ЗДДФЛ. Отпадане на писмена декларация от другия родител при облекчение по чл. 22в и чл. 22г

ЗДДФЛ. Въпрос. Съгласно последните промени в ЗДДФЛ при ползване на облекчението за деца и деца с увреждане не се изисква да се прилага декларация от другия родител, като тази промяна ще се ползва и при годишното облагане на доходите за 2018 г.

 

Това означава ли, че при годишното уравняване на доходите по чл. 49 от ЗДДФЛ за 2018 г. отпада изискването за представяне на декларация от другия родител, че няма да ползва облекчението?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално 07. 12. 2018 г.

 

Да, не следва да се представя такава декларация.

 

Защо това е така?

 

Съгласно последните помени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), въведени с § 32 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗИД ЗКПО (обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в сила от 01.2019 г. при ползване на данъчното облекчение:

 

  • за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ и
  • за деца с увреждане по чл. 22г от ЗДДФЛ

вече не се изисква, лицето ползващо облекчението, задължително да представи и писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина.

 

Това е така, тъй като:

 

  • разпоредбите ал. 4 на чл. 22в и на ал. 4 на чл. чл. 22г, изрично въвеждащи като условие за ползване на данъчното облекчение, писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година, са прередактирани и
  • новата редакция на ал. 4 на чл. 22в и ал. 4 на чл. 22г вече не изисква задължителното условие данъчното облекчение да се ползва само от едно от правоимащите лица да се доказва с писмена декларация от другото лице, което няма да ползва намалението.

Важно да се отбележи, че с преходна разпоредба изрично е посочено, че промените в разпоредбите на чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г. (§ 33, т. 1 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

 

Данъчните облекчения:

 

  • за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ и
  • за деца с увреждане по чл. 22г от ЗДДФЛ,

се ползват от лицата по трудови правоотношения не само чрез подаване на годишна данъчна декларация, но и чрез работодателя по основно трудово правоотношение.

 

Това означава, че при годишното уравняване на доходите по чл. 49 от ЗДДФЛ за 2018 г., основният работодател по трудово правоотношение не следва да изисква да се представя и декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че другото лице няма да ползва съответното облекчението.

 

Декларацията по чл. 22в, ал. 8 и декларацията чл. 22г, ал. 7, съответно образец 2005 и 2006, които следва да се представят на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември съгласно чл. 49, ал. 4, т. 6 и 7 от ЗДДФЛ при годишното уравняване за 2018 г. би следвало да се актуалзират.

 

В тази връзка вече на Интернет страницата на НАП е налице публикувана актуализирана версия на Декларацията по чл. 22в, ал. 8  (образец 2005) и Декларацията чл. 22г, ал. 7 (образец 2006).

 

Новите образци вече не съдържа изискване да се прилага декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки), че за 2018 г. същият няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22в или чл. 22г.

 

Би следвало да се очаква и разбира се официалното обнародване на образците и на двете декларации в Държавен вестник.