Подаване на информация за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения

Абонирай се и прочети още от Евгения Попова:

 

"Подаване на информация за изплатените през 2020 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ"


Подаване на информация за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения

 

 

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.02.2021 г.

 

Вече втора поредна година работодателите имат задължение да предоставят в НАП информация за изплатените облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски със справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

За изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения е утвърден нов образец на справката, като новите моменти са:

 

 • в код 101 като трудови правоотношения са добавени правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон.Тези правоотношения в сила от 01.01.2020 г. са трудови за целите на облагането с данък по ЗДДФЛ, поради което вече изплатените 2020 г. облагаеми доходи на такива лица ще намерят отражение в справката.
 • в код 01 на Номенклатурата на лицата, в чиято полза е извършено дарение са добавени социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги, в чиято полза може да бъде направено дарението след 01.07.2020 г.

 

Подаване на справката

 

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ се подава по електронен път в срок до 1 март 2021 г., като се прилагат утвърдените от изпълнителния директор на НАП структура и форма на файла за подаване на данните, в които тази година не са налице промени. За попълването на данните може да се използва както софтуерно приложение, така и клиентското приложение, предоставено от НАП.

 

Важно е да се има предвид, че файлов формат на данни, който не отговаря на утвърдената структура не се приема и обработва в НАП, а файл с данни, който не съдържа задължителните за попълване полета или съдържа некоректно попълнени полета изцяло се отхвърля.

 

Основните данни в справката могат да бъдат подавани на части, т.е. основни данни, които ще се подават от работодателите с всяка следваща справка, за различни физически лица ще се добавят към вече подадените с предходната справка. Справката може да бъде подадена само от 9 и 10-значни ЕИК.

 

В случаите на извършено през годината преобразуване, при което преобразуваното предприятие вече не съществува, справката се подава от работодателя - правоприемник, като в този случай изплатените доходи от преобразуваното дружество се описват на отделен ред, като се посочва и ЕИК на преобразуваното предприятие. Ако в резултат на преобразуването са налице две отделни предприятия – всяко предприятие работодател подава информация за изплатените от него облагаеми доходи.

 

При заличаване или прекратяване на предприятиеработодател през годината справката се предоставя от последния представляващ в 30-дневен срок от датата на заличаване на предприятието или от прекратяването на дейността, като справката за текущата година се подава на електронен адрес на компетентната ТД на НАП.

 

Особености при попълване на справката

 

Важно е да се има предвид, че в справката се включва информация само за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения (възможно е част от тези облагаеми доходи да са в натура - например предоставени от работодателя акции във връзка с трудовото правоотношение). Информацията се предоставя от всички предприятия, които през 2020 г. са били работодатели на лица по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, включително и в случаите когато тези правоотношения са прекратени през годината.

 

В практиката са налице случаи, при които през годината една част от начислените доходи по трудови правоотношения не са изплатени, поради което:

 

 • те не се включат при годишното облагане на доходите по трудови правоотношения и съответно
 • за тях не се предоставя информация в справката за годината на начисляването, а на тяхното изплащане.

Пример: Работодател на физическо лице през 2020 г. е начислил облагаеми доходи по трудово правоотношение, които не е изплатил в пълен размер през 2020 г., при което е останала част за изплащане през 2021 г. В този случай в справката за 2020 г. работодателят следва да включи само тези облагаеми доходи, които са изплатени през същата година.

 

Как следва да процедира работодател, който

 

 • през 2020 г. е изплатил облагаеми доходи по трудови правоотношения, които
 • вече е посочил в подадената от него справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г., т.е. в годината на тяхното начисляване?

Предвид описаното до тук:

 

 • изплатените през 2020 г. доходи следва да бъдат включени в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2020 г., а
 • подадената информация за 2019 г. да бъде коригирана. Тук е важно при извършване на корекция да бъдат уведомени физическите лица, тъй като е възможно данните за доходи, които те реално не са получили през 2019 г. вече да са декларирани от тях в годишната им данъчна декларация.

Възможно е през 2020 г. лицата да са имали дни в неплатен отпуск и да не са получавали възнаграждение, а работодателят да им е удържал суми за здравно осигурителни вноски, които ще намерят отражение при попълването на данните в справката.

 

Пример: През 2020 г. предприятие е изплатило облагаемо обезщетение на физическо лице, с което е било в трудови правоотношения през 2019 г. и които са прекратени, както и лихви за забава. В подаваната справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2020 г. предприятието следва да включи информация за облагаемото обезщетение на конкретното физическо лице, а за облагаемите доходи от лихва информацията ще предостави в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2020 г.

 

Важно е да се има предвид, че когато през годината работодател е изплащал облагаеми доходи по трудови правоотношения с код 101 на физическо лице на две различни основания – например по трудов договор и по договор за управление и контрол в справката изплатените облагаеми доходи по трудови правоотношения се посочват общо на един ред.

 

Когато справката се подава от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември 2020 г. това обстоятелство задължително се отбелязва, тъй като само в тези случаи се попълва и годишният размер на данъчните облекчения и резултатите от определянето на годишния размер на данъка върху изплатените облагаеми доходи по трудови правоотношения с код 101 и 103 по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. При положение, че при годишното облагане са включени данни за друг работодател, тези данни следва да бъдат посочени на отделен ред за съответния код на дохода като се посочат и идентификационните данни на другия работодател - ЕИК и наименование.

 

В справката се включва информация с код 102 за изплатени доходи на съдружници и член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери - лица по § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ. За тези лица е характерно, че:

 

 • работодателите не правят годишно облагане на доходите и не прилагат годишния размер на данъчните облекчения, а
 • за придобитите през 2020 г. облагаеми доходи по трудово правоотношение лицата са задължени да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Тъй като това са самоосигуряващи се лица, осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка, но в справката се посочват когато са внесени чрез дружеството и съответно приспаднати при авансовото облагане на тези доходи. Следователно, когато през 2020 г. не са изплащани облагаеми доходи на лица с код 102, информация за тях в справката за 2020 г. няма да се подава.

 

Когато работодател през годината е изплатил облагаеми доходи по трудови правоотношения и от източник в чужбина - например на командировани в чужда държава лица, в справката се попълва информация за общия размер на облагаемия доход по трудовото правоотношение, изплатен през 2020 г. на физическите лица, както от източник в България така и от чужбина, и информация за удържания данък по реда на чл. 42 и чл. 49 от ЗДДФЛ, когато има такъв.

 

За целта в справката не е предвиден отделен ред на който облагаемият доход от трудови правоотношения от източник в чужбина да бъде посочван самостоятелно, при което се включва в общия размер на облагаемия доход в съответствие с кода за вида на дохода за конкретното физическо лице. Също така в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ не се изисква работодателите да предоставят информация за ползваните данъчни облекчения съгласно СИДДО, поради което в справката дължимият годишен данък се посочва в съответствие с разпоредбите на ЗДДФЛ, като е възможно удържаният авансов данък да е в по-нисък размер или да няма такъв. Прилаганите от работодателя методи за избягване на двойното данъчно облагане не намират отражение в справката.

 

Когато справката се подава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември 2020 г. се попълват само полетата за изплатения облагаем доход, ползваните данъчни облекчения през годината, ако има такива, и авансовия/дължимия данък, а:

 

 • полетата за годишния размер на данъчните облекчения и
 • резултатите от определянето на годишния размер,

не се попълват.

 

При попълването на полетата в справката следва да се има предвид, че сумите се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак.

 

Единственото изключение от това правило е валидно за сумата, която се посочва в колона 19 и представлява разлика между дължимия годишен данък за доходите по трудови правоотношения и авансовия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – тази сума се закръглява към всеки пълен лев. Това е така тъй като при определяне на годишния размер на данъка върху общата годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, работодателите прилагат разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от ЗДДФЛ и при наличието на разлика между размера на дължимия годишен данък и авансовия данък, същата следва да закръгляват към всеки пълен лев, т.е. това закръгляване вече следва да е направено от работодателя по основното трудово правоотношение при годишното облагане на доходите по трудови правоотношения.

 

Също така полето в колона 19 е единственото поле в справката, където може да се попълни и отрицателна стойност, в случаите когато има надвнесен данък, т.е. когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък и работодателят до 31 януари 2021 г. е възстановил разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

 

Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата е положителна и се удържа от лицето до 31 януари 2021 г.

 

Следва да се има предвид, че при ползване на данъчните облекчения при работодателя по основното трудово правоотношения годишният размер на облекченията се приспада от годишната данъчна основа за доходите по трудови правоотношения - например при ползване на данъчното облекчение за две ненавършили пълнолетие деца, размерът на облекчението е 400 лв., които се приспадат от годишната данъчна основа, а размерът на сумата, която ефективно се възстановява на физическото лице (размерът на разликата) зависи от конкретно получения резултат.

 

Най-общо казано при попълване на информацията в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ от работодателите по основното трудово правоотношение посочваните данни са данните, които са участвали при годишното облагане на доходите по трудови правоотношения на конкретните физически лица.

 

Важно е да се има предвид, че в справката следва да намерят отражение и изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. В случай, че доходи по трудови правоотношения на местни на друга държава - членка на Европейския съюз лица са:

 

 • само начислени през 2020 г. и
 • не са изплатени,

информация за тези лица ще се посочва само за целите на задължителния автоматичен обмен със справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ, която се подава в срок до 5 май 2021 г.

 

Пример: През 2020 г. са начислени и изплатени доходи по трудови правоотношения (например доходи от управление и контрол, реализирани чрез определена база в България) на физическо лице - местно лице на Гърция, за които е направено годишно преизчисляване на данъка. Тези доходи следва да бъдат посочени в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2020 г., включително и резултатите от определянето на годишния данък и ползваните данъчни облекчения, когато информацията се подава от работодателя по основно трудово правоотношение. Информация за това лице следва да бъде попълнена и в справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ до 5 май 2021 г.

 

Извършване на корекции на данните в справката

 

При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, работодателите имат право да правят неограничен брой корекции в тези данни в срок до 30 септември 2021 г. без за това да уведомяват НАП.

 

Коригиране на данните за едно физическо лице може да бъде направено само когато вече за това лице има подадени основни данни от същия работодател. Корекциите се правят по ЕГН на физическото лице, като се попълват отново всички данни само за конкретното физическо лице, за което се прави корекция.