ЗКПО. Изчисляване на алтернативен данък от организатори на игри в игрална зала и в игрално казино за 4-то тримесечие на 2020 г.

 Още стотици актуални публикации всяка година. Абонирай се.


ЗКПО. Въпрос. Дружество, което има издадени лицензи за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта разполага с игрални зали и игрални казина в Сливен и в София. В град Сливен организаторът има игрална зала с 36 игрални автомати и 3 рулетки в казино - за игрална маса и друго игрално оборудване в казино – 3 бр. Със Заповед на кмета на града, считано от 04.11.2020 г. се преустановяват посещенията на хазартните игрални зали. Дружеството има игрална зала и в град София в която има 48 игрални автомати, 5 рулетки в казино – за игрална маса и друго игрално оборудване в казино – 8 бр. Със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването е въведената забрана за посещение на игралните зали и казина на територията на Република България, считано от 23,30 часа на 27 ноември. До края на 2020 година тези мерки не са отменени.

 

Какъв е размерът на дължимия данък по чл. 245 от ЗКПО за последното тримесечие на 2020 г.?

 

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

 

Актуално към 29.12.2020 г.

 

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

 

Съгласно общото правило, регламентирано в чл. 245, ал. 1 от ЗКПО, данъкът върху хазартната дейност по раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО се определя на тримесечие, както следва:

 

  1. за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него - 500 лв. на тримесечие;
  2. за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
  3. за друго игрално оборудване в казино - 5 000 лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване.

Към настоящия момент е направена промяна (обн. ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г.) в чл. 245 от ЗКПО, като е предвиден нов ред за изчисляване на данъка в случаите на спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето.

 

В тези случаи данъкът по чл. 245, ал. 1, т. 1 - 3 ще се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.

 

Според § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 107/18.12.2020 г.), този ред ще се прилага и за четвърто тримесечие на 2020 г.

 

При попълване на данъчната декларация по чл. 246 от ЗКПО трябва да се отбележи на специалния ред 5 наличието на тези обстоятелства.

 

След това е необходимо да се преизчисли данъкът така, че да се изключат дните от последното тримесечие на 2020 г., през които не е извършвана дейност в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването и на кмета на град Сливен.

 

Брой игрално оборудване за всяко удостоверение за издаден лиценз

Дължим данък за тримесечието

Общ брой дни на тримесечието

Брой дни от тримесечието, през които не е спряна дейността

Дължим данък съгласно чл. 245, ал. 5 от ЗКПО (пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността)

1

2

3

4

5

(к. 2 х к. 4 / к. 3)

36 бр. х 500 лв.

18 000

92

34

6 652

3 бр. х 22 000 лв.

66 000

34

24 391

3 бр. х 5 000 лв.

15 000

34

5 543

48 бр. х. 500 лв.

24 000

58

15 130

5 бр. х 22 000 лв.

110 000

58

69 348

8 бр. х 5 000 лв.

40 000

58

25 217

 ОБЩО: 146 281

 

Следва попълване на ред 5.1 от данъчната декларация по чл. 246 от ЗКПО:

 

 

Игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него

Рулетка в казино - за игрална маса

Друго игрално оборудване в казино

ОБЩО:

Дължим данък съгласно чл. 245, ал. 5 от ЗКПО

21 782

(6 652 + 15 130)

93 739

(24 391+ 69 348)

30 760

(5 543 + 25 217)

146 281

(21 782 + 93739 + 30 760)

 

Организаторите на игри в игрално казино декларират данъка с подаване на данъчна декларация по образец (обр. 1055) в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

 

Съгласно чл. 247 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност се внася в сроковете за декларирането му.

 

Това означава, че дружеството трябва:

 

  • да подаде декларацията по чл. 246 от ЗКПО, както и
  • да внесе данъка върху хазартната дейност за последното тримесечие на 2020 г. в размер на 146 281 лв.

до 15.01.2021 г.