Третирането на парични и предметни награди/печалби от игри, състезания и конкурси, в сила от 2019 г.

Третирането на парични и предметни награди/печалби от игри, състезания и конкурси, в сила от 2019 г.

 

 Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално към 07. 03. 2019 г.

 

Рекламната политика на немалко български фирми включва раздаване на награди/печалби на настоящи и потенциални клиенти чрез организиране на игри, състезания и конкурси.

 

От 01. 01. 2019 г. в третирането на придобитите награди/печалби при организиране на такива игри, конкурси и състезания има промяна.

 

Целта на материала е да се изясни в какво е промяна и кое остава непроменено спрямо третирането през 2018 г.

 

Кое е непроменено?

 

Остава непроменен базовият подход, а именно - третирането на предоставените награди/печалби от игри, конкурси и състезания може да бъде по два различни начина:

 

 • като необлагаем доход или
 • като облагаем доход.

Нека сега разгледаме за всеки от случаите доколко е налице промяна.

 

 

1. Кое остава непроменено и кое се промени при третирането на необлагаемите доходи от награди/печалби от участие в игри?

 

 

1.1. Кое остава непроменено?

 

Необлагаеми, както и досега остават само предметните печалби, регламентирани в чл. 13, ал.1, т. 21 от ЗДДФЛ

 

Самата разпоредба на чл. 13, ал.1, т. 21 от ЗДДФЛ не е променена - и през 2019 г. необлагаеми са печалби, които едновременно отговарят на три условия:

 

 1. те са предметни (паричните печалби са извън обхвата на разпоредбата);
 2. с незначителна стойност,
 3. получени от игри на случайността.

Както и досега и през 2019 г. при предоставяне на необлагаема печалба от игри на случайността на физически лица:

 

 • за платеца на дохода – предприятието, организирало играта (както посочихме в началото най-често с рекламна цел) липсва:

-   не само изискване за удържане и деклариране на данък, но и

-   на практика за посочване на дохода (левовата равностойност на предметна награда ) в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

 • за получателя на дохода – физическото лице липсва задължение за деклариране на дохода (чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Ако става въпрос за местно физическо лице тези печалби биха могли да се декларират единствено по желание на лицето, чисто информативно в Приложение № 13 от ГДД с код 1016 (чл. 50а от ЗДДФЛ).

 

Въпреки това e налице промяна.

 

1.2. Каква е промяната?

 

Тя е минимална – свързана е с вдигане на прага, до който може да се приеме че, стойността е незначителна. Промяната е в т. 62 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ, с която е въведена дефиниция на „печалба с незначителна стойност” за целите на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. От 01. 01. 2019 г. това е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. (до 2018 г. прагът бе до 30 лв.)

 

Като заключение може да се каже, че вследствие на посочената минимална промяна, все пак разпоредбата чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ е по-благоприятна отколкото през 2018 г.

 

Очевидно, че не малко фирми при провеждане на рекламните си кампании ще се опитат да приложат именно разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ.

 

Затова считам за полезно да анализираме малко по-подробно регламентираните в нея три изисквания, въпреки, че те не са променени, а именно необлагаеми са печалби, които едновременно отговарят на три условия:

 

 • печалбите следва да са предметни.

Паричните печалби от игри, независимо от размера им са извън обхвата на разпоредбата, т.е. винаги са облагаеми по реда разгледан по – долу.

 

 • печалбите следва да са с незначителна стойност – т.е. пазарната им цена следва да е до 100 лв.

"Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. (§ 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с т. 9 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).

 

Така, че ако например, предприятие организира с рекламна цел игра на случайността, на която се раздават предметни награди:

 

-   закупени по цена с вкл. ДДС на стойност 108 лв., от които 18 лв. е начисленото ДДС, следва да се има предвид само стойността без ДДС на наградата – в случая тя е 90 лв., т.е. под изискуемия праг от 100 лв. и второто условие е изпълнено;

 

-   произведени от предприятието със себестойност 90 лв., но продавани по пазарна цена без ДДС - 105 лв., предметната печалба е над изискуемия праг от 100 лв. и второто условие е не е изпълнено.

 

Ще посоча, че съгласно разяснение № М-24-37-4 от 06.06.2017 г. на ЦУ на НАП по отношение на награда под формата на „подаръчен ваучер“, при който физическото лице има право само да избере конкретната предметна награда от определени магазини, може да се каже, че плащането не е в пари. Посочва се, че на основание на чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ пазарната цена на предметната награда е левовата равностойност, посочена върху съответния ваучер, а доходът се счита за придобит на датата на получаването му от физическото лице.

 

И накрая, считам, че прагът следва да се тества за всяка предметна печалба по отделно - ако един участник в игра на случайността получи две отделни предметни награди на стойност всяко по 80 лв., не може да се каже, че условието за незначителна стойност на наградата не е изпълнено.

 

 • получени от игри на случайността.

В ЗДДФЛ липса дефиниция на понятието „игри на случайността“.

 

Ще отбележа че такава дефиниция бе налице в Наръчника по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по-конкретно FISH 1.8. „Необлагаеми доходи“, по отношение на термина „игри, различни от хазартните, при които печалбата се определя на случаен принцип», който се ползваше в редакцията на разпоредбата на т. 21, в сила до 2017 г.

 

В тази връзка бе посочено, че за да попадне в обхвата на необлагаемите доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, в редакцията в сила до 2017 г., наградата трябва да е определена изцяло на случаен принцип (принципът на късмета/щастието), което само по себе си предполага, че тя не е спечелена в резултат на проявени знания и/или умения от участника/участниците в играта..

 

В актуализираната версия на Наръчника и по-конкретно FISH 1.8. „Необлагаеми доходи“, включващ новата редакция на т. 21 на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ тази дефиниция липсва.

 

Независимо от това, е очевидно, че не е налице печалба от игра на случайността, ако печалбата е в резултат на проявени знания и/или умения от участника/участниците в играта.

 

Въпрос обаче поражда ситуацията, когато играта е на два кръга - първоначално участниците се селектират въз основа на проявени знания или умения - например отговор на въпрос, и вече някой/и от селектираните участници получава награда на случаен принцип, например чрез организирана томбола.

 

При описаната ситуация при старата редакция на т. 21 на чл. 13, ал.1 от ЗДДФЛ - „игри, различни от хазартните по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип» имаше сериозно разминаване между съдебната и данъчната практика:

 

 • съдът приемаше, че доколкото в крайна сметка печалбата е получена на случаен принцип – доходът е необлагаем;

(Виж в тази връзка материала: "Противоречие между съдебната и данъчната практика при третиране по реда на ЗДДФЛ на игрите, при които печалбата се определя на случаен принцип")

 

 • данъчната практика – бе противоположна – не се приемаше, че печалбата е получена на случаен принцип и съответно доходът е необлагаем, ако играта предполага първоначално селектиране на участниците на база проявени личностни качества.

(Виж в тази връзка материала: "Данъчна практика относно третиране на парични и предметни награди и печалби от участия в състезания и игри по реда на ЗДДФЛ, когато те не са раздадени от работодател или възложител".)

 

Предполагам, че разминаванията между съдебната и данъчна практика в значителна степен обусловиха появата на нова редакция на т. 21 на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ, като считам, че замяната на «игри, при които печалбата се определя на случаен принципс по-общата дефиницияигри на случайносттапо-скоро предполага прилагане на гледната точка на НАП, посочена по-горе.

 

Затова считам, че има данъчен риск, да не се приеме, че е предоставена предметна печалба от игра на случайността, ако участниците в играта на случайността (например, в томбола), първоначално се селектират на база проявени личностни качества.

 

 

2. Кое остава непроменено и кое се промени при третирането на облагаемите доходи от награди/печалби от участие в игри, състезания и конкурси?

 

 

2.1. Кое остава непроменено?

 

Не се променя съдържателно обхватът на облагаемите награди от участие в игри, състезания и конкурси, предоставени от лице, което не е работодател или възложител.

 

В техния обхват влизат всички награди, които са извън обхвата на разпоредбата на т. 21 от чл. 13, ал.1 от ЗДДФЛ, разгледана по горе.

 

Такива са:

 

 • всички парични награди, независимо как са получени – от игра на случайността или чрез състезание или конкурс;
 • всички предметни награди, които не са получени от игри на случайността, а като резултат на личностни качества и положени усилия;
 • всички предметни награди, получени от игри на случайността, но с левова равностойност, която не е незначителна. Обект на облагане в случая е целият размер на наградата, а не само превишението над прага, посочен в т. 62 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ (т.е. не само превишението над новия праг от 100 лв., а пазарната цена на цялата награда).

 

2.1. Каква е промяната?

 

При облагаемите награди, обхватът на които посочихме по-горе, от 01. 01. 2019 г. е въведен нов начин на данъчно третиранеоблагане с окончателен данък 10 на сто върху брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди (чл. 38, чл. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ). (За наградите придобити през 2018 г. се прилага старият ред.)

 

Съгласно този нов начин задължението за деклариране, удържане и внасяне на данъка да е изцяло при платеца на дохода – предприятие или самоосигуряващо се лице:

 

 • той удържа данъка при предоставяне на наградата:

-   независимо дали е в пари или натура и

-   независимо дали се отнася за местно или чуждестранно лице и

-   независимо дали лицето е малолетно или непълнолетно.

 

Както вече посочих по-горе при предоставяне на подаръчен ваучер доходът се счита за придобит на датата на получаването му от физическото лице. (Виж разяснение № М-24-37-4 от 06.06.2017 г. на ЦУ на НАП – б.а. определянето на момента на придобиване на дохода съгласно ЗДДФЛ не се модифицира в зависимост от начина на данъчно облагане.)

 

 • той декларира и размера на дължимия данък за всички награди всяко тримесечие в Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца следващ тримесечието, в което доходът е придобит от физическото лице (чл. 55, ал. 1 и чл. 56 от ЗДДФЛ);
 • той го внася в същия срок (чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ). Платецът на дохода би могъл да поеме данъка за своя сметка, най-вече когато става въпрос за предметни награди, но доколкото става въпрос за поемане на чуждо задължение, внесеният за сметка на платеца данък няма да бъде разход, признат за данъчни цели по реда на ЗКПО.
 • до 28. 02. на следващата година (т.е. за наградите, придобити през 2019 г. до 28.02.2020 г.) той следва да декларира изплатения доход и удържания данък в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, за което следва да разполага с данни за всяко от наградените лица, необходими за попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ (чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ).

Доколкото става въпрос за облагане с окончателен данък (а не за авансово облагане), извършено от платеца на дохода, получателят на дохода не декларира придобитата награда в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, (чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ).

 

Тук отново може да възникне въпросът, кой е платецът на дохода, тъй като, не рядко рекламни агенции организират игри по договор с различни рекламодатели. Отговорът на въпроса:

 

 • и при стария ред на облагане (по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, вече отменен)
 • и при новия ред (по чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ)

е един и същ - платец на дохода е лицето, което предоставя наградите.

 

Това би трябвало да са рекламодателите, доколкото именно те определят:

 

 • вида и размера на наградите, както и
 • правилата, свързани с раздаването им.

Това обстоятелство не се променя от факта, че организацията по провеждането на съответната кампания се възлага на друга фирма или че друга фирма технически извършва разплащанията по картовата сметка на печелившите участници. (Виж разяснение № 24-39-56 от 12.06.2017 г. и разяснение № 24-39-49 от 16.06.2017 г. на ЦУ на НАП, които се отнасят за стария ред на облагане по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, но по отношение определяне на платеца на дохода на награда от игра остават актуални.)

 

И накрая трябва да посочим, че ако играта, състезанието или конкурса се организира в България от чуждестранно лице – без значение дали пряко или опосредствано чрез българска фирма, то това чуждестранно лице, доколкото не може да се квалифицира като предприятие по смисъла на дефиницията на § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ, която препраща към чл. 2 от Закона за счетоводството, няма задължение за определяне, деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък върху придобитата награда от физическо лице – придобило доход по чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ.

 

В този случай, доколкото става въпрос за доход с източник чужбина по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ (по аргумент от противното), и респ. ал. 12, ако наградата е придобита от местно физическо по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ, то би имало ангажимент да:

 

 • декларира получената награда ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - Приложение № 8 (чл. 50, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗДДФЛ). Очевидно образецът на Приложение № 8  за следващата година ще се актуализира, за да се отчете и този нов момент.
 • да се самообложи с окончателен данък 10 на сто върху брутната сума на наградата (чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ) и
 • да го внесе до 30. 04. на следващата година, т.е. ако става въпрос за награда придобита през 2019 г. до 30.04.2020 г. (чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ)

Същите действия следва да предприеме всяко местно физическото лице - получател на доход от игри, състезания и конкурси по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ, организирани от чуждестранни лица в чужбина.

 


За абонатите на списанието виж още относно:

 

 • новия ред на облагане на наградите от игри състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, в сила от 01. 01. 2019 г.:

ЗДДФЛ. Третиране и документиране на предметни награди, раздавани на случаен принцип (от настоящия  брой), автор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на предметни награди (от февруарския брой 2019г.), автор: Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 • стария ред, който следва да се има предвид при данъчното облагане за 2018 г., както и редица важни пояснения, които остават актуални:

Нови моменти и особености при облагането на доходите, придобити под формата на печалби и награди от игри на случайността (от юлския брой за 2017 г.), автор: Евгения Попова, данъчен експерт