Примери за трансгранични данъчни схеми

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

   Всеки първи понеделник от месеца безплатна публикация: ДАНЪЦИ

 

   Абонирай се за е-бюлетина ни ► ТУК


Примери за трансгранични данъчни схеми

 

 

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Актуално към 01.02.2020 г.

 

До 28.02.2021 г. консултанти по трансгранични данъчни схеми следва да изпълнят едно ново задължение -  разкриване на информация за трансгранични данъчни схеми съгласно глава шестнадесета, раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) (§ 6 от ПЗР към ЗИДДОПК (обн. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.). От своя страна данъчно задължени лица, които през годината са прилагали трансгранична данъчна схема, следва да посочат нейния номер в Част ХІI – Прилагане на трансгранични данъчни схеми на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, съответно Част V – Информация за трансгранични данъчни схеми от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (чл. 143я³, ал. 7 от ДОПК). Затова считаме, че изясняването чрез конкретни примери на характерни белези на три различни схеми ще помогне за разбирането на тази изцяло нова и сложна материя.

 

Хибридно несъответствие

 

Засегнати държави – България и Австрия

 

Описание на данъчната схема:

 

Господин Х, който е местно лице за данъчни цели на Австрия, притежава 50 % дял в българско гражданско дружество съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Гражданското дружество извършва активна стопанска дейност и от австрийска данъчна гледна точка се квалифицира като Mitunternehmerschaft.

 

България третира гражданското дружество като данъчно задължено лице, което подлежи на облагане с корпоративен данък в размер на 10 %, а разпределените доходи от дяловото участие в дружеството се считат за дивидент.

 

Съгласно австрийското данъчно законодателство българското гражданско дружество не се разглежда като самостоятелен данъчен субект, а като съдружие, печалбите на което се облагат на нивото на партньорите (напр. господин Х). Също така, от гледна точна на Австрия гражданското дружество представлява място на стопанска дейност, което господин Х има в България.

 

Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Австрия предвижда, че доходите, генерирани от българското място на стопанска дейност на господин Х, са освободени от данъци в Австрия. Тези освободени доходи обаче все пак ще се вземат предвид при определяне размера на данъка върху останалите доходи на господин Х, отчитайки прогресивното облагане в Австрия.

 

Разпределянето на печалбата на гражданското дружество към господин Х не представлява облагаем доход от гледна точка на австрийския данъка върху доходите, а от своя страна България третира тези плащания като доход от дивидент, който подлежи на облагане с данък при източника в размер на 5% съгласно българското вътрешно законодателство и СИДДО между България и Австрия.

 

Ако господин Х реши да продаде своето участие в гражданското дружество, то:

 

  • от гледна точка на България това ще бъде продажба на дялове, която подлежи на облагане в държавата, на която господин Х е местно лице за данъчни цели (чл. 13, ал. 4, буква б) от СИДДО между България и Австрия), а
  • от гледна точка на Австрия, обаче, тази сделка представлява прехвърляне на място на стопанска дейност, което господин Х има в България, като печалбите от това прехвърляне подлежат на облагане само в България на основание чл. 13, ал. 2 от СИДДО.

Приложими типични белези:

 

C3 – Схема, при която се иска избягване на двойното данъчно облагане по отношение на един и същ елемент на доход или имущество в повече от една юрисдикция (чл. 143я, ал. 4, т. 9 от ДОПК).

 

C4 – Схема, която включва прехвърляне на активи и е налице съществена разлика в сумите, които се приемат като дължима насрещна престация за активите в засегнатите юрисдикции (чл. 143я, ал. 4, т. 10 от ДОПК).

 

 

Плащане към юрисдикция с преференциален данъчен режим

 

Засегнати държави – България и Швейцария

 

Описание на данъчната схема:

 

Българско дружество Х е част от малка многонационална група, която има крайно предприятие майка, установено за данъчни цели в Швейцария.

 

Швейцарското дружество притежава интелектуална собственост (търговска марка и патент), която отдава на дружествата от групата, които съответно заплащат авторски и лицензионни възнаграждения. За размера на авторските и лицензионни възнаграждения е извършен анализ и проучване по трансферно ценообразуване и определената цена по сделките съответства на пазарните нива. Швейцарското дружество ползва преференциален данъчен режим съгласно швейцарското данъчно законодателство (т. нар. патентна кутия или patent box). Приходите от патенти и подобни права са обект на преференциално данъчно облагане, доколкото се основават на научноизследователска и развойна (R&D) дейност на данъкоплатеца.

 

Съгласно Протокола към Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Швейцария, авторските и лицензионни възнаграждения не подлежат на облагане с предвидената в чл. 12, ал. 2 от СИДДО данъчна ставка от 5%, доколкото Швейцария не налага данък при източника върху авторските и лицензионни възнаграждения, платени на чуждестранни лица.

 

Приложими типични белези:

 

C1d – Схема, която включва трансгранични плащания, представляващи признати за данъчни цели разходи, между две или повече свързани предприятия и за плащането се прилага преференциален данъчен режим в юрисдикцията, в която получателят е местно лице за данъчни цели (чл. 143я, ал. 4, т. 7, буква „г“ от ДОПК).

 

 

Преструктуриране на група

 

Засегнати държави – Германия, България, Великобритания и Белгия

 

Описание на данъчната схема:

 

Членовете на многонационална група Х, която оперира в няколко държави членки на ЕС, предоставят печатни услуги за клиенти в различни сфери на промишлеността. След анализ и въз основа на бизнес съображения е взето решение, че е необходимо преструктуриране на групата. Във връзка с усложненията в търговските отношения след BREXIT като част от преструктурирането е решено закриването на член на групата от Великобритания. По-голямата част от активите на британското дружество ще бъдат прехвърлени към други членове на групата в Германия, България и Белгия. Трансферът на активите ще се извършват при съблюдаване на пазарните цени между несвързани предприятия.

 

В резултат на прехвърлянето на активите прогнозираната годишна печалба преди лихви и данъци (EBIT) на британското дружество за период от три години след прехвърлянето ще бъде по-малко от 50 % от годишната EBIT, която би се очаквала, ако прехвърлянето не е извършено. Тази данъчна схема е свързана с трансферното ценообразуване, тъй като се прехвърлят функции, рискове и активи, необходими за операциите на британското дружество.

 

Приложими типични белези:

 

E3 – Схема, която включва вътрешногрупово трансгранично прехвърляне на функции и/или рискове, и/или активи, ако прогнозираната годишна печалба преди лихви и данъци на прехвърлителя или прехвърлителите през трите години след прехвърлянето се равнява на по-малко от 50 на сто от прогнозираната годишна печалба преди лихви и данъци на същия прехвърлител или прехвърлители, ако не беше извършено прехвърлянето (чл. 143я, ал. 4, т. 15 от ДОПК).