ЗДДС. Третиране на карти Мултиспорт, заплащани от служителите

ЗДДС. Въпрос. От този месец дружеството ни ще подпише договор с Мултиспорт, разходът няма да е социален, всеки служител сам ще заплаща картите си, ще имаме и карти на придружители. Картите на служителите, както и на придружителите ще бъдат осчетоводени на разчет – няма да се отчита разход и начислява приход.


Ще трябва ли да се издават фактури към физическите лица - ползватели на картите и ако да при положение, че не е ползван данъчен кредит ще трябва ли да начислявам данък?

 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към 07.10.2019 г.

 

В случая не е ясно как действа дружеството при предоставянето на картите:

 

 • от свое име и за сметка на Мултиспорт или
 • от името и за сметка на Мултиспорт.

В случай че:

 

 • дружеството действа от името и за сметка на Мултиспорт, ще е налице доставка на посредническа услуга.

Същата ще е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и за полученото възнаграждение ще следва да се начисли данък върху добавената стойност в издадената фактура към Мултиспорт като получател на посредническата услуга.

 

 • дружеството действа от свое име и за сметка на Мултиспорт приложение ще намери разпоредбата на чл. 127 от ЗДДС, съгласно която при доставка на стоки или услуги от лице, което действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите.

В този случай са налице две доставки:

 

 1. доставка между комисионера/довереника и третото лице – в случая доставката между:
 • дружеството и
 • служителя,

за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на ЗДДС;

 

 1. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т. 1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника – в случая между:
 • Мултиспорт и
 • дружеството.

За доставката към служителите дружеството, на основание чл. 113, ал. 1, т. 1 от ЗДДС може да не издава фактура. При положение, че за доставката не се издаде фактура, същата следва да се отрази в отчета за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС.

 

Доставката на услугата към служителите е облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от закона и за дружеството ще възникне задължение за начисляване на данък върху добавената стойност. Обстоятелство, че дружеството не е упражнило право на приспадане на данъчен кредит не е относимо в случая.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал.1 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:

 

 1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
 2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

За да се приложи разпоредбата на чл. 50 от ЗДДС е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:

 

 • регистрирано по ЗДДС лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга;
 • за тях на лицето да е начислен ДДС за облагаема доставка от регистрирано по ЗДДС лице-доставчик;
 • лицето не е приспаднало този начислен ДДС като данъчен кредит, тъй като по силата на други разпоредби от ЗДДС, същият не е с право на данъчен кредит.

В случая дружеството е взело решение да не се възползва от упражняването на правото на данъчен кредит, т.е. няма да е приспаднало данъчен кредит по свое желание, а не по силата на разпоредба от ЗДДС, ограничаваща това право, поради което разпоредбата на чл. 50 от закона не е приложима.

 

Освен изложеното е необходимо да се има предвид и това, че начисляването на ДДС следва да се извърши като при определяне на данъчната основа на доставката се съобрази разпоредбата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

 

Съгласно същата разпоредба данъчната основа е пазарната цена при доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл. 26 от ЗДДС, е:

 

а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

 

б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

 

в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона.

 


За абонатите на списание "Данъци ТИТА" виж още относно карти Мултиспорт: