ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а от ЗДДС при фактура от Facebook

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма (или физическо лице), нерегистрирана по ЗДДС, рекламира във Facebook дейността си, за което получава фактура от Facebook с ирландски VAT номер.
 
  1. Въпросът ми е трябва ли да се регистрира на основание чл. 97а от ЗДДС във връзка с това?
  2. Дължи ли ДДС на сумата в издаваната фактура от Facebook? Каква е санкцията, ако не се е регистрирало на време, в случай че е трябвало?
  3. Ако фирмата получи услуга от друга фирма извън Европейския съюз, възниква ли задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Актуално към 01. 07. 2018 г.
                                                                                
На основание разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната,
 
  • които са облагаеми и
  • за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Предвид цитираната разпоредба, за да възникне задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС за данъчно задължено лице, което е получател на доставка на услуга, същата следва:
 
  • да е с място на изпълнение на територията на страната и
  • да е облагаема, а
доставчикът следва да е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, независимо дали е лице:
 
-   от държава членка или
-   от трета страна.
 
Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице се определя съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
 
Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
 
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на:
 
  • постоянния адрес или
  • обичайното пребиваване
на получателя.
 
В случая мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната, тъй като получател е данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната.
 
Предмет на доставката е рекламна услуга, която не попада сред изрично посочените като освободени доставки и същата е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
 
Доставчикът е лице, което не е установено на територията на страната, следователно за получателя на услугата ще възникне задължение за регистрация на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС.
 
Съгласно чл. 97а, ал. 4 от закона заявление за регистрация следва да се подаде не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (както при авансово плащане, така и при данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
 
Данъкът следва да се начисли с издаване на протокол по реда на чл. 117 от ЗДДС.
 
На основание чл. 178 от ЗДДС в случай, че не се подаде заявление за регистрация по закона в определения срок, данъчно задълженото лице подлежи на наказание с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
 
Освен това лицето ще дължи и размерът на неначисления данък за получената доставка на услуга, който се определя по реда на чл. 102 от ЗДДС, като за неначисления данък лицето ще подлежи на наказание с глоба или имуществена санкция на основание чл. 180а от закона.
 
 

Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.