Два казуса за корекция на ДК

Два казуса за корекция на ДК

 

 

Корекция на ДК при недвижим имот

 

Казус: През 2010 г. юридическо лице купува недвижим имот (офис), за който е ползван пълен данъчен кредит. През следващите години имотът е отдаван под наем на други юридически лица.

 

През 2018 г. върху него е учредено петгодишно право на ползване. За учредяването е издадена е фактура без начислен ДДС, на основание чл. 45 от ЗДДС.

 

При изчисляване на коефициента за корекция на данъчен кредит за 2018 г. има ли нещо по-особено в случая с учреденото право на ползване или се ползва формулата по чл. 79а, ал. 3, т. 1, "б"?

 


Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 11. 01. 2017 г.

 

В случая възникнат основания за извършване на две различни корекции на данъчния кредит:

 

 1. Във връзка с осъществяването на освободени и облагаеми доставки през 2018 г. следва да се преизчисли частичния данъчен кредит за годината.

 

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗДДС, фирмата има право на частичен данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват както за облагаемите доставки, така и за освободените доставки.

 

При декларирането на суми в клетката за частичен данъчен кредит в текущата година, фирмата ползва коефициента от предходната година, а когато такива обороти за предходната година липсват се ползва коефициента, който се изчислява през съответния данъчен период. Разпоредбата на чл. 73, ал. 6 от ЗДДС изисква размерът на частичния данъчен кредит да се преизчисли през м. 12 на 2018 г. на базата на оборотите за съответната година.

 

Корекцията се извършва през м. 12. 2018 г., като се изготвя протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, а размерът на годишната корекция се отразява със знак "+" или "-".

 

Протоколът се издава най-късно на последния ден на м. декември и се отразява в дневника за покупките за този период.

 

Важно е да се има предвид, че ако фирмата е разграничавала получените от нея стоки и услуги за коя от дейностите за предназначени и:

 

 • ползва пълен данъчен кредит на свързаните с облагаемите доставки (чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС) и
 • не ползва данъчен кредит за предназначените за освободените доставки (чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС),

съответно не е посочвала суми в клетките за частичен данъчен кредит на справките-декларации през годината, то преизчисляване на частичен данъчен кредит не се прави, тъй като липсва основание за ползване.

 

Аналогично е и ако фирмата се е възползвала от възможността, предвидена в чл. 73б, т. 2 от ЗДДС.

 

За стоки/услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано лице може да упражни право на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, като определи с разумен метод този размер, когато използва стоката/услугата в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки или дейности, за които няма такова право, като не прилага чл. 73.

 

 1. Във връзка с приспаднатия данъчен кредит за недвижим имот (офис) (през 2010 г.) предвид извършването на облагаеми доставки, а използването на имота за освободени през 2018 г., възниква задължение за корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79а от ЗДДС.

 

Съгласно чл. 79а, ал. 1 от ЗДДС, за недвижим имот (дълготраен актив по смисъла на § 1, т. 83, буква „а” от ДР на ЗДДС), за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.

 

За недвижим имот, за който е приспаднат данъчен кредит (през 2010 г. и е използван само за облагаеми доставки), а впоследствие същият през 2018 г. се използва за освободена доставка (не е посочено основанието, но вероятно е предоставен на физическо лице за жилищни цели – чл. 45, ал. 4 от ЗДДС), възниква задължение за извършване на корекция предвид посочената по-горе норма и преизчисляване размера на данъчния кредит за този имот.

 

В конкретния случай приложение ще намери формулата, разписана в чл. 79а, ал. 3, т. 1, буква „б” от ЗДДС, а именно:

 

ИРПДК = НДДС x 1/20 x (Кх - 1).

 

 • ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот,
 • НДДС - начислен ДДС при придобиване на имота,
 • Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит.

В конкретния случай обаче е необходимо да се съобрази допълнението в чл. 73в, т. 2 от ЗДДС, съгласно което за целите на изчисляването на корекциите по чл. 79а, Кx е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 за съответната година не се взема предвид.

 

По този начин, коефициентът ще е „0”, ако през цялата 2018 г. се използва за освободени доставки, като чрез изчислението фирмата следва да върне под формата на корекция 1/20 от приспаднатия данъчен кредит.

 

В случай, че през 2018 г. :

 

 • няколко месеца имотът се използва за облагаеми доставки, а
 • през останалите месеци – за освободени доставки,

 

коефициентът – Кх следва да бъде определен по общия ред - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота.

 

За корекцията се съставя протокол с реквизити, посочени в чл. 66, ал. 5 от ППЗДДС и се извършва през м. 12. 2018 г.

 

Протоколът се отразява в дневника за покупки в колона 11 и в справка-декларацията за този данъчен период със знак (-), тъй като е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

 

 

В заключение:

 

И двете разгледани по-горе корекции се извършват през м. декември, като основната разлика между тях е, че:

 

 • първата корекция касае както стоки и услуги, които не са дълготрайни активи, така и такива, които са дълготрайни активи, придобити през същата година, и се прави тъй като през съответната година те се използват и за облагаеми и за освободени доставки,
 • втората корекция засяга само стоки и услуги, които са дълготрайни активи, закупени са в предходни години, но в текущата е променено използването им, като именно това налага корекцията.

 

 Приложимост на чл. 79б при продажба на автомобил, за който не е ползван ДК

 

 

Казус: Фирма е придобила лек автомобил преди 5 години. Напълно е амортизиран и за същия не е ползван данъчен кредит, защото не попада в случаите на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС. През годините експлоатацията и поддръжката му също не са свързани с право на данъчен кредит. Същият е продаден, като основание за неначисляване на ДДС е посочен чл. 50, ал. 1, т . 2 от ЗДДС.
 

Следва ли към 31. 12. 2018 г. да се прилага чл. 79б, ал. 2 от ЗДДС?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 11. 01. 2017 г.

 

Съгласно чл. 50, ал. 1, т.  2 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

 

В допълнение, в ал. 2 на същата норма се пояснява, че доставката по горния ред няма да е освободена само когато по реда на чл. 79а и 79б е упражнено право на данъчен кредит чрез извършване на корекция.

 

Предвид текста на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, доставката на лек автомобил е освободена, когато:

 

 • при придобиването фирмата е получила фактура с начислен 20 % ДДС и
 • не е приспаднала данъчен кредит предвид ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС.

 

Разпоредбата на чл. 79б от ЗДДС указва корекциите при промяна в използването на услуги, които са или биха били дълготрайни активи.

 

Съгласно чл. 79а, ал. 1 от ЗДДС, за стоки, които са или биха били дълготрайни активи (§ 1, т. 83, буква «а» от ДР на ЗДДС - автомобилът е дълготраен актив), за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението. По смисъла на ал. 2 на същата норма, ал. 1 се прилага независимо дали при производството, придобиването или вноса на стоката, е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, или не е приспаднат данъчен кредит.

 

Такава корекция не се извършва (чл. 80, ал. 1, т. 4, буква «б» от ЗДДС) за различни от недвижими имоти стоки, ако са изминали 5 години, считано от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит.

 

Видно от тези разпоредби, корекция се извършва, когато:

 

 • промяната в използването би се отразила на размера на данъчния кредит и

В конкретния случай не възниква основание за извършване на корекция – автомобилът е придобит и не е приспаднат данъчен кредит, съответно при продажбата не е начислен ДДС предвид специална норма в закона.

 

Като допълнение следва да бъде посочено, че лек автомобил, за:

 

 • който не е приспаднат данъчен кредит предвид ограничителните условия на ЗДДС, ако
 • през цялата 2018 г. се използва за облагаеми доставки (отдаване под наем)

би възникнало основание за извършване на корекция (при съобразяването със съответния срок) по формулата на чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква «а» през м. 12. 2018 г.

 

При продажба на автомобила през 2019 г., поради разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ЗДДС доставката не може да се третира като освободена и следва да се начисли ДДС.

 

От друга страна, ще е налице и възможност за ползване на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.

 

Регистрирано лице,

 

 • което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена корекция по чл. 79а от ЗДДС, но
 • не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 при придобиването на стоката, която е или би била дълготраен актив,
 • когато извърши облагаема доставка на стоката,

има право да приспадне неползван при придобиването данъчен кредит в размер, определен по формула.

 

Действително изглежда трудно и сложно изчисляването на корекциите, но целта е постигане на неутралност на данъка.