ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по чл. 97а

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество има за предмет на дейност инвестиции в ценни книги. Единствените приход, който реализира, е годишният дивидент. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. През м. юни 2019 дружеството получава LEI – регистрационен номер, необходим за идентификация при сделки с ценни книжа. За регистрацията дружеството получава фактура от LEI Регистър OU, която е издадена с начислен български ДДС. Фактурата е предадена за осчетоводяване през м. септември. Дружеството доставчик е регистрирано по MOSS в Естония за „услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО.

 

Въпросите са:

 

 1. Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС на основание на чл. 97а от закона?
 2. Ако дружеството се регистрира на основание на чл. 97а от ЗДДС, кога може да подаде искане за дерегистрация при положение, че няма намерение да извършва облагаеми доставки?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към 07.10. 2019 г.

 

1. По първия въпрос:

 

Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги:

 

 • с място на изпълнение на територията на страната,
 • които са облагаеми и
 • за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от същия закон.

Предвид посочената разпоредба, за да възникне задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС за данъчно задължено лице, което е получател на доставка на услуга, същата следва да е с:

 

 • място на изпълнение на територията на страната и да е облагаема, а
 • доставчикът следва да е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната – като в този случай е без значение дали е:

- от държава членка или

- от трета страна.

 

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, се определя съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

 

Предвид изложеното във въпроса, тъй като данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, ще е получател на доставка на услуга, то мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на страната.

 

Когато:

 

 • доставчикът е лице, което не е установено на територията на страната, включително и чрез постоянен обект, и
 • получените услуги не попадат сред освободените доставки на услуги по глава Четвърта от ЗДДС,

за данъчно задълженото лице – получател на услугите, възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (както при авансово плащане, така и при данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

 

Обстоятелството, че доставчикът на услугата е регистриран за MOSS в Естония е без значение по отношение на задължението на българското дружество за регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

 

Задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС за българското дружество не възниква в случай, че получените услуги попадат сред освободените финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС.

 

2. По втория въпрос:

 

Когато основанията за задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС отпаднат, за регистрираното по този ред лице е налице основание за дерегистрация по избор.

 

На основание чл. 108, ал. 1, т. 4 от ЗДДС регистрирано по чл. 97а лице може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация.

 

Правото на лице, регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС, да се дерегистрира не е обвързано:

 

 • с изтичането на определен период от време или
 • стойност на получените от него доставки на услуги.

 


За абонатите на ТИТА виж още и материала от септeмврийския брой на списанието:

 

Видове регистрации по ЗДДС при предоставяне на настаняване - задължения и права