ЗДДФЛ. Обхват на случаите на авансово облагане на доходи от наем от предпрятието–наемател

ЗДДФЛ. Въпрос: Задължението за авансово облагане на доходите от наем  от предприятието – платец, в сила от 01.01.2011 г.,  се отнася само за наем на недвижимо имущество или има отношение и към следните случаи:

-          наем за предоставен на дружеството личен автомобил от управителя;

-          наем за ползване на стена на къща за рекламни цели?

 

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално към 01. 02. 2011 г.

 

От контекста на въпроса предполагам, че се иска да се изясни въпроса за облагане на посочените доходи наем, реализирани от местни физически лица, защото именно при тях, в случай, че наемът се изплаща от предприятие, респ. самоосигуряващо се лице, е налице промяна при авансовото облагане.

 

В механизма на облагане на доходи от наем ли от друго възмездно предоставяне за ползване на имущество в полза на чуждестранни физически лица липсва промяна. – както и досега те се облагат с окончателен данък по реда на чл. 37, т. 4 от ЗДДФЛ.

 

И така, според новосъздадената разпоредба на ал. 4 на чл. 44 от  ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

 

Видно е, че приложният обхвата на новосъздадената разпоредба е максимално широк. Включва се:

 

-          не само всеки доход от наем, тъй като липсва каквато и да е уточение дали става въпрос за движимо или недвижимо имущество, но и

-          всеки случай на възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

 

Затова и двата посочени от Вас случаи влизат в приложния обхват на разпоредбата на ал. 4 на чл. 44 от ЗДДФЛ и доколкото сте предприятие – платец - при всяко изплащане на доход от наем в посочените случаи следва да удържате и внасяте авансов данък.

 

В случай, че не удържите авансов данък ставате обект на санкцията на чл. 81 от ЗДДФЛ - лице - платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Ще обърнем внимание, че данъкът се дължи при изплащане на дохода (чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ). Така, че ако е договорено изплащането  на дохода да е на тримесечие или едни път годишно - съответно ангажиментът Ви за удържане на данъка е на тримесечие или един път годишно.

 

Удържаният данък се оформя с познатата Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (в която вече са включени и доходите за наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество) и съответно Служебната бележка към нея. В тази връзка ще обърнем внимание, че текстът, "Тази сметка не се попълва, когато получателят на дохода от друга стопанска дейност  е самоосигуряващо се лице ..." не се отнася за случаите на наем или  друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, а само за случаите на друга стопанска дейност (например,  доходи на от упражаняване на дейност като земеделец, свободна професия, извънтрудови правоотношения). Затова фактът дали наемодателят  е самоосигуряващо се лице или не - е без значение за авансовото облагане.

 

Доколкото Вие вече оформяте дохода от наем със Сметка за изплатени суми, то на основание на чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ - наемодателят – местно физическо лице не следва да Ви издава първичен счетоводен документ (разписка, квитанция или друг първичен документ по смисъла на чл. 7 от ЗСч).

 

Данъкът се внася до 10 число на месеца следващ месеца, през който е удържан в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрацията Ви (чл. 65, ал. 11 и чл. 66, ал.1 от ЗДДФЛ).

 

Кодът  за вид плащане е – 11 12 13 - Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.

 

Следва да имате предвид, че ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, (както предполагам е в случая със стената на къщата) е възможно удържаният данък да бъде преведен в едно платежно нареждане. Не е необходимо в платежното нареждане да се посочват идентификационни данни за всеки  получател на доходите от наем. Приходните органи ще бъдат уведомени за получателите на доходите от наем чрез Справката за изплатени доходи на физическите лица по чл. 73 от ЗДДФЛ, която сте задължени да подадате до 30.04. на следващата година.

 

Ще допълним, че ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и Ви е представило валидно за периода на изплащане на наема копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа, след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева (чл. 44, ал. 5 от ЗДДФЛ). Това обстоятелство се декларира от самото лице при всяко изплащане на дохода. Например, ако твърди, че не подлежи все още на авансово облагане, би следвало собственоръчно да впише на р. 4 “Облагаема част от сумата” от Сметката за изплатени суми “0”, като,  според нас, е добре да се подпише до нея.