Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - Митница Пловдив
 
Актуално към 22. 07. 2018 г.
 
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), обнародвани в ДВ, бр. 60 от 20. 07. 2018 г., в сила от 20. 07. 2018 г., са в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародван в ДВ, бр. 97 от 05. 12. 2017 г., в сила от 1 януари 2018 г.
 
Акцентите са следните:
 
 • въвежда се ред за възстановяване на платен акциз по силата на международен договор (чл. 4б);
 • регламентира се към искането за възстановяване на акциз да се приложи разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на лекарствени продукти (чл. 8, ал. 3);
 • с цел намаляване на административната тежест при приемане на анекси към банковите гаранции не се изисква доказване на обстоятелствата вписани в търговския регистър (чл. 57);
 • задължават се лицензираните складодържатели да документират установените загуби от естествените фири (чл. 78);
 • регламентира се промяна в количеството на денатурантите при денатурирането на етиловия алкохол по общия метод, както и допустимите отклонения за съдържанието им, определени в методите за изпитване при лабораторни изследвания (чл. 93);
 
Най-съществените предложени и приети промени се изразяват в следното:
 
 
I. Промени в Глава втора «Освобождаване и възстановяване на акциз»
 
1. Глава втора се изменя и включва не само ред за освобождаване от облагане с акциз, но и възстановяване на платен акциз по силата на международен договор.
 
В случай, че акцизът е платен, същият се възстановява и то не само:
 
 • за акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал (чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗАДС), както и
 • за акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови (чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗАДС), но и
 • за акцизни стоки, когато в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък (чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗАДС).
В тази връзка практически се налага не само да се регламентира в кои случаи се освобождава от плащане на акциз:
 
 1. при внасяне на акцизни стоки на територията на страната;
 2. при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка;
 3. при закупени акцизни стоки на територията на страната;
 4. при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад;
 5. когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1 от закона,
но и какви следва да са действията, когато в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗАДС акцизът е платен.
 
Процедурата изисква да се подаде искане до началника на Митница Столична по специфичен образец със съответните реквизити, съгласно приложение № 1а (ново приложение), както и документи, удостоверяващи начисляването и/или плащането на акциза, като в случаите, при закупени акцизни стоки на територията на страната се прилагат и данъчните фактури (оригинал или заверени копия) за извършените покупки и техен опис, тъй като за да се възстанови акциз следва да се докаже, че същият е заплатен.
 
Извършва се проверка от Митница Столична относно неговата редовност и допустимост, приложените документи и в случай, че се установят нередовности, органът извършил проверката уведомява лицето, подало искането, като му определя 14 - дневен срок:
 
 • за отстраняване на нередовностите или
 • за предоставяне на допълнителна информация,
считано от получаването на уведомлението.
 
Предвижда се началникът на Митница Столична, чрез служителите, на които е възложена проверката по повод искането за възстановяване на акциз, по служебен ред да събере информация за наличието на право на възстановяване, т.е. дали са изпълнени горевизираните хипотези от т. 1 до т. 5.
 
Създадена е възможност:
 
 • при неотстраняване на нередовностите или
 • при непредоставяне на допълнителната информация
в посочения срок началникът на митницата да издаде индивидуален административен акт - решение, с което да прекрати производството, а с цел ненарушаване правото на лицето, регистрирало искането за възстановяване, е предвидена възможност решението за прекратяване на производството да подлежи на съдебен контрол - обжалване по реда на Глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
 
Регламентирано е началникът на Митница Столична в едномесечен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него или предоставяне на исканата допълнителна информация, да се произнесе с мотивирано решение, с което да уважи или откаже искането - изцяло или частично, като възстанови или прихване подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане, а издаденото решението може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Подлежащата на възстановяване сума се превежда с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението (чл. 4б).
 
 
2. В Раздел Iб „Други освобождавания от облагане с акциз“, във връзка с новосъздадената т. 16 в чл. 21 от ЗАДС, с която от 01. 01. 2018 г. се въведе освобождаване отплащане на акциз за:
 
-   цигари до 1000 къса и
-   тютюн за пушене до 2 кг.
 
за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията, се регламентира лицата:
 
 • да подават уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад или обекта на данъчнозадълженото лице и седалище на лицето при внасяне на акцизните стоки на територията на страната;
 • уведомлението да се подава преди започване на транспортирането и
 • уведомлението да съпровожда движението на акцизните стоки до мястото, където ще се извършват научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията и съдържа най-малко информация относно:
 1. наименование и ЕИК на лицата подали уведомлението;
 2. идентификационен номер на данъчния склад или обекта;
 3. наименование и ЕИК на лицето, което ще извърши научните изследвания
 4. или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
 5. вид на акцизните стоки (цигари или тютюн за пушене);
 6. код по КН;
 7. количество (къса или кг);
 8. дата на транспортиране;
 9. цел на научните изследвания и/или изследванията, свързани с качеството на
 10. продукцията;
 11. дата и подпис.
Регламентира се в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗАДС, когато стоките се изпращат за друга държава членка, да се прилагат разпоредбите на режим отложено плащане на акциз или чл. 76а от ЗАДС (чл. 4д, ал. 5).
 
Съгласно § 52 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ППЗАДС уведомленията по чл. 4д  се подават по електронен път от 1 януари 2019 г.
 
 
3. В Раздел II „Ред за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напиткикъм допълнително представяне на документи, необходими за възстановяването акциза по чл. 22, ал. 3 и 5 от ЗАДС, се включва изискването лицата да представят разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на:
 
 • лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и
 • ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност

съгласно технологични инструкции или отраслови нормали (чл. 8, ал. 3, т. 6).

Промяната е с оглед спецификата на дейностите в различните производствени звена. Има се предвид, че за всяка от операциите се регламентира използване на етилов алкохол с допуснат диапазон в разходния норматив. Това е обосновано от необходимостта някои от дейностите да се повтарят многократно или да включват по-висока концентрация на алкохол.
 
Въвеждането на изискването за разходен диапазон е по повод съобразяването на текстовете на ППЗАДС с практическото приложение на етиловия алкохол в производството на медикаменти и съобразно практиката на българските съдилища, както и с европейското законодателство.
 
Прецизиран е:
 
 
4. В  Раздел III „Ред за освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол и енергийни продуктиса допълнени данните в електронния регистър, който води Агенция „Митници“относно издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители (УОАКП) с информация за:
 • дата на връчване на УОАКП и

 

5. В  Раздел Vа „Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочните масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99е направено допълнение относно реда за прилагане на акцизната ставка за смазочните масла и декларирането от лицата при въвеждането, както и при внасянето на територията на страната на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра като се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг, при определени условия, едно от които е променено и касае, че лицето в писмената декларация следва:
 
 • да посочва дейностите, в които ще се използват стоките, както и
 • да посочва лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване; в случаите, когато смазочните масла са предназначени за корабно снабдяване, лицата следва да подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката (чл. 26д, ал. 5, т. 3 и чл. 26е, ал. 3).
 
Прецизирани са случаите, когато смазочните масла са предназначени за корабно снабдяване, с цел засилване на контрола.
 
 
II.  Промени в Глава трета „Режим отложено плащане на акциз
 
 
1. В Раздел IIа „Регистрация на други данъчнозадължени лицасе правят изменения във връзка с обектите за компресиране на природен газ и се регламентира:
 
 • Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗАДС с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, да подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността по образец съгласно приложение № 7а (чл. 37а, ал. 1).
 • Лицата:
-   които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и
 
 
да подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, от който на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите, по образец съгласно приложение № 7а (чл. 37а, ал. 2).
 
За облекчение, когато с едно искане е поискано издаването на удостоверения за регистрация на повече от един обект, се издава едно удостоверение за регистрация, с изключение на лицата:
 
-   по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от ЗАДС, които от обекти за компресиране на природен газ продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво и
 
 
 
2. В Раздел IVа „Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документв случаите по чл. 73б, ал. 10, т. 3 от ЗАДС, когато получаването на акцизните стоки на територията на страната се потвърждава от получателя с подаване на съобщение за получаване чрез компютърната система се прецизират в съобщението данните за акцизната стока, които следва да съдържат в зависимост от нейната специфика:
 
-   уникална референция на стоковия запис,
-   търговско описание, код по КН,
-   код на акцизния продукт,
-   количество,
-   брутно тегло,
-   нетно тегло плътност при 15 °С,
-   алкохолно съдържание по обем в проценти при 20 °С,
-   градус плато,
-   уникален идентификатор на контролна точка,
-   номер на трансакция (чл. 55а, ал. 6, т. 6).
 
 
3. В Раздел IVб „Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, когато компютърната система не работисе утвърждаватобразцина стандартизиранипридружителнидокументи при аварийна процедурана хартия (чл. 55з).
 
Образците на приложения са базирани на електронните съобщения, които са включени в Регламент (ЕС) № 684/2009 и с цел сближаване, хармонизиране на националното с европейското законодателства същите се подават на хартиен носител за:
 
 1. съобщение за подаване на е-АД, документът се подава по образец, съгласно приложение № 28;
 2. съобщение за анулиране, документът се подава по образец, съгласно приложение № 29;
 3. съобщение за промяна на мястото на получаване, документът се подава по образец, съгласно приложение № 30;
 4. съобщение за разделяне, документът се подава по образец, съгласно приложение № 31.
 
4. В Раздел IVв „Други разпоредби при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акцизвъв връзка с промените в чл. 75б от ЗАДС от 01. 01. 2018г., съгласно който целият текст на чл. 55к от ППЗАДС се трансформира в чл. 75б от ЗАДС, се наложи изменение на чл. 55к.
 
В чл. 75б, ал. 8 от ЗАДС е предвидено, при случаите на чл. 73а, ал. 1, т. 2, когато движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад и когато съобщението за получаване се приключи с липси, да се извършва проверка съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004;
 
В случай, че акцизът не е заплатен в другата държава членка, акцизът се дължи от лицензирания складодържател - изпращач, при спазване на разпоредбите на чл. 74а, ал. 4 от ЗАДС и не е разгледана в ЗАДС другата хипотеза, когато установените липси са в рамките на нормите на пределните размери на естествените фири, което изисква нормативното му регламентиране в ППЗАДС, а именно, че в съобщението за получаване следва да се посочва код -1, като в поле допълнителна информация (клетка 6с) да се посочва количеството на установените фири (чл. 55к).
 
 
III. Промени в Глава четвърта „Обезпечения, бандероли и заплащане на акциз
 
 
1. В Раздел I „Обезпечения, предоставяни от лицензирани складодържатели“ предвид нормативно определеният срок в чл. 80, ал. 7 от ЗАДС и с цел избягване на затруднения при приемане на анекси към банкови гаранции са промените в чл. 57 от ППЗАДС.
 
В практиката са налице редица случаи, при които се допускат технически грешки при изписването на многото реквизити на анексите, а това затруднява приемането им.
 
В тази връзка и с цел намаляване на административната тежест е предвидено да не се посочва в образеца на документа седалището и адреса на управление на търговеца. Изменението е в съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, тъй като е посочен идентификационен код, държавните органи и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които могат да ги получат служебно (чл. 57, ал. 6, т. 2).
 
В случаите на промяна на срока на валидност на банковата гаранция, се създава ограничение да не е по-малък от една година от датата на изтичането на срока на предходното обезпечение (чл. 57, ал. 7).
 
 
2. В Раздел II „Бандеролисе прецизират някои термини и се правят изменения с цел повишаване на ефикасността от акцизния контрол:
 
 • вместо „бандеролите“ се заменя с „акцизните стоки с бандероли“ (чл. 66б, ал. 4);
 • заличават седанъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка“ (чл. 68а, ал. 1);
 • досега чл. 72б, ал. 6 задължаваше икономическите оператори да подават акцизната декларация след внасянето на дължимия акциз, което твърде често се случва в края на срока за подаване. По този начин се забавя подаването на декларации от лицата и се затруднява процеса по приемане и обработването им. Митническите органи могат да установяват по служебен ред датата на внасяне на акциза в бюджета, което налага да се отмени чл. 72б, ал. 6;
Съгласно § 53 ПЗР на ППЗАДС, ваучерите по чл. 72е, за които:
 
-   е отпаднало нормативното основание за използването им и
-   са приключили всички производства,
 
следва да се унищожат от комисия, определена със заповед на началника на митницата или оправомощено от него длъжностно лице, в която са налични.
 
 
IV. Промени в Глава пета „Отчетност и документация“
 
 
1. В Раздел I „Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лицае въведено задължение на лицензираните складодържатели да документират установените загуби от естествени фири. Промяната е с цел създаване на императивна разпоредба, която вменява задължение за подаване на документ по образец заедно с акцизната декларация, за да се повиши ефективността на акцизния контрол.
 
В случаите, когато за съответния данъчен период са отчетени и вписани в регистър „Дневник на складовата наличност“ загуби от естествени фири, същите следва да са установени при извършена проверка (инвентаризация) от лицензираните складодържатели, документирана с документ по образец съгласно приложение № 23 от ППЗАДС.
 
Досегашната редакция позволява този документ да се подава и на хартия, което затруднява извършването на анализ и контрол на тази информация и възпрепятства правилното съпоставяне на декларираната информация за размера на загубите от естествени фири с определените с Наредба № 4 от 2006 г. размери на естествените фири на акцизните стоки, което от своя страна затруднява установяването на задължения за акциз при извършването на ревизии и съставянето на актове за установяване на нарушения при извършване на проверки, поради което лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на всеки данъчен период, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23.
 
Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличностна датата на извършване на проверката (инвентаризация) (чл. 78, ал. 5).
 
Извън тези случаите лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири в края на всяка календарна година, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23.
 
Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличностна датата на извършване на проверката (инвентаризация) (чл. 78, ал. 6).
 
Съгласно § 55 ПЗР на ППЗАДС измененията на чл. 78 влизат в сила от 1 октомври 2018 г.
 

2. Въз основа на цитирания по-горе Регламент (ЕО) 715/2009 от Комисията за енергийно и водно регулиране е разработена Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на газопреносно дружество и е създаден нов входно-изходен тарифен модел, във връзка с което газопреносните оператори са въвели нов договор за предоставяне на услугата достъп и пренос на природния газ по газопреносната мрежа.
 
Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, регламентира начинът за преизчисляване на количеството природен газ от обемни в енергийни единици kW за ден или kW за час, като тя се прилага считано от 1 октомври 2017 г.
 
Във връзка с новите Правила за търговия с природен газ, които предвиждат всички лица, извършващи сделки с природен газ, да сключват договори с операторите на газопреносните мрежи за регулиране на енергийните потоци, са промените в чл. 80а от правилника, както и в Приложение № 14а.
 
Направените промени са в съответствие с приложението на Регламент (ЕО) 715/2009 и регламентират в случаите на прилагане на ставката по чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗАДС към регистрирания електронен акцизен данъчен документ лицата да издават документа по чл. 80а, ал. 1, при определено условие, което преди промяната в ППЗАДС изискваше обемът на продадените количества природен газ да е над 300 хиляди кубични метра, измерени при стандартни условия, а в сегашната редакция условието е: „енергийната стойност на продадените количества природен газ да е над 3 млн. киловатчаса (kWh)“- за всеки получател – едноличен търговец или юридическо лице, общо за всички извършени продажби, съответно за цялото потребено количество природен газ в рамките на данъчния период“ (чл. 80а, ал. 2).
 
 
3. Допълнени са разпоредбите на чл. 85а, т. 32а и т. 39а с цел създаване на отделен код, който да се използва от лицата, при определяне на предназначението на акцизните стоки, използвани за смесване на енергийни продукти с добавки, с цел подобряване качеството на енергийните продукти и в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗАДС.
 
 
V. Промени в Глава шеста „Забрани и ограничения
 
 
1. В Раздел I „Денатуриране на етилов алкохол“ - денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като към 100 l етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90 % vol. се прибавят комплексно вещества в количества, както следва:
 1. изопропилов алкохол (IPA) - вместо 3 l, както беше досега, количеството му е 1 l;
 2. метилетилкетон (MEK) - вместо 3 l, както беше досега, количеството му е 1 l и се
 3. денатониум бензоат - запазва същото количество 1,0 g (чл. 93, ал. 1).
 
 
При проверка за съответствие с изискванията за напълно денатуриран етилов алкохол се приемат резултати от лабораторни изпитвания в рамките на допустимите отклонения за съдържанието на веществата по ал. 1, определени в методите за изпитване. Има се предвид обстоятелството, че допустимите отклонения са резултат от натрупването на случайни грешки от измерванията на теглото на денатурантите, при влагането им, както и неопределеността на лабораторните изпитвания.
 
Съгласно § 54 ПЗР на ППЗАДС количествата етилов алкохол, денатурирани съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (ОВ L 162 от 23 юни 2017 г.), могат да бъдат реализирани до изчерпване на количествата.
 
 
2. В Раздел II „Маркиране на газьол и керосинв чл. 108в, ал. 19 се заличава текстът в изречение второ „В случаите на ал. 10, т. 2, буква „а““, тъй като се касае за предварителното изпълнение на издаденото решение на началника на митницата, с което се прекратява сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти по инициатива на митническите органи при установяване на обстоятелства по чл. 93, ал. 12 от ЗАДС, съгласно чл. 108в, ал. 10, т. 2, буква „а“ от ППЗАДС, което е регламентирано с последната промяна с ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01. 01. 2018 г. в новосъздадената ал. 14 в чл. 93 в ЗАДС.
 
 
3. В Раздел III „Други ограничения и забрани“ се:
 
 •  Вменяват отговорности на лицата, предоставящи услуги, свързани с публикуване на обяви и съобщения да уведомяват предварително техните податели за съответните забрани и административнонаказателна отговорност, в случаите по чл. 99, ал. 6 от ЗАДС (чл. 111а).
 • За да се ограничат нарушенията с акцизни стоки в пощенските пратки се:
 
-   създава унифицирана бланка, декларация по образец, съгласно приложение № 26, която пощенските оператори ще изискват във всички случаи по чл. 99а, ал. 3 от ЗАДС да се попълни във всички случаи на изпращане на акцизни стоки, както и когато е възникнало съмнение за изпращането на такива стоки като за удостоверяване на личните данни в декларацията пощенските оператори следва да изискват документ за самоличност от лицата (чл. 111б, ал. 1 и 2).
 
-   задължава се съответното звено на пощенската мрежа да поставя на видно място информация за забраните и изискванията, предвидени с чл. 99а, ал. 1 - 3 от ЗАДС, както и служителите на пощенския оператор са длъжни да разясняват на лицата техните задължения и отговорност (чл. 111б, ал. 3).
 
Вменените отговорности на пощенските оператори изискват познаване на регламентираните административнонаказателни разпоредби в ЗАДС, които касаят възможните нарушения за да имат съответните компетентности.
 
При установяване на нарушение след изземване на декларацията като доказателство от митническите органи на пощенския оператор се предоставя заверено копие от нея (чл. 111б, ал. 4).
 
 
4  В Раздел III „Други ограничения и забранивъв връзка с регламентиране контролните функции на митническите служители се създава декларация по образец, съгласно приложение № 27, която се попълва от лицата, управляващи транспортното средство, в случаите по чл. 102б, ал. 2, т. 2 от ЗАДС при поискване от митническите органи. Въвежда се попълване на декларация по образец, съгласно приложение № 27 и в случаите на чл. 102в, ал. 1 от ЗАДС (чл. 111в).
 
 
5. В  Раздел IV „Ред за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделиявъв връзка с намаляване на административната тежест, тъй като свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от ЗАДС може да се получи служебно, остава изискването за представянето на декларация, ако лицата не са български граждани.
 
Промените са с редакционен и правно-технически характер и са с цел прецизиране на разпоредбите за еднаквото им тълкуване и прилагане и няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 
 

Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.