Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

(таблица – резюме)

 

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално към 15.01.2020 г.

 

I. Информация за доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ

 

Задължено лице, което следва да изготви документа

Справка по чл. 73, ал. 6

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ

Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ

1

2

3

4

1. Местни физически лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ

Всеки работодател по смисъла на т. 27 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ изплатил през 2019 г. облагаем доход по правоотношение по т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, независимо дали е работодател по:

 

- основно, правоотношение съгласно т. 52 от §1 на ДР на ЗДДФЛ,

 

-допълнителен трудов договор или

 

- правоотношението е прекратено в рамките на годината, т.е. посочват се всички доходи, за които по стария ред работодателят би издавал служебна бележка на лицата по трудово правоотношение.

Посочват се в Част II, кол. 3 лице по лице всички облагаеми доходи, както с източник страната, така и чужбина, попадащи в обхвата на т. 26 от § 1 от ДР на ЗДДФЛ, изплатени през 2019 г. от съответния работодател.

Работодателят по основно трудово правоотношение при предоставена Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ от друг работодател – добавя дохода на отделен ред в кол. 3.

Издава се само при поискване от страна на лицето в срока по чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ.

Не се подава за местни физически лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ.

 

Изключение: Ако лицето едновременно е:

 

-  местно лице по законодателството и на друга държава от ЕС и

 

- за целите на СИДДО се приема за местно лице на тази втора държава,

 

доходът му от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ следва да се посочва в Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ по реда, описан в  кол. 4 на т. 2 от част I на таблицата.

2. Чуждестранни физически лица по смисъла на чл. 5 от ЗДДФЛ

Всеки работодател по смисъла на т. 27 от § 1 на Д на ЗДДФЛ, изплатил през 2019 г. облагаеми доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, вкл.:

 

- доходи от предоставяне персонал по смисъла на б. “ж“ на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, както и

 

 - доходи на чуждестранни служители по трудов договор с централата, извършващи дейност в България по предмета на МСД по правоотношение по смисъла на б. “е“ на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ,

независимо, дали доходът е изплатен в чужбина или в България.

За всички облагаеми доходи, попадащи в обхвата на т. 26, от § 1 от ДР на ЗДДФЛ с източник страната, изплатени през 2019 г.

 

Важно! Доходи на чуждестранни физически лица по трудови правоотношения по смисъла на т. 26, § 1 на ДР на ЗДДФЛ с източник чужбина, т.е. когато трудът не се полага в България, не се посочват, тъй като те не подлежат на облагане в България - не са облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ (чл. 7, във връзка с 8, ал. 2 от ЗДДФЛ – по аргумент от противното).

Издава се само при поискване от страна на лицето в срока по чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ.

Подава се до 30.04. само за лица – местни за данъчни цели на страни от ЕС по смисъла на съответното СИДДО за доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ.

 

Подават се данни за начислените доходи през годината, ако не са изплатени.

 

При изплащане на доходите през следващата година не се подава отново информация.

 

Лицата по  договори за управление и контрол (ДУК) се посочват само, ако подлежат на облагане като доходи от трудови правоотношения по б. „з“ от т. 26 на § 1 на ДР на ЗДДФЛ, но не и когато се облагат се окончателен данък по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ. В този случай те се посочват в Приложение  № 2 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие - виж т.2, кол. 2 на част II. (Лицата по ДУК се облагат с окончателен данък, ако полагат труда си изцяло извън България или когато пребиваването им в България  е епизодично.)

 

В случая текстът на разпоредбата на чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ (за разлика от чл. 73, ал. 6) не визира само облагаеми доходи, а начислени /изплатени доходи по трудови правоотношения, поради което считам, че се посочват и доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, когато трудът е положен извън България.

 

 

II. Информация за доходи, подлежащи на деклариране в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 142 от ДОПК

 

Задължено лице, което следва да изготви документа

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

 

Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 и ал. 7 от ЗДДФЛ и Сметка за изплатени суми

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

1

2

3

4

5

1. Местни физически лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ

Предприятие или самоосигуряващо се лице, платец на доходи, които не са доходи по трудови правоотношения по смисъла на т. 26, § 1 от ДР на ЗДДФЛ

Подава се задължително в случаите на:

 

- изплатени доходи през 1, 2 и 3-то тримесечие, за които задължително е дължим авансов данък от платеца на дохода съгласно чл. 43, чл. 44 и чл. 44а от ЗДДФЛ, респ. за 4-то при желание за облагане от страна на лицето - получател на дохода;

 

- начисляване на доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ, за които е дължим окончателен данък от платеца на дохода, като декларацията се подава и данъкът се внася всяко тримесечие (вкл. 4-то), в което доходът е начислен и съответно данъкът е дължим.

За изплатените доходи по чл. 29, чл. 31 и чл. 35 от ЗДДФЛ служебна бележка по чл. 45, ал. 5 и ал. 7  от ЗДДФЛ се издава само при поискване от лицето в срока по чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ.

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ се издава задължително, освен в случаите по чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ. Липсва регламентиран срок.

 

За доходите, обложени с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ, липсва изискване за вида на документа. Той е по преценка на платеца или получателя на дохода.

Попълва се само за изплатени доходи.

 

Единственото изключение са доходите от:

 

- дивиденти и  ликвидационен дял (виж чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ) и

 

- разпореждане с финансови активи по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ (виж чл. 11, ал. 4 от ЗДФЛ).

 

В Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се  посочват:

 

- доходи по чл. 29, чл. 31 и чл. 35 от ЗДДФЛ;

 

- доходи от прехвърляне на права или имущество, вкл. необлагаеми доходи по реда на чл. 13 от ЗДДФЛ;

 

- доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ;

 

- малка група необлагаеми доходи (виж, чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ), но само, ако доходът за годината, изплатен на дадено лице е над 5000 лв.

 

Видно е, че обхватът на доходите, посочвани в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, е по-широк от тези, за които се декларира данъчно задължение в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Не се подава.

2. Чуждестранни физически лица по смисъла на чл. 5 от ЗДДФЛ

Предприятие или самоосигуряващо се лице, платец на доходи, които не са доходи по трудови правоотношение по смисъла на т. 26, §1 от ДР на ЗДДФЛ.

Подава се като правило [1] в случаите на начисляване на доходи по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38 от ЗДДФЛ, за които е дължим окончателен данък, като декларацията се подава и данъкът се внася всяко тримесечие, (вкл. и 4-то), в което доходът е начислен и съответно данъкът  е дължим.

 

Внимание:

За начислени /изплатени доходи на лице местно за данъчни цели на друга държава - членка на ЕС по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ от:

 

- наем и друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, вкл. и рента,  независимо, че са необлагаеми и независимо дали имуществото е в България или в чужбина (виж разяснение № М-26-Б-77 от 14.01.2020 г. на ЦУ

на НАП); и

 

- доходи по договори за управление и контрол (ДУК), облагани с данък по чл. 37, ал.1, т. 9 от ЗДДФЛ,

 

с декларацията за четвъртото тримесечие до 31.01. на следващата година (2020 г. в случая) се подава допълнително съответно Приложение № 1 и № 2.

 

Ако доходите от наем на недвижимо имущество и договори за управление и контрол са начислени, но не са изплатени - те се посочват в съответното приложение в годината на начисляване – не се декларират повторно и при изплащане.

За доходите, обложени с окончателен данък, липсва изискване за вида на документа. Той е по преценка на платеца или получателя на дохода.

Обхватът на доходите, посочвани в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е по-широк от тези декларирани в Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ.

 

Посочват се изплатените доходи на чуждестранни физически лица, обложени с окончателен данък по реда на чл. 37, ал.1, т. 1-9, без тези, декларирани в декларацията по чл. 142 от ДОПК, както и  без тези, посочени в  чл. 73а, ал. 4 от ЗДДФЛ.

 

Посочват се и изплатените доходи от прехвърляне на имущество, независимо дали са облагаеми или не, както и - малка група необлагаеми доходи (виж, чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ), но само, ако доходът за годината, изплатен на дадено лице е над 5000 лв.

 

Не се посочват доходи на чуждестранни лица от услуги, които не се облагат с окончателен данък (т.е. извън тези по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ), когато са извършени извън територията страната, тъй като не подлежат на деклариране по друга разпоредба на чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ (не са облагаем доход по смисъла на чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ).

 

Важно!

Техническите услуги по смисъла на т. 9 от § 1 на ДР на ЗКПО, като и доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия се облагат с окончателен данък независимо къде се извършва услугата.

 

Освобожаване от облагане с окончателен данък е налице само, ако съответното СИДДО дава такава преференция.  Тогава тези два вида доходи се посочат само в Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.

 

Декларират се когато сумарно са до 500 000 лв. годишно и за тях е приложена преференция по СИДДО (чл. 142 от ДОПК).

 

Забележка: Доходи от:

 

  • дивиденти,
  • ликвидационен дял,
  • лихви,
  • авторски и лицензионни възнаграждения

не са обект на допълнително деклариране за целите на автоматичния обмен по реда на чл. 73а от ЗДДФЛ, по аналог на доходите от трудови правоотношения, ДУК и наем от недвижимо имущество.

 


За абонатите на сп. "Данъци ТИТА" за 2020 г. виж още по темата: