Безплатно

Последни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове


Актуални въпроси във връзка с режим в Съюза – OSS


СИДДО. Относно виртуално място на стопанска дейност в  Кралство Саудитска Арабия и процедура на взаимно споразумение


ЗДДС. Прилагане на режима обслужване на едно гише (OSS)


ЗКПО. Разходи за социални придобивки, предоставяни само на служителите, живеещи в България


Типичен белег B3 при дефиниране на данъчна схема и злоупотреба със СИДДО


Промени в ППЗДДС, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г., различни от промените относими към електронната търговия


ЗДДФЛ. Дефиниране на доход като авторско и лицензионно възнаграждение


Особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. чрез автоматичния режим


ЗДДФЛ. Лихви от облигации, емитирани от държави-членки на ЕС и от трети държави


Относно облагане на доходи на починал служител, изплатени на наследниците след датата на смъртта


ЗКПО. Доходи от дивиденти в полза на чуждестранно юридическо лице от Обединеното кралство


Примери за трансгранични данъчни схеми


Подаване на информация за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения


ЗКПО. Изчисляване на алтернативен данък от организатори на игри в игрална зала и в игрално казино за 4-то тримесечие на 2020 г.


ЗДДФЛ. Данъчно третиране при наследяване на дял


Резюме на измененията на ЗДДС, обнародвани в ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г.


ДОПК. Относно уведомленията по чл. 143ш от ДОПК


Резюме на измененията на ДОПК, обнародвани в ДВ. бр. 105 от 11.12.2020 г.


Промените в прякото облагане през 2021 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ


Промените в косвеното облагане през 2021 г. - ЗДДС и ЗАДС


ЗКПО. Разходи за лекарства или доплащане за лечение в болнично заведение във връзка с CОVID-19


Облагане на доходи на чуждестранни физичeски лица от отдаване под наем на недвижимо имущество в България


ЗКПО. Разходи във връзка с CОVID-19 по решение на ръководството на предприятието


ЗКПО. Разходи за PCR тест


Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност


Накратко за кеш пулинга


ЗКПО. ЗДДФЛ. Предоставени подаръчни карти в зависимост от извършени покупки


ЗДДФЛ. Третиране на суми, изплатени на наследници при смърт на служител


ЗДДФЛ. Формиране на определена база и облагане на чуждестранно лице по ДУК


Промени в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.


ЗДДС. Продажби на храна в служебни и ученически столове


ЗДДС. Прилагане на режима на складиране на стоки до поискване от клиента


ЗКПО. Третиране на скрито разпределение, неотчетено като разход


ЗКПО. Облагане с данък при източника на услуга по демонтаж на материални активи


КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ


ЗКПО. Заплащане на алтернативен данък от организатор на игри в игрално казино


Подаване ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и ползване на отстъпка от ЕТ, който има и други доходи


Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство


Два важни акцента при новата процедура на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.


Оповестяване на трансгранични данъчни схеми - коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


ЗДДФЛ. Информация за лица в отпуск през цялата година в справката по чл. 73, ал. 6


Прецизиране на обхвата на задължените лица за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане относно  данъчно облагане при напускане


Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ


Особености при документирането на изплатените през 2019 г. облагаеми доходи от трудови правоотношения и предоставяне на информация в НАП от работодателите


Обзор на актуална съдебна практика по ЗДДС - липса на реквизити във фактурата и право на приспадане на ДК


Обзор на актуална съдебна практика по  ЗКПО - скрито разпределение на печалбата


ЗДДС. ЗКПО. Казус. Смесено използване на лек автомобил по договор за финансов лизинг


Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г.


ЗДДС. Третиране на карти Мултиспорт, заплащани от служителите


Възможности за ускорено възстановяване на ДДС


Накратко за промените в Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия


ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по чл. 97а


ЗДДС. Корекция на цени в съответствие с изисквания за трансферно ценообразуване


Задължения на предприятие, платец на наем на местно физическо лице, прехвърлен с договор за цесия на друго местно физическо лице


ЗКПО. ЗСЧ. ЗЗД. Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО при трансформиране на задължение във фонд „Резервен“


Третиране на доходи от недвижимо имущество при договор за наем или хотелиерска дейност на местно физическо лице от гледна точка на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО и ЗЗО


ЗКПО. ДОПК. ЗХУ. Третиране на компенсационната вноска чл. 38, ал. 6 от ЗХУ по реда на ЗКПО


Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване


Проблемни текстовe в Закона за данъците върху доходите на физическите лица при доходи от наем за недвижимо имущество, намиращо се извън България в полза на чуждестранно физическо лице


Правни и практически предизвикателства пред е-търговията, свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им


ЗКПО. Ползване на счетоводни услуги за съставяне на ГФО при липса на дейност и задължение за подаване на ГДД по чл. 92


Дискусионно: ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем, прехвърлен по договор за цесия на физическо лице


Промените в отчетните регистри при отложено начисляване на ДДС при внос, в сила от 01.07.2019 г.


Възможност за отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки на територията на страната


Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност


ЗДДФЛ. КСО. Необложени от застрахователя, изплатени суми по застраховки “Живот“, за които е ползвано данъчно облекчение


Дискусионно: Какви са санкциите за неиздаване на касова бележка, включително и при плащане чрез нелицензиран доставчик на платежна услуга или чрез нелицензиран пощенски оператор?


Дискусионно: Наредба № Н-18. Плащания чрез PayPal и издаване на касов бон


ЗКПО. Посочване на вноска по чл. 134 от ТЗ в част VI на ГДД по чл. 92


Третирането на парични и предметни награди/печалби от игри, състезания и конкурси, в сила от 2019 г.


Надвнесени авансови вноски за корпоративен данък до 2013 г., непоискани по реда на чл. 129 от ДОПК


ЗКПО. Данъчно третиране на отписана част от вземане в резултат на извънсъдебно споразумение


ЗДДС. Плащане на ликвидационен дял с имот – земеделска земя


ЗДДФЛ. КСО. Годишно изравняване по чл. 49 от ЗДДФЛ и декларация обр. № 6


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък 2018 г.


Два казуса за корекция на ДК


Относно писмото на НАП за значими наличности на материални запаси


Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини


ЗДДФЛ. Отпадане на писмена декларация от другия родител при облекчение по чл. 22в и чл. 22г


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове


ЗДДС. Продажба на УПИ от физически лица при извършени СМР в него


Документиране на доходите на физическите лица, изплатени през 2018 г.


ЗЮЛНЦ. ЗКПО. Наредба № Н-18. Документиране на членски внос на сдружение


Дискусионно: Кратък преглед на новите правила за контролирани чуждестранни дружества и защо те няма да проработят в България


Какво трябва да знаете за изменената Директива срещу практиките за избягване на данъци


ЗДДС. Транспортна услуга от австрийско дружество с постоянен обект в България


ЗДДС. Документиране при достигнат бонус за оборот


ЗДДС. Подобрение на нает актив за сметка на наемателя


Дискусионно: ЗДДФЛ. ЗКПО. КСО. ЗДДС. Третиране на доходи на физическо лице от американска интернет платформа за игри


ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Третиране на безвъзмездни счетоводни услуги към фондация в обществена полза


ЗДДФЛ. Субсидия през 2017 г. за дейност на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, получена през 2018 г., при неподновена регистрация


Директива за задължителното оповестяване на агресивни данъчни схеми


ЗДДС. Срок на заявлението за дерегистрация при ликвидация


ЗДДС. Третиране при отказ от придобиване на лизингован автомобил от финансово дружество


Третиране на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество – КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ


Третиране на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество – КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ


Третиране на договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество – КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ


Третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС на възнаграждение на съдружник за създаване на авторско произведение


Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове


ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а от ЗДДС при фактура от Facebook


Три казуса относно необходимост от корекция на данъчен кредит


ЗДДС. Регистрация на физическо лице при отдаване на жилище под наем чрез Booking.com


ЗДДС. Учредяване на право на строеж срещу строителна услуга.


Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при отписване на разходи по придобиване на ДМА, невъведени в употреба


Третиране на карти Мултиспорт на придружител по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС


ЗДДС. Право на ДК при командироване


ЗДДФЛ. Деклариране на дарение в ГДД по чл. 50


Въпроси във връзка с Приложение № 8


Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Промени в Закона за митниците


Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ


ЗКПО. Подаване на ГДД и ГОД за 2017 г. при ликвидация


Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г.


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове


Новото изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и годишното уравняване на данъка по чл. 49 от ЗДДФЛ


ЗОПБ. Прилагане на ЗОПБ при разпределяне на дивидент


Особености при авансовото облагане и годишното преизчисляване на данъка по реда на ЗДДФЛ при командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда


Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Особености и предизвикателства при неговото прилагане.


Кой следва да подаде уведомление по чл. 143ш от ДОПК за целите на автоматичния обмен на отчети по държави?


ЗДДС. Възможности за възстановяване на данъчен кредит при последваща продажба на лек автомобил за оставащите години


Липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - ново задължително условие за ползване на данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ


Третиране по реда на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО на доходи от продажби на физическо лице чрез куриерски фирми


За писмото на НАП относно касовите наличности – да подадем ли коригираща декларация?


Разпределяне на дивидент в ООД /ЕООД в полза на физически лица – възможност за узаконяване на личното потребление


Закон за изменение и допълнение на ДОПК - промени, свързани с усъвършенстване и допълване на съществуващи разпоредби на закона


ЗДДФЛ. Относно допълнително договорените суми при командироване по реда на чл. 121а от КТ


ЗДДФЛ. Относно изискване за липса на публични задължения при ползване на данъчни облекчения


Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починали лица


Кога може и не може да се ползва новият данък върху разходи, както и останалите данъци върху разходите?


Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове


ЗДДС. Относно корекция на данъчен кредит при продажба на стара сграда


Относно място на изпълнение при доставка на услуга


Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове


ЗКПО. Относно формиране на данъчната основа при смесено ползване на активи


Относно възможна процедура на корекция на ползван ДК за лично ползване на мобилни телефони след промените в ЗКПО


Ползване на леки коли след промените в ЗКПО от гледна точка на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС


ЗДДС. Относно прилагане на чл. 176в ЗДДС и отговорност по чл. 177 ЗДДС


ЕТ и личното ползване фирмени активи след промените в ЗКПО


ДОПК. Относно запор при изтекъл давностен срок на задължение


Промени в ЗКПО относно данъчното третиране на личното ползване, в т.ч. за 2016 г.


ЗКПО. Относно начисляване на данъчна амортизация


Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива


Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани


Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ


ЗДДС. Относно доставки от гръцко данъчно задължено лице под български ДДС номер


Авансово дължими вноски от самоосигуряващите се лица за 2016 г.


Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове


Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове


Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2013 г. по договор за предоставяне на концесия за услуга без договорена компенсация и определено концесионно възнаграждение


Третиране на сделките с недвижими имоти по ЗДДС


Социалните разходи, предоставени в натура – усъвършенстване на данъчната практика по отношение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки за целите на ЗКПО


ЗДДС. Относно доставки на услуги във връзка с ишлеме


Третиране по ЗДДС на услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение в трета страна


Относно данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ


Относно третиране на липсваща касова наличност в ЕООД и ООД като скрито разпределение на печалбата


Възстановяване на данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчици


Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ


ДОПК. Относно Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК


Промените при облагането на лихвите по банкови сметки на местни физически лица и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ


Примери за попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Относно новия образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.


Кой ще ползва данъчното облекчението за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, придобити през 2014 г.?


Относно предстоящите промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.


Третиране на щети, причинени от природни явления, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане


Относно третирането за целите на ЗКПО на частично събрано обезценено вземане


Визирани съдебни решения на ВАС в Общо становище № 20-00-158 от 28.07.2014 г. на ЦУ на НАП


Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем


Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на случаи, които не са свързани с определяне на данъчно задължение, а са единствено с информационен характер


Относно Справка 1 в Приложение № 4 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и аналога й Справка № 7 в Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Задължение на предприятие - платец на доход за деклариране на доходи на физически лица, придобити/начислени през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ


Съдебна практика относно определяне на пазарните цени при сделки между свързани лица


ЗОПБ. Третиране при обща сума на разпределени дивиденти над 15 000 лв, но отделно задължение към всеки съдружник под 15 000 лв.


ЗДДФЛ. Деклариране на дивиденти, разпределени през декември 2012 г.


Издаване и предоставяне на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2012 г.


ЗМДТ. Задължения за собственика - наемодател при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот


ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем на недвижим имот притежаван от две лица, ползван само от единия съсобственик


ЗДДФЛ. Облагане и документиране възнаграждения на нотариус


ЗДДС. Място на изпълнение на услуга по ремонт на машини


Данъчно третиране по реда на ЗКПО на брака и липсите на материални запаси


ЗДДС. Закупуване на лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността


ЗДДС. Документиране на рекламация за повредена стока при извършване на международен транспорт


ЗДДФЛ. Документиране на доходи по реда на ЗДДФЛ


ЗДДС. Допуснати грешки в подадена Справка-декларации за ДДС


ЗДДС. Корекция на ползван данъчен кредит в случаи на тотална щета


Съдебна практика относно Закона за мерките срещу изпиране на пари


ЗМДТ. Данъчно третиране на подобрения на собствен актив – недвижим имот


Данъчна практика относно третиране на договор за безлихвен заем между две местни физически лица


Третиране по реда на ЗДДС на рекламните услуги и разходите за реклама


ЗДДС. Издаване на кредитно известие към няколко фактури


ЗДДС. Отразяване на артикули купени с един документ в дневника за покупките


ЗДДС. Право на данъчен кредит за закупени фитнес уреди с цел спортуване на служителите


ЗДДС. Третиране на дивидентите


ЗМДТ. Деклариране на придобит имот - земя и сграда, когато в нотариалния акт за собственост фигурира общата стойност на сделката


Третиране по ЗДДС на сделките с парични вземания


Данъчно третиране на непаричната вноска (апорт) по реда на ЗДДФЛ


ЗМДТ. Прехвърляне на собственост върху недвижим имот при преобразуване на предприятие, сделки по чл.15 от ТЗ, безвъзмездно прехвърляне


ЗДДС. Дерегистрация по ЗДДС при продажба на предприятие на ЕТ по чл. 15 от ТЗ


ЗДДС. Право на данъчен кредит за разходи, свързани с леки автомобили, в които броят на местата за сядане е не повече от 5+1


ЗДДС. Третиране на договор за наем на семеен имот, като страна по договора е само единият съпруг, при условие, че другият е регистриран по ЗДДС


ЗДДС. Данъчно третиране и документиране на доставки на стоки или услуги, платени от българска транспортна фирма чрез ШЕЛ карта в чужбина


ЗДДС. Третиране по ЗДДС на доход на физическо лице от лихви по предоставен заем за временна финансова помощ на фирма


ЗДДФЛ. Авансово облагане на лице, упражняващо свободна професия, което е и съдружник в търговско дружество


Данъчна практика относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждението, получавано от частни съдебни изпълнители


ЗДДФЛ. Обхват на случаите на авансово облагане на доходи от наем от предпрятието–наемател