Резюме на измененията на ЗДДС, обнародвани в ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г.

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Резюме на измененията на ЗДДС, обнародвани в ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г.

 

 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално 18.12.2020 г.

 

Промените в Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС), обнародвани в "Държавен вестник", бр. 107 от 18.12.2020 г. са свързани с:

 

  • нов начин на облагане на ваксините срещу COVID 19 и
  • третиране на доставките с Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия предвид напускането на ЕС,

като измененията влизат в сила от 01.01.2021 г.

 

 

Относно облагането на ваксините срещу COVID 19, както и тестовете за тях:

 

Във връзка с решение на европейско ниво държавите членки да освободят определени доставки и с цел облекчаване на финансовата тежест за задължените лица се въвежда нулева ставка на данъка при облагането на:

 

  • посочените ваксини, услугите свързани с тях,
  • доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID 19 и услугите, пряко свързани с тези изделия.

За да се прилага нулевата ставка, законодателят е предвидил посочените ваксини и медицински изделия да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина и Закона за медицинските изделия.

 

Аналогично – с нулева ставка ще се облага вътреобщностното придобиване на тези стоки.

 

 

Относно доставките от и за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия:

 

Във връзка с Директива 2020/1756 на Съвета от 20.11.2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия се правят изменения в ЗДДС.

 

След изтичането на преходния период – 31.12.2020 г., разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия

 

Създават се специални разпоредби относно третирането на доставките предвид факта, че от 01.01.2021 г. това е трета страна.

 

Специфичното в случая е, че при определени условия доставката на стока от и за Северна Ирландия ще се третира като ВОП, респективно ВОД.

 

Разяснява се:

 

  • третирането на лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които са регистрирани по чл. 97б от ЗДДС (това е регистрация на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната) във връзка с регистрация по чл. 96, ал. 9 или дерегистрация, възстановяването на ДДС, както и
  • третирането на доставките, за които транспортът започва преди 01.01.2021 г. и завършва след тази дата.

Очаквайте обстоен коментар на промените в ЗАДС в януарския брой на е-сп. Данъци ТИТА/Издание Данъци и счетоводство.