ЗДДС. Документиране при достигнат бонус за оборот

ЗДДС. Въпрос. В края на месеца и/или тримесечието, търговска фирма (доставчик) издава кредитни известия или получава фактури (в зависимост от търговските условия или доставчикът издава кредитни известия или имаме трима клиента, които ни пускат фактури) за постигнат бонус оборот на/от своите клиенти на база реализирани продажби.

 

Има ли ограничение в това дали доставчикът издава кредитни известия или клиентът издава фактура за едно и също основание - бонус постигнат/реализиран оборот?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 01. 10. 2018 г.

 

За осъществена доставка се издава фактура съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС и се посочва данъчната основа.

 

Данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.

 

В разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се указва, че:

 

  • данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие;
  • ако се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.

В чл. 18, ал. 1 на ППЗДДС се пояснява, че чл. 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.

Съгласно чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС, когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

 

Предвид така посочените текстове на ЗДДС и ППЗДДС, при достигнат бонус за оборот, доколкото същото е предоставяне на търговска отстъпка след датата на възникване на данъчното събитие, това следва да се документира с издаването на кредитно известие.

 

Както е посочено и по-горе – фактура се издава за осъществяване на доставка – прехвърляне на собственост върху стока/извършване на услуга или авансово плащане по доставка. За да има основание издаването на фактура от клиента – би следвало да е налице доставка.

 

В тази връзка, коректният начин за документирането на отстъпката - бонус постигнат/реализиран оборот, е чрез кредитно известие от доставчика.