т. 3.

[3] За тези промени вж. Салчев, Н. Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.), публ. в бр. 29 от месец април 2024 г. на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“ (достъпен към 15.06.2024 г.).