ЗДДФЛ. Деклариране на дарение в ГДД по чл. 50

ЗДДФЛ. Въпрос. Искам да попитам дали дарение от физическо лице на друго физическо лице се описва в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ? Надареният е декларирал сумата в общината и си е платил данъка по реда на ЗМДТ.
 
  1. Дарителят декларира ли в ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ, че е направил дарение?
  2. Надареният декларира ли доход от дарението в ГДД по чл.50 ЗДДФЛ?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Актуално към 01. 04. 2018 г.

Дарението съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
 
  • за надареното лице - не e доход според  чл. 13, ал. 2  от ЗДДФЛ и освен това
  • дарителят  - за дарение на физически лица (независимо от случая - дарение в полза на лице с увреждане,  дете без родители  и др. подобни) от години не може да се ползва данъчно облекчение по реда на чл. 22 от ЗДДФЛ.

Поради това нито за:

  • дарителя нито за
  • дареното лице,
дарението води до данъчни ефекти, които да налагат посочването му в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Дарението може да бъде обект на облагане и съответно да породи задължение за деклариране само по реда на Закона за местите данъци и такси (ЗМДТ), което задължение за деклариране и като следствие и облагане с данък дарение в случая е спазено.
 
Поради липсата на данъчни ефекти в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ години наред отсъстваше каквато и да е информация за дарение:
 
  • направено от физическо лице (информация от дарителя) или
  • получено от физически лица (информация от надареното лице).
От 01. 01. 2018 г. обаче на основание на новата разпоредба на чл. 50а от ЗДДФЛ местните физически лица, получили дарение, т.е. надарените лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, включително и за 2017 г. полученото имущество по дарение в новото Приложение № 13  (образец 2013) от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (код 1025).
 
Това е само възможност/право на надарените лица, а не задължение.
 
Декларирането в Приложение № 13 от  ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ не води до формиране на данъчно задължение на надарените лица по реда на ЗДДФЛ.
 
То е само информативно и цели да информира приходните органи, че лицето разполага с по-голямо имущество от това, което е декларирало като подлежащо на облагане за съответната година.

Считам, че надареното лице има смисъл да декларира дарението в новото Приложение № 13 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ само, ако то е значително и поради това лицето може да бъде обект на проверка или ревизия по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, доколкото има значимо разминаване между:
 
  • наличното имущество, придобито в резултат и на дарението и
  • декларираните в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ облагаеми доходи,
ако надареното лице през 2017 г. се ограничи само до деклариране на облагаемите си доходи.
 
ЗДДФЛ и съответно актуалният образец на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ обаче не предвижда възможност за деклариране на направено дарение от физическото лице – дарител. 
 
Дарението не попада в обхвата на понятието "заем", за да бъде декларирано в Приложение № 11 (образец 2020) на ГДД по чл. 50  от ЗДДФЛ на основание на разпоредбите на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.
 
Обстоятелството, че дарението не подлежи на деклариране в Приложение № 11 на ГДД по чл. 50  от ЗДДФЛ изрично е упоменато и в Указание № 91-00-95/24.02.10 относно прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ (деклариране на парични заеми в декларацията за доходите) - виж края на указанието.