ЗДДФЛ. Лихви от облигации, емитирани от държави-членки на ЕС и от трети държави

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

   Всеки първи понеделник от месеца безплатна публикация: ДАНЪЦИ

 

  Абонирай се за е-бюлетина ни  ТУК


ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице закупува чрез българско дружество - лицензиран инвестиционен посредник, чуждестранни държавни и корпоративни облигации, емитирани както от държави-членки на ЕС, така и от трети държави. Във връзка с тези притежавани облигации лицето получава доходи от лихви, при настъпил падеж.

 

Въпроси:

 

  1. Доходите от лихви подлежат ли на облагане?
  2. Следва ли дружеството - инвестиционен посредник да се третира като платец на доходите, който да определя, удържа и внася данък?
  3. Задължено ли е физическото лице да декларира тези доходи в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.03.2021 г.

 

По силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на необлагаемите доходи.

 

Доходите, които на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ са освободени от облагане са лихвите и отстъпките:

 

  • от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и
  • от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП.

Тези доходи попадайки в обхвата на необлагаемите доходи не подлежат на задължително деклариране в годишната данъчна декларация, а само по желание на физическото лице.

 

Придобитите от местното физическо лице доходи от лихви от чуждестранни държавни и корпоративни облигации, емитирани съгласно законодателството на държави, извън ЕС или ЕИП, не попадат в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ и подлежат на данъчно облагане по реда на чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ.

 

Облагаемият доход представлява брутната сума на придобития доход.

 

Доходите се смятат за придобити на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода.

 

Тъй като доходите се разпределят от дружеството инвестиционен посредник, което заверява сметката на физическото лице с размера на лихвите по чуждестранните облигации, той е и платецът на тези доходи и има задължение за удържане и внасяне на авансов данък по чл. 44а от ЗДДФЛ.

 

Местното физическо лице има задължение да декларира придобитите от него доходи от лихви в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ като ги посочва в Приложение № 6 с код 603.