ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Третиране на безвъзмездни счетоводни услуги към фондация в обществена полза

Казус. Счетоводно обслужваме фондация в обществена полза, която работи с деца със специални потребности. Нашият труд към тях е безвъзмезден. С оглед на спазването на законодателството възникват следните въпроси:

 

  1. Трябва ли да имаме договор за дарение с фондацията?
  2. Трябва ли ежемесечно да пускаме фактура/протокол за счетоводното обслужване и да начислявам ДДС върху пазарни цени, тъй като ставаме „свързани лица“ или само по себестойност на услугата? Допустимо ли е еднократно в годината да се издава данъчен документ, или тъй като това е услуга с поетапно изпълнение, трябва ежемесечно за целите на ДДС?
  3. Бихте ли дали пример за счетоводни записвания.
  4. Бихте ли разяснили третирането на този разход спрямо ЗКПО и ГДД (преобразуване).

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Актуално към 01.09.2018 г.

 

В счетоводното ни законодателство (Закон за счетоводството и Национални счетоводни стандарти) няма текстове, които да регламентират отчитане на безвъзмездни сделки (дарения) при дарителя, какъвто се явявате Вие.

 

В същото време данъчното ни законодателство в лицето на ЗКПО и ЗДДС регулира стриктно осъществяването на такива безвъзмездни сделки.

 

От една страна чл. 15 на ЗКПО, предвижда, когато свързани лица (съгласно § 1, т. 3, буква „л” от ДР на ДОПК свързани са лицата, едното от които е направило дарение на другото) осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.

 

Следователно ако, в случай че имате договор за счетоводно обслужване с фондацията, който е безвъзмезден, това се разглежда като отклонение от данъчното облагане и при определяне на данъчния Ви резултат Вие следва да си признавате приходи от извършване на услуги по този договор, които отговарят на пазарните цени за аналогично счетоводно обслужване.

 

От друга страна ЗДДС определя като възмездна доставка на услуга предоставянето на услуга за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчното задължено лице, при извършването на която се ползва стока, за която е ползван данъчен кредит (чл. 9, ал. 3, т. 1).

 

В този случай данъчната основа се определя или по реда на чл. 27, ал. 2 :

 

  • в размер на направените преки разходи за извършване на услугата или
  • в размер равен на пазарната цена, ако при Вас е валидно някое от условията, посочени в чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Тъй като видно от казаното до тук има редица регулации и с оглед по-лесното отчитане на стопанската операция от счетоводна гледна точка, Ви съветваме да предприемете следните стъпки:

 

1)  Да сключите договор за счетоводно обслужване, в който дължимата сума по договора да отговаря на пазарните цени (може да вземете като насока договорената дължимата сума с други Ваши клиенти, които имат приблизително подобен документооборот и ежемесечно изискват подобен обем работа).

 

2)  Ежемесечно да издавате фактури за текущо счетоводно обслужване, за които да признавате приходи от предоставяне на услуги по реда на СС 18 – „Приходи”, които да осчетоводявате, както следва:

 

Дебит сметка Вземания от клиенти

            Кредит сметка Приходи от предоставяне на услуги

            Кредит сметка Начислен ДДС за продажбите

           

В случай, че в договора за текущо счетоводно обслужване не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година, имайки предвид, че услугата представлява доставка с непрекъснато изпълнение по чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, то тогава:

 

  • признаването на прихода от предоставяната счетоводна услуга и
  • начисляването на дължимия ДДС по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗДДС,

следва да се извършва еднократно в края на всяка календарна година по време на срока на действие на договора за счетоводно обслужване. За календарната година на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Счетоводните операции към 31 декември за всяка една година по време на действие на договора за предоставяне на счетоводно обслужване са идентични с тези, показани в т. 2) от настоящия отговор.

 

3)     Ежемесечно или еднократно в края на годината, предвид годишното счетоводно приключване и задължение за съставяне на ГФО в съответствие със СС 1 – „Представяне на финансови отчети”, да сключвате договор за дарение с предмет опрощаване на вземанията по издадените фактури за счетоводно обслужване.

 

Счетоводните операции, които следва да отразят договореното опрощаване и направата на дарение са:

 

Дебит сметка Други разходи

Аналитична подсметка - Разходи за дарения

            Кредит сметка Вземания от клиенти

 

От гледна точка на ЗКПО при попълване на ГДД по чл. 92, ал. 1 следва да имате предвид, че съгласно чл. 26, т. 7 от ЗКПО не се признават за данъчни цели разходите за дарения, извън посочените в чл. 31 от ЗКПО.

 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводните разходи за дарения в размер до 10 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.

 

Това предполага при попълване на ГДД по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за съответната година следва да сравните 10 на сто от счетоводната Ви печалба с размера на отчетеното дарение в полза на фондацията и ако има част, която да превишава 10 на сто от счетоводната печалба да увеличите с нея годишния си финансов резултат.

 

За целта следва да попълните Приложение № 1 (Образец 1011) за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии към ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

 

В част II от Приложение № 1 на ред 1 следва да посочите размера на направеното дарение в полза на фондацията през годината, а на ред 2 допустимия размер на разходите за дарения (10 на сто от счетоводната печалба).

 

На ред 8 от същото приложение следва да определите общия допустим размер на разходите за дарения.

 

В случай, че направеното от Вас дарение превишава допустимия размер, определен съгласно чл. 31 от ЗКПО, то с размера на превишението следва да увеличите счетоводния си финансов резултат за данъчни цели. Това става, като посочите размера на превишението на ред 10 "Други увеличения на счетоводния финансов резултат", колона А от част V – "Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък на ГДД по чл. 92 от ЗКПО" (Образец 1010).

 

Ако желаете, за Ваше улеснение може да попълните и помощната справка "Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО" – в нея сумата на увеличението следва да се посочи в ред 26 "Разходи за дарения (чл. 26, т. 7 и чл. 31)" на колона А.